Jaarverslag Vredeseducatie 2018

Jaarverslag
Vredeseducatie
2018

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel. : 040-2444707
info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl
Bankrekeningnr: NL33TRIO 0784731578
KvK: 41089187

educatie(Latijn:educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming,onderwijs als opvoeding omvat. Vredeseducatie is het streven in vorming,onderwijs en opvoeding naar een kritisch wereldburgerschap.

Inhoudsopgave.


Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande (Vredes)educatie. Dit jaarverslag is tevens de verantwoording voor de ontvangen subsidie.
Voor andere activiteiten is een algemeen jaarverslag gemaakt.
Daar, waar geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van eerdere jaarverslagen.

Voorwoord.

 1. Documentatie/literatuur.
 2. Vraag en aanbodzijde.
 3. Samenwerking op educatiegebied.
 4. Aanbod aan het onderwijs.
 5. Overzicht activiteiten + stages:
  A. Lessen in het onderwijs;
  B. stages;
  C. onderwijsontwikkelingen.
 6. Educatieproject: ‘New in NL’.
 7. Fakkeltocht.
 8. Financiële overzichten en bestuursverklaring.
  Nawoord.

Voorwoord:
“Een effectieve aanpak van pesten maakt het verschil in de levens van kinderen. Het is geweldig om te zien dat scholen hier werk van hebben gemaakt en dat dit vruchten afwerpt. Pesten is uit de taboesfeer. Het is nu de opdracht aan ons allen deze aandacht vast te houden en op te staan tegen pesten.
Voor het kerstreces informeer ik uw Kamer over alle uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2018”
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

In 2018 was er een daling van het aantal ‘pestgevallen’ en het blijkt dat jaren van investeren wel degelijk vruchten afwerpen. Uiteraard hopen wij dat deze trend zich voortzet en wij zijn blij daaraan een bijdrage te hebben geleverd.

Terug

 1. Documentatie/literatuur op het gebied van (Vredes)educatie


Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, Ngo’s en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).
In 2018 hebben we in het kader van onze projectenbank:
– uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
– een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen afkomstig van het internet;
– digitale projecten verzameld en opgeslagen;
– informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het projectenaanbod).
Via de website zijn er in 2018 een 30-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief gebied (dit is een consolidatie ten aanzien van de afgelopen jaren). Oorzaak was de maatschappelijke interesse in vluchtelingenproblematiek en de interesse van scholen voor dit onderwerp.
We hebben in 2018 een eigen website beheerd die specifiek gericht is op vredeseducatie: www.vredeseducatieeindhoven.nl. Naast deze website wordt informatie over educatie verstrekt via de facebookpagina van het Vredesburo. De educatieprojectenbank maakt onderdeel uit van de documentatiefunctie van het Vredesburo (meer hierover in het algemene jaarverslag).

Terug

2.Vraag- en aanbodzijde.


De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen, dat wij jaarlijks krijgen. Daarnaast is ‘wat gebeurt er in de samenleving’ van groot belang: b.v. de piek in vragen over vluchtelingen in 2016/2017.
In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde: pesten, vluchtelingen, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders” zijn.

We constateren dat deze thema’s vragen om gesprek, om uitleg, om behandeld te worden op scholen en in organisaties. Vanuit onze ervaringen en met de eigen visie gaan wij op deze vragen in.


Vraagzijde/aanbodzijde:
Hoe weten scholen ons te vinden:

