Jaarverslag 2012

Stichting Vredesburo Eindhoven

 

 

Vredeseducatie

clip_image001

Grote Berg 41
5611 KH  Eindhoven
tel. + fax: 040-2444707
info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl
www.vredeseducatieeindhoven.nl

Inhoudsopgave.

clip_image002

Dit jaarverslag richt zich primair op de vredeseducatie-activiteiten in 2012. Voor de overige activiteiten van het Vredesburo is een algemeen jaarverslag gemaakt. Wij zullen beide aanbieden, omdat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Voorwoord

 

2012 is het jaar van de opstart. In 2011 hebben we vooral gekeken naar wat er moest gebeuren en hebben we gepraat over de manier waarop. In 2012 is veel meer gewerkt aan de praktische uitvoering.

Een van de problemen, die we hebben moeten oplossen, is de verschuiving van het werkveld van buiten de stad naar werken in en voor de stad. Daartoe is een uitgebreid programma van werving doorgevoerd. We hebben geïnvesteerd in een nieuwe brochure en het ontwikkelen van nieuwe onderdelen (toneel/theater/audiovisueel) en hebben een van onze vrijwilligers vrijgemaakt om alle scholen in Eindhoven te benaderen. In 2012 zijn positieve resultaten daarvan te melden en we kunnen met zekerheid stellen dat er structurele contacten uit zullen groeien, die het uitgangspunt, dat het Vredesburo het aanspreekpunt is voor Vredeseducatie, zullen onderstrepen.

Ons aanbod, zeker als het gaat om pesten en treiteren, valt midden in de maatschappelijke discussie over deze problematiek. De toon in de media werd in 2012 gezet door schrijnende zelfmoord gevallen, maar alom wordt gewezen op de nadelige effecten voor opgroeiende kinderen.

clip_image003

Vredeseducatie is natuurlijk niet alleen voor de klas staan. Het is ook de discussie aangaan met deskundigen, het zijn hoogwaardige lezingen op de technische universiteit en stageplaatsen bieden aan 15/16-jarigen. Kortom, vredeseducatie is werken aan een wereld, waarin we ons allemaal thuis voelen.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

Terug naar inhoudsopgave

      1. Documentatie/literatuur

Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, NGO’s en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).

In 2012 hebben we in het kader van onze projectenbank:

 • uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
 • een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen afkomstig van het internet;
 • digitale projecten verzameld en opgeslagen;
 • informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het projectenaanbod).

 

Via de website zijn er in 2012 een 10-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief gebied. In 2012 is een begin gemaakt met het opzetten van een specifieke website voor Vredeseducatie die in 2013 onder de naam www.vredeseducatieeindhoven.nl van start zal gaan. Het moge duidelijk zijn dat informatie verzameld wordt om te dienen voor een specifiek aantal doelen. Deze doelen zijn vastgelegd en hebben gediend als richtsnoer voor de activiteiten in 2012:

 • ter ondersteuning van de eigen projecten;
 • ter ondersteuning van het werkveld onderwijs;
 • ter ondersteuning van vragen van maatschappelijke organisaties/ geïnteresseerden uit het (Eindhovense) publiek.

 

In 2012 is dit langzaam op gang gekomen. We gaan er vanuit dat de trend zich zal doorzetten naar de toekomst. De verwachting is dat meer informatie via virtuele kanalen zal verspreid worden. In 2012 is ook een facebookpagina opgemaakt en is er in de maand januari een twitter-actie gestart om mensen aan te zetten tot kleine activiteiten in de eigen omgeving, die een bijdrage tot vrede leveren. Om de bereikbaarheid van de websites te vergroten is er in overleg met Stichting SupportPunt werk gemaakt van de restyling van onze pagina’s.

plaatje4jaarverslag

Terug naar inhoudsopgave

2. Samenwerking/congressen

A. Landelijk.

Landelijk waren in 2012 twee zaken van belang:

A1. discussie tijdens de landelijke Vredesgroependag in Utrecht.

