Werkplan

bovenafbeeldingWerkplan 2015
Vredeseducatie

 

subsidieaanvraag 2015

Stichting Vredesburo Eindhoven

Grote Berg 41

5611 KH Eindhoven

www.vredesburo.nl

www.vredeseducatieeindhoven.nl

info@vredesburo.nl

Inhoud:

 1. Inleiding

 2. Doelgroepenbeleid

3. Projecten in het kader van de gemeentelijke subsidie/activiteiten in 2015:

A. Projectenbank

B. Informatiebijeenkomsten/netwerken

C. Informatieverschaffing aan het onderwijs/werving

aanbod projecten

informatieve mailings/bezoeken

D. Uitvoering educatieve projecten/werving

wat, waar en hoeveel

stage en stageprojecten

E. Fakkeltocht

F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats

4. Financiëel overzicht en aanvraag 2015

5. Nawoord.

Ter aanvulling op het werkplan 2015 zijn een aantal relevante stukken uit het verleden bijgevoegd. Op onderdelen zijn deze aangepast aan verwachtingen voor 2015.

 

1. Inleiding.

Werkplannen waren in het verleden vrij uitgebreide stukken met uitwaaierende aandachtsgebieden. We hebben voor 2015 gekozen om het compacter te houden.

Centraal voor 2015 zal staan:

* activiteiten op educatief gebied in het kader van nieuw gemeentelijk beleid;

* opvoeren van de acquisitie;

* blijvende ontwikkeling van de projecten en het lesaanbod;

* sturing op het aangaan van structurele contacten met scholen in Eindhoven.

Naast deze zaken is uiteraard de actualiteit van belang. Hoofdbestanddeel van het aanbod zal blijven liggen bij “pesten/treiteren/zinloos geweld” en het verhaal aangaande de 2e Wereldoorlog/Anne Frank. We vullen dit in 2015 aan met de nieuwe uitgangspunten van de VN (dit in overeenstemming met het gemeentelijke beleid).

Dit werkplan is primair gericht op de werkzaamheden van Hans Matheeuwsen en dient als zodanig gelezen te worden. Uiteraard zijn de werkzaamheden ingebed in het geheel van het Vredesburo (zie hiervoor ook het algemene werkplan).

Terug naar de inhoudsopgave

2.Doelgroepenbeleid.

Wij beseffen dat het voor een subsidiërende overheid van het grootste belang is om zoveel mogelijk “vraaggericht” te werken en de mensen in de stad te “bedienen” in de vragen die zij hebben. Met betrekking tot het werkgebied van het Vredesburo is het in grote mate duidelijk dat er een vraag van de burgers van Eindhoven ligt: pesten/treiteren, geweld in diverse vormen halen continue de pers en er is een constante behoefte van mensen “om er iets tegen te doen”. Campagnes van de overheid, initiatieven van ouders en scholen, activiteiten in buurten en wijken: uit al deze zaken blijkt dat het meer dan ooit leeft. Het Vredesburo vervult daarin de rol van kenniscentrum/projectenbank en uiteraard als uitvoerder van lessen/projecten en ontwerper van materialen.

Voor specifiekere bepaling en omschrijving van de doelgroepen van het Vredesburo: zie ook 3B en 3C.

Terug naar de inhoudsopgave

3A. Projectenbank.

Het Vredesburo zal in 2015, conform de gemeentelijke opdracht, relevant materiaal verzamelen ten behoeve van lessen en projecten. Deze projecten zullen door het Vredesburo zelf gebruikt worden en aangeboden worden aan het onderwijs.

activiteit veranderingen uren / percentage kosten

projectenbank

Bestaand beleid wordt gecontinueerd.

150 uren.

10% van beschikbare tijd.

300 euro

inkomsten: algemene middelen en onderdeel van projecten.

 

3B. Informatiebijeenkomsten/netwerken.

Voor 2015 zullen er een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn die vooral ingegeven worden door de verandering in het beleid aangaande mondiale bewustwording van de gemeente Eindhoven. Wij verwachten dat de nadruk zal komen te liggen bij het gemeenschappelijk aanbod van Eindhovense groepen. Het Vredesburo zal en wil hierin een initiërende rol gaan spelen.

Informatiebijeen-komsten/netwerkenHet Vredesburo zal 3 stedelijke bijeenkomsten organiseren. Informatiebijeen-komsten rondom: *gemeenschappelijk aanbod* scholing/training* opzetten stedelijk netwerk m.b.t. educatie.De aanzet tot samenwerking op het gebied van “vluchtelingen” zal verder worden ingevuld. 200 uren.afgerond 15% van de beschikbare tijd. 2000 euroinkomsten: gemeentelijke subsidie/landelijke fondsen.

 

Het Vredesburo zal 3 stedelijke bijeenkomsten organiseren.Informatiebijeen-komsten rondom:

*gemeenschappelijk aanbod

* scholing/training

* opzetten stedelijk netwerk m.b.t. educatie.