 1. via de inloop in de winkel.
  In 2018 zijn een 20-tal docenten/betrokkenen bij het onderwijs binnengelopen in onze winkel om informatie te vragen. Dit getal is al jaren vrij stabiel. Dit persoonlijke ontmoeten is geen regel. Veel contacten ontstaan via website/facebook;
 2. via de websites en facebook.
  In 2018 waren er 2 webpagina’s en een Facebookpagina die gebruikt werden. Dit leverde een 50-tal aanvragen en reacties op;
 3. via bevriende organisaties.
  Het Vredesburo heeft in 2018 samengewerkt met het Vredesinformatiecentrum te Groningen. Zij verzorgden de acquisitie voor het project over de 2e W.O. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal organisaties, zowel stedelijk als landelijk. Regelmatig wordt er doorverwezen naar onze organisatie. Jammer genoeg zal deze samenwerking komen te vervallen in verband met de sluiting van het centrum in Groningen;
 4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten.
  Regelmatig publiceren wij over ons educatiewerk en vertellen er over op bijeenkomsten. We kunnen niet goed meten wat het effect is, omdat reacties meestal via email/telefoon/bezoek komen;
 5. via persoonlijke netwerken.
  Veel mensen, die het Vredesburo een warm hart toedragen, zijn actief in het onderwijs en/of andere maatschappelijke organisaties. Een aantal contacten met het onderwijs worden daardoor tot stand gebracht.
 6. door structurele relaties met scholen aan te knopen.
  Op een gedeelte van de scholen komen we al gedurende enkele jaren: zij ‘plannen’ ons in als onderdeel van het jaarprogramma

De vragen, die gesteld werden in 2018, hadden vooral betrekking op het onderwerp “vluchtelingen/Vrede”. Daarnaast blijft (met name in het basisonderwijs) pesten/treiteren en de 2e W.O. zeer actueel. Deze onderwerpen staan al enkele jaren ‘aan de top’.
In 2018 was onze kalender goed gevuld. Minder als in het topjaar 2017 maar wel zoveel dat er geen extra acquisitie hoefde plaats te vinden.

Terug

3.Samenwerking op lokaal en nationaal vlak

In 2018 werden op het gebied van Vredeseducatie contacten onderhouden met diverse organisaties. Deze maatschappelijke organisaties zijn verenigd binnen Mondiaal Eindhoven. In 2017 hebben wij gepoogd om, in het kader van mondiaal Eindhoven, een werkbare structuur voor educatief werk (vooral gericht op de Global Goals) op te zetten. Dat is niet helemaal gelukt. Redenen hiervoor waren de onduidelijkheid over de identiteit van het overleg, het gegeven dat vele groepen beperkt zijn in de mogelijkheden en de al reeds bestaande werkdruk. Soms wordt vergeten dat juist in deze sector weinig betaalde banen zijn; het overgrote deel is vrijwilligerswerk. Binnen het samenwerkingsverband zijn een 15-tal organisaties actief richting het onderwijs.

Behalve incidentele contacten met Eindhovense groepen aangaande educatie en projecten is er geen voortgang geboekt met een meer gemeenschappelijke aanpak in 2018. De verwachting is dat het in 2019 weer opgepakt zal worden. We zijn een lokale organisatie, maar zeker op het gebied van Vredeseducatie is er een belang om ook landelijk actief te zijn. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid (anti-pestbeleid en gender-specifieke voorlichting zijn landelijk ‘aangezet’), het ontwikkelen van expertise, het verdelen van werkzaamheden. Het Vredesburo is onderdeel en actief lid van de landelijke Vredesbeweging. Sporadisch zijn er ook contacten met universiteiten en expertisecentra

Terug

4.Aanbod aan het onderwijs.
In 2018 (een trend die ook in 2016/2017 zichtbaar was) zijn er erg veel lessen verzorgd en is er weinig geworven omdat de agenda vol was. We hebben voor het onderwijs wel een heel scala aan nieuwe werkbladen gemaakt en met succes daarmee gewerkt. Daarnaast is er uiteraard bij alle scholen ons aanbod ‘bezorgd’.


Hieronder het aanbod zoals dat in 2018 aan scholen en instellingen is aangeboden:

(klik op de link) www.vredeseducatieeindhoven.nl/wp-content/uploads/2013/01/aanbod-2018-projecten-Vredesburo-Eindhoven.pdf

Terug

5.Overzicht educatieve activiteiten + stages.


Door de grote hoeveelheid lessen en aanvragen zijn er betrekkelijk weinig nevenactiviteiten gedaan in 2018. De focus lag op de vragen uit het onderwijs en de invulling van de lessen.


A. Lessen in het onderwijs.
In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de lesactiviteiten in 2018, zowel buiten als binnen Eindhoven.
We werken ook buiten de stad. De redenen hiervoor zijn:

 • afspraken voor de langere termijn met scholen vanuit het verleden;
 • opbouw expertise;
 • verbeteren financiële positie;
 • uiteraard als er ruimte in de agenda is!