Op deze dag zijn een 40-tal groepen bij elkaar gekomen om te praten over o.a. educatie. Het probleem dat hierbij nadrukkelijk aan de orde werd gesteld was vooral gelegen in de versnippering van de beweging en het ontbreken van adequate begeleiding voor nieuwe voorlichters. Het was duidelijk dat in deze het Vredesburo een van de weinige structurele aanbieders van Vredeseducatie is. Door velen werd uitgesproken dat het Vredesburo in het opzetten van trainingen en begeleiding van nieuwe voorlichters het voortouw zou moeten nemen. Op de dag zelf is middels een toelichting op het beleid van het Vredesburo en gesprekken met mogelijke kandidaten gepoogd vorm te geven aan deze behoefte. De discussie hierover zal in 2013 verder gevoerd worden waarbij de inzet zal zijn dat er een aantal steunpunten voor Vredeseducatie zullen komen zodat, zowel voor het onderwijs als voor mensen die zich willen bekwamen, het duidelijk is waar men moet zijn. Probleem voor het Vredesburo is dat wij niet in staat zijn om dit zelfstandig uit te voeren naast de andere activiteiten die wij ontplooien. Wel is er positief gereageerd op het verzoek om als steunpunt te gaan dienen. De vorm waarin zal in de vervolgbijeenkomst in 2013 besproken worden.

Uitgangspunt van het Vredesburo is dat het ingebed moet kunnen worden in het specifieke lokale karakter en gerichtheid van de organisatie.

 

A2. opzetten trainingsweekend

Naar aanleiding van de landelijke bijeenkomst is er een begin gemaakt met het opzetten van een landelijk trainingsweekend. De bedoeling hiervan was om mensen die gericht willen werken in de klas een programma te bieden

clip_image005
Werkweekend Vredeseducatie  : “Vrede, kun je dat leren ?
Er is voor dit werkweekend overleg geweest met het VredesInformatieCentrum in Groningen (waar wij mee samenwerken op educatiegebied). Er waren binnen de kortste keren een aantal aanmeldingen, maar door praktische omstandigheden is het weekend niet van de grond gekomen. Om toch het idee niet te laten verdwijnen zijn er 2012 een 8-tal gesprekken gevoerd met kandidaten. Ook voor het Vredesburo is het van het grootste belang dat wij in de toekomst over voldoende gekwalificeerde mensen beschikken. Het idee om minimaal 1 keer per jaar een werkbijeenkomst te houden in Eindhoven is daarom niet van de baan en zal nader bekeken worden in 2013.

B. Lokaal niveau.

Op lokaal niveau zijn er in 2012 een drietal netwerken actief geweest:

B1, samenwerking met organisaties op het gebied van mensenrechten om te komen tot een gemeenschappelijk aanbod;

Vluchtelingen

“een verhaal”

clip_image006

educatief aanbod van Eindhovense organisaties met betrekking tot de problematiek & procedures aangaande vluchtelingen en asielzoekers

Probleem bij het opzetten van samenwerkingsverbanden is vooral gelegen in het feit dat de meeste groepen maar zeer beperkt tijd en mensen ter beschikking hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat voor het welslagen van een degelijk beleid en aanbod er structureel en op langere termijn aandacht voor moet zijn.  In 2012 hebben we vooral contacten gelegd en verkennende gesprekken gevoerd met Humaan Omgaan met Vluchtelingen (HOV), Amnesty International en Vluchtelingen in de Knel. Er zijn een 4-tal bijeenkomsten geweest om van gedachten te wisselen en de opzet voor de toekomst door te spreken.
B2. samenwerking met het Vredescentrum.

Samen met het Vredescentrum zijn in 2012 twee symposia verzorgd. Een symposium over bewapening en ontwikkeling en de tweede ging over bewapening en duurzaamheid. Wij beschouwen het als een aanvulling op het aanbod aan het reguliere onderwijs. De symposia bereiken een groep van studenten, mensen uit het hogere onderwijs, en mensen die actief zijn in maatschappelijke organisaties. De bijeenkomsten hebben een informatief/educatief doel. De inleiders worden gekozen op basis van hun professionele status.

De onderwerpen in 2012 hadden betrekking op de onderliggende oorzaken van conflicten. Aan de symposia wordt verder meegewerkt door “De 4e Kamer” en de bestuurscommissie van de Technische Universiteit.

clip_image009

 

B3. samenwerking m.b.t. het opzetten van een theaterproductie.