De aanzet tot samenwerking op het gebied van “vluchtelingen” zal verder worden ingevuld.200 uren.

afgerond 15% van de beschikbare tijd.2000 euro

inkomsten: gemeentelijke subsidie/landelijke fondsen.

 

3 C. Informatieverschaffing aan het onderwijs/werving.

In 2015 zullen alle scholen in Eindhoven benaderd worden. Extra inspanning gaat naar het traject VMBO – MBO omdat daar een optelsom van problemen is ontstaan en de wenselijkheid van informatie en gespreksvoering het grootst is.

Uit diverse gesprekken met het onderwijs is gebleken dat men snel overvoerd raakt met aanbod. Het Vredesburo zal daarom ook werken aan andere strategieën. We richten ons op de stad, daar ligt de prioriteit. We zullen lessen aannemen buiten de gemeente als daar ruimte voor is (mede in verband met inkomsten).

In 2014 is een nieuwe folder gemaakt. Deze zal gebruikt worden in 2015 en op punten worden aangevuld: informatie hierover is te vinden op www.vredeseducatieeindhoven.nl

Informatieverschaffing aan het onderwijs

4X mailing aan alle scholen.

1X telefonische benadering.

Via websites en facebook continu.

Via artikelen in lokale media.

150 uren.

10% van de beschikbare tijd.

700 euro (voornamelijk reproductie en bureaukosten)

eigen middelen.

Terug naar de inhoudsopgave

3 D. Uitvoering educatieve projecten.

wat, waar en hoeveel

stage en stageprojecten

In 2015 zullen we aanwezig zijn op een aantal scholen in Eindhoven. De verwachting is gerechtvaardigd dat er een aantal structurele contacten blijven bestaan en dat we een kleine groei van het aantal contacten zullen kennen. We gaan er vanuit dat de inspanningen richting basisschool – VMBO – MBO vruchten zullen afwerpen.

Wat: * voornamelijk anti-pesten projecten voor groep 7 & 8 van de basisvorming; * middelbaar onderwijs: naast anti-pestenprojecten ook multiculturele samenleving en internationale ontwikkelingen (vluchtelingenproblematiek).

In 2015 zullen wij op 5 basisscholen actief zijn: bereik is ongeveer 300 kinderen.

In 2015 zullen wij op 4 middelbare scholen actief zijn: bereik is ongeveer 300 leerlingen.

In 2015 zullen wij op 2 vervolginstellingen actief zijn (Summa/Fontys): bereik is ongeveer 200 studenten.

350 uur

25% van de beschikbare tijd.

Deze lessen zullen in bescheiden mate ook financiële middelen voor het Vredesburo genereren.

Projecten buiten de gemeente zijn in het werkplan niet meegenomen, omdat zij buiten de kaders vallen van de gemeentelijke subsidie.

Terug naar de inhoudsopgave
 

Stageactiviteiten in 2015

Via:MBO: Summacollege & Ter Aacollege (2 op jaarbasis);HBO: Fontys & Avans (2 op jaarbasis)Middelbare scholen: in het kader van de maatschappelijke stage (20 op jaarbasis). MBO-stages zijn gericht op educatieve projecten en organiseren van bijeenkomsten.HBO-stages zijn onderzoeksopdrachten.Maatschappelijke stages voor 15 / 16 jarigen: uitvoering van de themaweek “Wij en de wereld” Begeleidingstaken: 150 uren 10 % van de beschikbare tijd

 Voor de stageactiviteiten zijn geen kosten voorzien. Kleine bureaukosten zullen uit de algemene middelen worden betaald.

Terug naar de inhoudsopgave

 

3 E. Fakkeltocht Eindhoven 2015.

 

In 2015 zal er wederom een fakkeltocht georganiseerd worden. Het Vredesburo zal zitting nemen in het organisatiecomité en een gedeelte van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden op zich nemen. Het Vredesburo zal inspanningen verrichten om het onderwijs te betrekken bij de doelstellingen van de fakkeltocht.

Fakkeltocht 2015: brede publieksactie voor Vrede en Tolerantie.

Verwachting: 5000 deelnemers.

Benaderen van het onderwijs.

Mede samenstellen programma.

Praktische uitvoering.

200 uur

15% van de beschikbare tijd.

Kosten die gemaakt worden komen uit het beschikbare budget van de fakkeltocht ( financieel beheer berust bij SWITCH ).

Verwachte kosten: 500 euro voor educatieve activiteiten.

Terug naar de inhoudsopgave

3 F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats

Voor 2015 is er nog geen duidelijkheid over de mogelijkheden van subsidiëring binnen het nieuwe beleid van de gemeente aangaande mondiale bewustwording. We gaan er vanuit dat kleine subsidies in het kader van het Fonds Mondiale Bewust-wording worden gecontinueerd. We verwachten dat, gezien de bezuinigingen en beleidsveranderingen, er in 2015 een extra inspanning zal moeten worden geleverd om een gezonde financiële huishouding te kunnen voeren.