Primair richten we ons op de stad (ook in verband met de aangegane subsidierelatie met de gemeente). Probleem hierbij is dat we niet altijd verzekerd zijn van voldoende vraag. Sommige scholen slaan een jaartje over, anderen maken gebruik van andere aanbieders.

Vermeldenswaardig in 2018:

 • project op het Huygens
 • project Design academy

Project ‘Huygens’: in 2017 is begonnen met de opzet van een project om de onderbouw van het ‘Huygens’ te betrekken bij een aantal maatschappelijke probleemgebieden: water, voedsel, vrede, duurzaamheid,fairtrade. In 2018 is daar uitvoer aan gegeven. Het Vredesburo heeft de coördinatie op haar genomen en een gedeelte van het uitvoerend werk. In het eindstadium hebben diverse projectgroepjes (8), in de vorm van een workshop, laten zien wat ze opgestoken hebben.

Ontwerper Rik Maarsen van de D.A. tijdens een workshop

Project ‘Design Academy’: in samenwerking met een student van de Design Academy is er in 2018 gewerkt aan een educatief spel op basis van 3D-geprinte ‘building blocks’. Leerlingen kunnen zo een wereld bouwen waarin de uitdagingen die voor ons liggen (duurzaamheid/mobiliteit/klimaat) bespreekbaar en ‘bouwbaar’ worden gemaakt. Het Vredesburo zal dit project in de komende jaren verder uitwerken en opnemen in het bestaande aanbod.

Overzicht van de uitgevoerde lessen: bij welke school, welke klassen, het aantal leerlingen
We streven in de lessen om onderwerpen bij elkaar te brengen zodat er een historische context ontstaat en leerlingen (terecht) het gevoel krijgen dat zaken samenhangen: respect en vluchtelingen/ 2e w.o. en Syrië.
Ter informatie: de lengte van de lessen worden in onderling overleg bepaald. Standaard bieden wij lessen aan van 90 minuten. Voor sommige lessen moeten aparte inhouden worden gemaakt.

SchoolonderwerpGroepen Aantal
leerlingen
B.S. De wegwijzerVluchtelingen/
Oorlog en Vrede
6 30
B.S. ‘De Angela SchoolVluchtelingen/
respect/pesten
6 (2) 48
B.S. ‘De Bolster 2e wereldoorlog 7 (2)55
B.S. ‘Karel de Grote’2e wereldoorlog7 (2)56
B.S. ‘De bosuilVluchtelingen/
oorlog en Vrede
7 (3) 80
B.S. ‘Brukulum’2e wereldoorlog/
Anne Frank
6-7-8 80
B.S. ‘De Beemd’ Vluchtelingen/
Oorlog en Vrede
7
8 (2)
75
Eckart collegeVluchtelingen/
respect
Vmbo Havo;
4 klassen
100
B.S. ‘De Wegwijzer’2e wereldoorlog/
Anne Frank
7
8
55
B.S. ‘De Disselboom’ 2e wereldoorlog7
8
55
B.S. ’De tourmalijn’ Respect en
tolerantie
6 (2)
7 (2)
8
125
B.S. “Willibrordus’ Vluchtelingen/
pesten en treiteren
6
7
8 (2)
110
B.S. ‘t Hout’ Pesten en treiteren7
8
50
B.S. ‘Budschop’Respect en tolerantie5/6
7/8
55
B.S. ‘De weiert’‘de kracht van 8′8 25
B.S. ‘De Rietpluim’ ‘vrijheid’8 (4)100
B.S. ‘De Triolier’ kinderrechten6
7
8
80
B.S. ‘Herman Jozef’Vluchtelingen
oorlog / Vrede
6/7
7/8
55
B.S. ‘De Brembocht’ kinderrechten 6
7
8
80
B.S. ‘Olof Palme’ Oorlog en Vrede/
vluchtelingen
6 (2)
7 (2)
8 (2)
150
B.S. ‘Jan Baptist’ Oorlog en Vrede/
vluchtelingen
8 30
B.S. ‘Elzeneind’ Oorlog en Vrede/
vluchtelingen
6
7
8
75

We zijn in 21 instellingen geweest en hebben voor ongeveer 1300 leerlingen les gegeven en uiteraard daarbij ook docenten en ouders gesproken en ‘meegenomen’ in de les.