Het is een idee dat al lang bestaat: het uitbrengen van een theaterstuk ter ondersteuning van de educatie op scholen. In 2012 zijn er een aantal gesprekken over gevoerd met theatermakers en gezelschappen. Er is een begin gemaakt met een plan waar de Eindhovense theatermaker Arno Huibers in zal participeren. Dit heeft te maken met zijn maatschappelijke betrokkenheid en het feit dat hij in zijn programma’s al aandacht vraagt voor pestproblematiek. In 2012 is het gebleven bij de verkenning. We hopen in de komende jaren samen een aanbod uit te kunnen brengen.
plaatje10
Terug naar inhoudsopgave

3.
Informatie ten behoeve van het onderwijs

In 2012 is er een aanbod voor het onderwijs geformuleerd. Onder de titel “Ken Je Wereld” hebben wij alle scholen in Eindhoven benaderd.

 

Bekijk de brochure hier

Bekijk de brochure hier

Het aanbod bestaat uit 3 projecten die extra benadrukt worden:

 • “wereldwijs” kinderen vragen zich op een speelse en filosofische manier af wat het betekent om “goed” te zijn, wat “oorlog” inhoud, en zijn vooral bezig met “wat zou ik doen als……?” dit aanbod is de uitwerking van het aanbod aangaande de 2e Wereldoorlog en wordt uitgevoerd in samenwerking met het VredesInformatieCentrum in Groningen en begeleid door de werkgroep “Vrede-leren” met ondersteuning van de universiteit van Utrecht. Dit aanbod is niet alleen een geschiedenisles, maar de bedoeling is dat in de lessen ook gekeken wordt naar het “hier en nu” naar pesten en agressie en wat je daar, lerend van het verleden, aan kunt doen;
 • Arabische lente en ontwikkelingen in het Midden-Oosten. We zien dat de ontwikkelingen aldaar met argusogen gevolgd worden. Op scholen is het soms een thema dat tot heftige discussies leidt. In de Nederlandse samenleving is het een van de topics die mensen in beweging brengt. We hebben dit aanbod in de schijnwerpers gezet, omdat we vragen hierover gekregen hebben en tot de ontdekking zijn gekomen dat, met name in het MBO, het een wezenlijke vraag is/zal gaan worden (hierbij speelt religie een fundamentele rol);
 • Pesten/cyberpesten. Ondanks alle pogingen en methodes blijft het een enorm probleem op scholen en in de thuissituatie. Het is het onderwerp waarop wij het meest gevraagd worden en we vonden het dan ook van belang dat we daar extra aandacht aan besteden in de komende jaren. Dit is mede ingegeven door de introductie van nieuwe methodes in het onderwijs. We hebben in 2012 gezien dat het meer is als je lessen goed doen. We moeten voor de toekomst bereid zijn om bij te scholen en extra goed de ontwikkelingen te volgen. Onderdeel daarvan is het contact opnemen met organisaties die betrokken zijn bij nieuwe methodieken. In 2012 is daarover van gedachten gewisseld met de aanbieders van de zogenaamde KIVA-methode.

plaatje12
Naast deze onderwerpen hebben wij uiteraard ook het brede aanbod gedaan wat standaard is in het beleid. Dit bestaat uit:

 • internationale betrekkingen;
 • conflictsituaties, de problematiek van oorlog & vrede;
 • ontwikkelingsproblematiek/vluchtelingenproblematiek;
 • geweldvraagstukken in de Nederlandse samenleving;
 • geweldloos communiceren.

In 2012 is naast het verzorgen en uitbrengen van de brochure ook een e-mail- en belronde gehouden. Alle scholen (zowel basisscholen als voortgezet onderwijs) zijn benaderd en geënquêteerd. Op basis daarvan hebben 18 scholen om meer informatie gevraagd en te kennen gegeven, dat zij in de toekomst gebruik willen maken van onze voorlichting.

Naast papier en telefoon is er ook gewerkt aan het opzetten van een nieuwe website specifiek voor vredeseducatie. Voorzien is dat deze in het voorjaar van 2013 in de lucht zal zijn. We hopen zo ook het onderwijs van meer informatie te voorzien en ook makkelijker lessen te boeken.

plaatje13Terug naar inhoudsopgave

4. Overzicht activiteiten + (maatschappelijke) stages

In 2012 zijn in het kader van educatie de volgende activiteiten uitgevoerd :

4A. Lezingen/workshops.

Voor het Bisschop Bekkers college is een workshop verzorgd over milieu/ oorlog en de toekomst. Dit heeft als zeer plezierig effect gehad dat het Vredesburo een prijs heeft mogen ontvangen als zijnde een van de meest inspirerende en informatieve organisaties.
Aantal deelnemers: 200.