Terug

B. Stages bij het Vredesburo

In 2018 hebben mensen uit verschillende opleidingen stage gelopen bij het Vredesburo. Het aanbieden van stageplaatsen is belangrijk voor de contacten met het onderwijsveld, maar ook om direct te maken te hebben met jongeren en hun belevingswereld. Het is wat dat betreft een “win-win”situatie.
Stages in 2018 zijn te verdelen in:

1 x HBO: cultureel maatschappelijke vorming ‘Social Work’: Dit is de continuering van de stage uit 2017 met als hoofdtaak het opzetten van programma’s voor ‘nieuwe Nederlanders’ (zie ook het activiteitenoverzicht onder 6).
1 x HBO pedagogiek: afstudeerstage gericht op projecten in het onderwijs. Speciale aandacht voor projecten voor groep 7 & 8 aangaande de Global Goals en het uitvoeren van het project ‘Think global – act local’ op het Huygens.
Maatschappelijke stages voor 15 – 16 jarigen: zij moeten in een week een programma uitvoeren dat de naam “Wij en de Wereld” draagt. Het programma bestaat uit: fotoreportage/interviews/ facebookpagina/presentatie. Het programma duurt een week en het verkregen materiaal wordt gebruikt op de websites van het Vredesburo. In 2018 hebben 18 maatschappelijke stagiaires bij ons gewerkt (variërend van een aantal dagen tot een week)

Terug


C. Onderwijsontwikkeling.


De wereld komt de school binnen en binnen de schoolwereld is er de overtuiging dat kinderen hiermee aan de slag moeten. Het Vredesburo zal daarin als partner kunnen en willen functioneren. Voor de toekomst zal de druk op het onderwijs groot zijn om in velerlei disciplines actief te zijn:
van ontbijtprojecten tot duurzaamheidsactiviteiten, van vluchtelingen tot justitie. De school zal in de toekomst ook meer te maken krijgen met nieuwe virtuele omgevingen. Het project op het Huygens is een letterlijk en figuurlijk schoolvoorbeeld van een nieuwe onderwijsopzet die de drempels slecht tussen school en buitenwereld. Naast dit is er in 2018 ook voor het eerst geconstateerd dat ‘pesten’ en ‘geweld’ op scholen afnemen en in sommige gevallen stabiliseren. Probleem bij deze gunstige ontwikkeling is dat dit effect niet gekoppeld kan worden aan de toegepaste methodes: het blijft zoeken naar de beste manier om deze problematiek aan te pakken.

Percentage kinderen dat gepest wordt binnen het p(s)o: In 2018 geeft 10% van de kinderen binnen het primair (speciaal) onderwijs (p(s)o) aan dat zij slachtoffer zijn geweest van pesten. Tussen 2014 en 2016 was er sprake van een daling van 14% naar 11%. Deze daling is in 2018 gestabiliseerd naar 10%.
uit : ‘onderwijs in cijfers’

Terug

6.Educatief project ‘New in NL’

Gedurende enkele jaren draait er een vast project aangaande taal/inburgering. In de loop van 2016/2017 kreeg dit de naam ‘Find your way around in the Netherlands’/‘New in NL ‘. De opzet is om mensen die taal leren ook kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en instituties. Daarnaast worden er kleine activiteiten georganiseerd. We vinden dit een geweldige aanvulling op ons projectenbestand en met name op de educatiepoot omdat het leren verbind met maatschappelijke vragen. Vrede is ook dat mensen participeren in de stad; dat ze volwaardig burger zijn. Dit project laat dat zien.
In 2018 is in het kader van dit project georganiseerd :
Taallessen: 56 cursisten hebben het A2-niveau bereikt. Deze cursisten zijn niet inburgeringsplichtig, het gaat voornamelijk over expats, hun vrouwen en over arbeidsmigranten.
Drie van deze cursisten hebben extra begeleiding gekregen richting inburgeringsexamen en ze zijn ervoor geslaagd.
Er zijn zes nieuwkomers (expatvrouwen zonder werk en vluchtelingen) die geholpen zijn om vrijwilligerswerk te vinden. Ze zijn nu als vrijwilligers werkzaam bij Kinderopvang Koreinplein en Vitalis. Met deze twee instellingen zijn afspraken gemaakt zodat onze cliënten makkelijker vrijwilligerswerk bij hen kunnen komen doen.
Binnen het New in NL-team zijn er 10 vrijwilligers die zorgen voor conversatielessen: VideoTalk en BoekTalk. In 2018 zijn er in totaal 42 conversatielessen gehouden in Books 4 Life en het Inkijkmuseum. We werken met drie Nederlandse vrijwilligers die de lessen geven en zeven buitenlandse vrijwilligers, die Nederlands aan het leren zijn, en ze helpen de Nederlandse vrijwilligers met het voorbereiden van materialen voor de lessen en voor de promotie en communicatie met de deelnemers. Aantal deelnemers aan de conversatielessen is 53 waarbij de helft van hen een langere periode blijven komen, meestal omdat ze de conversatielessen een goede manier vinden om zich op het inburgeringsexamen voor te bereiden. De conversatielessen zijn bezocht door alle soorten immigranten, ongeacht de reden voor hun verblijf in Nederland en ze zijn gratis.


Samenwerking
Samen met Vitalis Theresia woon- en zorgcentrum en Wijeindhoven hebben we een concept ontwikkeld voor taalontmoetingen tussen nieuwkomers in de wijk het Ven en ouderen die wonen in Theresia. De taalontmoetingen “Goed-ontmoet” vinden elke vrijdagochtend plaats in Theresia. Op basis van hetzelfde concept heeft New in NL ondersteuning gegeven aan het opstarten van taalontmoetingen in een ander Vitalis woon- en zorgcentrum Parc Gender in Gestel. Deze taalontmoetingen vinden elke dinsdagmiddag plaats in Parc Gender onder de naam Samsam taalcafé. De presentatie van “Goed-ontmoet” en “Samsam taalcafé” heeft plaatsgevonden tijdens de DDW 2018 en ze zijn gezien als twee innovatieve sociale programma’s ter ondersteuning van participatie van beide doelgroepen: ouderen en nieuwkomers.
Samen met het Taalhuis van de Bibliotheek Eindhoven hebben we een initiatief opgestart om informele taalaanbieders in Eindhoven bij elkaar te brengen. De eerste bijeenkomst is georganiseerd in april 2018 in het Stadhuis. De informele taalaanbieders hebben elkaar leren kennen en er is een kleine vooruitgang gemaakt wat betreft doorverwijzen van nieuwkomers naar elkaar, uitwisseling van taalmaterialen en vrijwilligers.

Met One World Citizens en de Huiskamer hebben we het programma Future Roots opgezet met een serie empowerment-workshops georganiseerd voor 25 nieuwkomers. Het doel van het programma was om de nieuwkomers te ondersteunen bij het ontdekken van hun talenten en capaciteiten en bij het formuleren van hun doelen voor de toekomst. Een aantal van hen heeft daarna vrijwilligerswerk of betaald werk gevonden of zelf gecreëerd en anderen krijgen nog steeds begeleiding.  Samen met Holland Expat Centre hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle expats die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk.

Terug

7.Fakkeltocht 2018


Het Vredesburo verzorgde in het kader van de fakkeltocht 2018:

 • participatie in het organisatiecomité;
 • praktische uitvoering (van catering tot website beheer);
 • het verzorgen van p.r.;
 • een gedeelte van de algehele coördinatie;
  Door het wegvallen van Switch en het implementeren van een nieuwe structuur is er meer werk van coördinerende aard richting het Vredesburo gekomen. De uitvoering van 2018 was een succes. Ongeveer 5000 deelnemers en als extra een muzikale finale verzorgd door het Eindhovens Muziekcollectief na de beëindiging. Dit past in het streven om Eindhovense organisaties en projecten te betrekken bij de tocht. Tevens bereiken we zo groepen die anders buiten beeld blijven. De inzet was en is om het tot een omvattend Eindhovens geheel te maken. Door de samenwerking met ontwerpbureau ‘Lidewij Spitshuis’ is er ook een duidelijke koers ingezet richting sociale media en het gebruik van videomateriaal. Per jaar heeft het Vredesburo ongeveer 150 uur werk aan de fakkeltocht.
 • ter gelegenheid van de fakkeltocht is er ook een ‘vredesteken-ontwerp’ wedstrijd geweest. De prijsuitreiking daarvan is in 2019.