In het kader van “De Dag van de Dialoog” is er een gesprekstafel verzorgd, waarbij het Vredesburo ook de gespreksleider leverde.
Aantal deelnemers: 8.

In het kader van “stagelopen bij het Vredesburo” zijn 3 scholen op bezoek geweest om te overleggen over de stagepraktijk.
Aantal deelnemers : 30.

4B. Lessen in het onderwijs.

In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de lesactiviteiten in 2012 buiten Eindhoven. De reden, dat deze uitgevoerd zijn:

 • bestaande verplichtingen;
 • landelijke afspraken en werving;
 • vergroten eigen inkomsten;
 • niet in conflict met ander werk;
 • vergroten netwerk, dat ook in het Eindhovense gebruikt kan worden.

 

De afspraken zijn gemaakt in het licht van: afspraken in Eindhoven hebben voorrang. We willen in dit kader ernaar toe werken dat we voornamelijk stedelijk actief zijn. De transitie heeft een langere looptijd dan gedacht en verder is de “markt” aan scholen in Eindhoven beperkt.

Arcen2 bijeenkomsten4 lessenaantal deelnemers: 60 Venlo/Blerick2 bijeenkomsten2 lessenaantal deelnemers: 55 Lithoyen1 bijeenkomst1 les voor groepen 6, 7, 8 gecombineerd deelnemers: 75 Someren 2 bijeenkomsten4 lessenaantal deelnemers: 82
Hoogeloon1 bijeenkomst2 lessenaantal deelnemers: 45 Swalmen1 bijeenkomst1 lesaantal deelnemers: 25 Horst Sevenum1 bijeenkomst3 lessenaantal deelnemers: 80 Helmond1 bijeenkomst2 lessenaantal deelnemers: 54
Veldhoven4 bijeenkomsten4 lessenaantal deelnemers: 110 Uden1 bijeenkomst1 lesaantal deelnemers: 27 Den Bosch  ( MBO )4 bijeenkomsten8 lessenaantal deelnemers: 150

 

In Eindhoven zijn 2 grotere projecten in 2012 uitgevoerd:

plaatje14

Theresiaschool

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Duurzaam Eindhoven. Door financiële ondersteuning was het mogelijk voor de school om het Vredesburo 2 dagen workshops te laten verzorgen. We hebben met de leerlingen een schilder- en tekenworkshop gehouden rondom het thema “de belangrijkste dingen in je leven” en een dansworkshop waarbij kinderen ook uitleg kregen over ander culturen en de betekenis van dans en rituelen.

Aantal groepen: 4
Aantal deelnemers: 100

School 23/ROC Eindhoven

Het Vredesburo is door school 23 benaderd om in december 2012 4 dagen te vullen voor de leerlingen. De leerlingen zijn een bont mengsel van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving, uitvallers, vluchtelingen. Het taalniveau is erg laag. Kennis over de samenleving is gering. We hebben een programma uitgevoerd, waarbij elementaire kennis over de samenleving gekoppeld werd aan nieuwe sociale media. Herkomst en de ontmoeting van culturen was daarbij een integraal onderdeel.

Aantal groepen: 8
Aantal deelnemers: 125

plaatje15

4C. discussiebijeenkomst/gesprek tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Elk jaar start het Vredesburo met een informatieve bijeenkomst. Vanaf 2010 is in de organisatie meegenomen dat er een activiteit in moet plaatsvinden die een link legt met Vredeseducatie. In 2012 is er voor gekozen om een debat te organiseren met mensen uit de politiek en de onderwijswereld met als thema: “De plaats van de school in een veranderende samenleving: de school als nieuwe opvoeder”.

Deelnemers aan het debat: zorgcoordinator Willem I college uit Den Bosch, directeur Christiaan Huygens College uit Eindhoven, vertegenwoordigers van partijen uit de gemeenteraad (4) en wethouder Lenie Scholten.

Aantal deelnemers: 75
Naast de discussie was er ook een gesprek met de kinderboekenschrijfster Anja Vereijken. In haar boeken kaart zij de problemen aan waar kinderen mee te maken hebben. Pesten en uitsluiting zijn daarbij terugkerende thema’s. In een

2-gesprek heeft zij toegelicht waarom zij deze thema’s centraal stelt en wat zij daarmee wil bereiken
plaatje16
4D. stages bij het Vredesburo
In 2012 hebben 4 stagiaires van het MBO stage gelopen bij het Vredesburo,

1 stagiaire van het HBO (Fontys) en voor de maatschappelijke stages (15-16 jarigen) waren dat 10 stagiaires. De maatschappelijke stagiaires voeren een weekprogramma uit dat als titel meegekregen heeft “Wij en de Wereld”. Het materiaal dat zij aanleveren wordt gebruikt door het Vredesburo om een webpagina mee te vullen, die specifiek op jongeren is gericht. Door deze stages ontstaan er ook contacten met scholen en zijn wij beter in staat programma’s voor jongeren te ontwikkelen.

Voor de MBO stagiaires geldt dat zij gedurende een jaar actief zijn binnen het Vredesburo. Er zijn regelmatig contacten met school en in de stage wordt het educatieve element vooropgesteld. Zo is door stagiaires in 2012 een spel ontwikkeld dat kinderen in de klas meer (zelf)vertrouwen geeft. De HBO stagiaire heeft als opdracht onderzoek uit te voeren naar integratie van Polen in de Eindhovense samenleving. Dit sluit aan bij eerdere projecten van het Vredesburo aangaande de multiculturele samenleving en voorziet het Vredesburo van belangrijk feitenmateriaal. In het kader hiervan zijn er in 2012 ook contacten gelegd met de AVANS Hogeschool voor 2 onderzoeksstages. Onderwerp van dit onderzoek zal zijn hoe scholen omgaan met de opgelegde verplichting, vanuit de overheid, om structureel aandacht te schenken aan respect en seksualiteit en in hoeverre het Vredesburo hierin een rol kan spelen. We hebben in 2012 duidelijk afgesproken dat, naast ons aanbod, ook de vraagkant onderzocht moet worden, zodat we daar in de toekomst goed op in kunnen spelen. Het is voor ons ook een van de weinige mogelijkheden om de vraagkant te onderzoeken zonder daarvoor investeringen te moeten doen. Met de school is afgesproken dat het werk moet voldoen aan professionele standaarden.

Naast deze stages is er een doorlopende stageplaats voor een student van de Fontys, afdeling toegepaste psychologie. Hij heeft als taak om onderzoek te doen naar het “welzijnsbegrip in buurten en wijken”.

In overzicht:

MBO HBO Fontys HBO Avans Maatschappelijke stages
4 stagiaires ( 2 tot 01-06-2012 en 2 vanaf 01-08-2012),opdracht gestuurd,participeren in de organisatie. 1 stagiaire,onderzoek naar integratieprocessen van “Poolse Eindhovenaren”1 stagiair, toegepaste psychologie: welzijn in buurten en wijken 2 stagiaires,in voorbereiding, onderzoek in het onderwijs,respect & seksualiteit 10 deelnemers aan het project “Wij en de Wereld”

 

plaatje17

4E. onderwijsontwikkeling

In het kader van ontwikkeling van nieuw lesmateriaal heeft het Vredesburo zich beziggehouden met de ontwikkeling van empathie en compassie.

Ten eerste is er gekeken naar de theorie van geweldloze communicatie volgens Marshall Rosenberg. In deze methode wordt er geprobeerd een aantal van de problemen, die binnen communicatie tot misverstanden en problemen leiden, te ondervangen. De structuur die Rosenberg schept geeft de mogelijkheid om juist de communicatie te verbeteren tussen partijen, waarbij de communicatie vast gelopen is. Onderzoek en gebruik van de methode liet zien dat het veeleer als een soort van ‘gereedschapskist’ gezien moet worden, waar men het juiste gereedschap uit kan halen wanneer dat het nodig is. Het aanbieden van deze ‘gereedschapskist’ is echter zeer waardevol.

Daarnaast is er gekeken naar de ontwikkeling van empathie en compassie door middel van concentratieoefeningen en visualisaties. Deze meditatieve methodes komen uit het Boeddhisme en zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Er is op basis van dit onderzoek een methodiek ontwikkeld die toepasbaar is op basis- en middelbaar onderwijs.

Ontwikkelingen op het gebied van empathie en compassie zijn van wezenlijk belang als het gaat om de problematiek van pesten, respect, vriendschap.