Hieronder: persbericht en programma van de fakkeltocht 2018.

Op 24 december (Kerstavond) vindt de traditionele Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt op het Wilhelminaplein. Na de tocht is er vanaf 20:15 een speciaal muziekprogramma verzorgd door Het Eindhovens Muziekcollectief (EM) Het E.M.bestaat sinds begin 2013 en komt voort uit een fusie tussen de koninklijk erkende harmonie De Eendracht en muziekvereniging Sorpretivo, wat voortkomt uit de Eindhovensche PTT Harmonie. De Eendracht is opgericht in 1919 en de PTT harmonie stamt uit 1934. Samen met een aantal gasten brengen zij van 20:00u tot 21:00u een gevarieerd muzikaal programma dat gekoppeld is aan de uitgangspunten van de fakkeltocht

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen en incidenten met een racistisch motief in Nederland. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds erg actueel.

Programma :

Vanaf 18:30u tot 19:00u is er een kort programma waarin aan het woord komen :
– de burgemeester van de gemeente Eindhoven
– een delegatie van de scoutinggroep Johannes Vianney : over het ‘Vredeslicht’ en gedachten over Vrede
– de stadsdichter van Eindhoven
Om 19:00u wordt de eerste fakkel aangestoken. Het vuur daarvoor bestaat uit de Wereldvredesvlam : Op alle continenten zijn in 1999 door vredesambassadeurs vlammen aangestoken en samengebracht in Wales tot de Wereldvredesvlam, die daar altijd brand. Van daaruit worden weer wereldwijd monumenten, kaarsen en lichtjes aangestoken om zo het Licht door te geven en zo ook de eerste fakkel op 24 december en het Vredeslicht dat door leden van scoutinggroep Johannes Vianney vanuit Wenen naar Eindhoven wordt gebracht. Het Vredeslicht wordt al meer dan 25 jaar in Bethlehem ontstoken en naar Wenen gebracht waar het in ontvangst wordt genomen door duizenden scouts uit 20 verschillende landen.
Tevens worden op het plein filmbeelden vertoont van organisaties en personen die een speciale band hebben met de fakkeltocht.

Naast het programma op het Wilhelminaplein is er om 17:30u een kinderkerstnacht in het jongerenhuis aan de lichtstraat 376; en om 22.00 uur is aldaar een oecumenische viering : organisatie : TINT/De Kapel .
Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00.
Vanaf 20:00u is de Fatih Moskee aan de Willemstraat geopend voor publiek
.

(Voor)verkoop Fakkels & fotoboeken
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Er is ook een mogelijkheid om de muntjes in de voorverkoop aan te schaffen.
Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl Op de website is ook meer informatie te verkrijgen (route / uitgebreider programma / fotomateriaal) of volg ons op facebook

Het jubileumboek ”25e Fakkeltocht, Lopend Vuur” geeft een beeld van de geschiedenis van de fakkeltocht en de beweegredenen van mensen om mee te lopen. Het boek is ter plekke te verkrijgen voor een kleine bijdrage.


Terug

8.Financiële overzichten en bestuursverklaring
Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed.
Het Vredesburo zal ‘educatie’ als speerpunt binnen haar beleid blijven hanteren en waar mogelijk uitbreiden.

Terug

Nawoord.
Is de mens van nature agressief,oorlogszuchtig en een korte termijn denker? Als dat zo zou zijn zou het geven van anti-pest lessen hopeloos zijn. Het is daarom verheugend dat er wel degelijk resultaten worden geboekt. Dat betekend niet dat we achterover kunnen leunen. In onze samenleving zijn veel tegenstellingen. Soms te vangen in ‘behouden’ versus ‘veranderen’. Wij proberen als Vredesburo de dialoog te promoten. Verschil mag er zijn maar mag niet leiden tot agressie en uitsluiting. Daar staan we voor en daar werken we aan.


Bestuur en medewerkers bedanken iedereen die ons werk in 2018 hebben mogelijk gemaakt.

Vrede en alle Goeds

Terug