Terug naar inhoudsopgave

5. Fakkeltocht 2012

Zoals omschreven is de taak van het Vredesburo twee-ledig

 • meedraaien in de algehele organisatie (zie hiervoor het algemene jaarverslag);
 • een eigen werkgebied: richting het onderwijs activiteiten ondernemen om jongeren meer te betrekken bij de tocht en haar thema.

Om dit te realiseren hebben wij een campagne opgezet richting het onderwijs. Doel was om jongeren middels gedichten, raps en verhalen te laten vertellen wat zij in dit kader belangrijk vinden. Ondanks een intensieve wervingscampagne viel het eindresultaat tegen. Voorafgaande aan de fakkeltocht hebben twee “prijswinnaars”  hun inzending voorgedragen. Uit reacties van het publiek bleek dat het erg op prijs werd gesteld en we zullen proberen er een terugkerende gebeurtenis van te maken.

In 2012 hebben we wel moeten constateren dat het moeilijk is om de gedachte “jongeren erbij betrekken”  om te zetten in een werkzame praktijk. Gedurende 2012 is er overleg geweest met het Vrijwilligerspunt en is er informatie verschaft aan alle scholen in Eindhoven.

Gezien de grote opkomst zijn wij er wel van overtuigd dat het zinvol is en blijft om specifieke groepen te benaderen.

 plaatje18
Terug naar inhoudsopgave

6. Financiën

Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed. Voor een aantal andere activiteiten in 2012 is subsidie aangevraagd via het fonds Mondiale Bewustwording  (uitbrengen projectbrochure, bijdrage aan nieuwjaarsbijeenkomst) of is gebruik gemaakt van de subsidie van een andere aanvrager (Fakkeltocht, Duurzaam Eindhoven).

Met bescheiden middelen is het ons gelukt om in 2012 een goed aanbod te formuleren. Er zijn diverse pogingen gedaan om voor het beleid aangaande Vredeseducatie subsidie te krijgen bij andere fondsen (RABO–sociaal fonds, Stichting “Doen” , Stichting Vredesprojecten), maar dat is niet gelukt. De reden hiervoor is dat vele fondsen geen beleid, maar alleen losse projecten ondersteunen. Dit is voor ons teleurstellend, omdat we daardoor gedwongen worden om veel administratief werk te verzetten en een samenhangend beleid op te knippen in diverse deelstukjes. Het beleid in deze zal voortgezet worden in de komende jaren. Projecten, waar geen financiële onderbouwing voor gekregen wordt, zullen of niet door kunnen gaan of op andere manieren op basis van no-budget moeten worden uitgevoerd. In 2012 is ook, meer dan voorheen, geprobeerd om via internet/facebook donaties en financiële ondersteuning te verkrijgen.

Het is moeilijk voor het Vredesburo om aan de nieuwe mogelijkheden (crowd funding/mecenaat) handjes en voetjes te geven. We zijn in 2012 begonnen met het verder onderzoeken van de mogelijkheden.

Voor de betalingen, die gedaan zijn aan de Hr. Matheeuwsen, is bijgevoegd als bewijsstuk de afrekening/jaaropgaaf van 2012.Voor een breder inzicht in de financiën van het Vredesburo zijn de financiële gegevens over het jaar 2012 bijgevoegd.
plaatje19
Terug naar inhoudsopgave

Nawoord

2012 was een jaar van uitersten. Van de ene kant de zeer voorspoedig verlopende transitie naar een Vredeseducatieve instelling, waarbij er een snelle groei is geweest van plannen en lessen. Er is een duidelijk aanbod geformuleerd en er is een zich ontwikkelende vraag vanuit het onderwijs (mede onder invloed van maatschappelijke gebeurtenissen). Aan de andere kant is er het overlijden van “ons” Yvonne en het gegeven dat we niet in staat waren om het plan voor het 30-jarig bestaan uit te voeren.. De verandering in het beleid heeft ook consequenties en we zijn ons daarvan bewust geworden. Maar elke klas die voor ons heeft staan klappen en elke school die liet weten dat ze het “geweldig”  hadden gevonden, leert ons dat we op de goede weg zijn en dat het een terechte keuze is geweest om dit pad in te slaan.

 

 plaatje20

Wij willen iedereen bedanken, die er voor gezorgd heeft, dat het Vredesburo ook in 2012 haar boodschap heeft kunnen uitdragen.

Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

Terug naar inhoudsopgave