Fondswerving

Crowdfunding

Mecenaatacties

Benefietactiviteiten

Doel: op peil houden van de financiën van het Vredesburo; zorgen voor een borging van de werkplek.

200 uren

15% van de beschikbare werktijd

Financieringsbronnen en -mogelijkheden in 2015 (afgezien van de structurele subsidie voor informatie- en documentatieprojecten en de subsidie in het kader van Vredeseducatie):

* voor informatiebijeenkomsten, nieuwe projecten en activiteiten die samenhangen met de onderwerpen binnen het takenpakket Vredeseducatie:

gemeente Eindhoven (Fonds Mondiale Bewustwording), Fonds Vredesprojecten, Vredesfonds, Haëlla stichting, stichting Doen en diverse kleinere stichtingen en instellingen (Emmaus, stichting Overall) + inkomsten uit uitgevoerde werkzaamheden;

* voor kosten die samenhangen met de structurele kosten van het Vredesburo:

Donaties en schenkingen (voornamelijk particulieren) + bijdrages van groepen waarvoor wij werk verrichten. Gedeelten van subsidies die daarvoor bestemd mogen worden.

Terug naar de inhoudsopgave

 

4. Financiëel overzicht en aanvraag 2015

 

Inkomsten: Uitgaven:
Lesvergoedingen : € 750,00 Loon + bijkomende kosten en lasten op jaarbasis : € 26.500,00
Donateursopbrengsten : € 1500,00 Projectkosten 3A : € 300,00
Inkomsten uit activiteiten : € 1000,00 Projectkosten 3B : € 2000,00
Subsidies + fondsen : € 3000,00 Projectkosten 3C : € 700,00
Subsidie gemeente : € 23.750,00 Projectkosten 3E : € 500,00
     1. Totaal : € 30.000,00
     1. Totaal : € 30.000,00

Randvoorwaarden:

In het besluit van de gemeente is aangegeven dat met ingang van 01-01-2012 er

23.750,00 beschikbaar is voor loonkosten in het kader van Vredeseducatie. Hiernaast is de verplichting gesteld, dat de heer Matheeuwsen daarvoor fulltime in dienst moet worden genomen.

 

Stichting Vredesburo Eindhoven verzoekt als subsidie, in het kader van Vredeseducatie, een bedrag van € 23.750,00 om de projecten en activiteiten mogelijk te maken, die in deze aanvraag zijn verwoord.


Terug naar de inhoudsopgave
 

5. Nawoord

 

We verwachten in 2015 een wereld met veel onzekerheden. Een wereld die veel spanningen zal opleveren. Een wereld die mensen bang en onzeker maakt. Het Vredesburo hoopt op kleine schaal een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen anders met elkaar omgaan. De zorg voor elkaar en de realisatie dat geweld geen zinvolle oplossing is (niet in het groot en niet in het klein) voor conflicten is daarbij onze richtsnoer.

 

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

vblogoonder

Aanvullingen op het werkplan

Verdeling werkzaamheden:

Schematisch overzicht uren & werkzaamheden zoals voorzien in 2015.

schema 

Opmerking.

Bij elk onderdeel is 20% gerekend voor activiteiten die behoren bij de uitvoering: vergaderen, schrijven, overleggen ( plaatselijk en landelijk), gespreksvoering, e-mail.

We streven naar een evenwichtige verdeling binnen de gestelde taken. De nadruk moet o.i. blijven liggen bij de uitvoering en ondersteuning van het onderwijs.

Wij willen er op wijzen dat alle bovenstaande uren uitgevoerd en ingevuld worden door J. Matheeuwsen. Binnen onze organisatie is er verder niemand die uitvoerend met Vredeseducatie bezig is (heeft ook te maken met de benodigde beroepskwali-ficaties en ervaring). Uiteraard geniet hij de ondersteuning van vrijwilligers en anderen op die gebieden waar dat mogelijk en noodzakelijk is: techniek, administratieve ondersteuning, technische vragen aangaande DTP.

Terug naar de inhoudsopgave
 

Financiële specificaties van de werkplek.

 

Het contract is aangegaan voor 32 uur per week: 1400 uur op jaarbasis

Het uurloon is 11,59 € maandloon 1310 € netto

Jaarloon bruto : 22.310 € ( hierin zijn de kosten van administratie niet meegenomen)

Totale kosten: € 26.942,49 (Dit is brutoloon, inclusief de werkgeverslasten en exclusief de kosten van de salarisadministratie).

Naast dit dienstverband is J. Matheeuwsen op vrijwillige basis voor ongeveer 350 uur actief als coördinator van het Vredesburo. Zoals al in eerdere werkplannen en jaarverslagen is aangegeven is het jammer genoeg voor het Vredesburo onmogelijk om meer te betalen dan wat aan subsidie wordt ontvangen. Wij betreuren dat ten zeerste omdat het werk en de daarbij horende verantwoordelijkheden een hoger loon zeer zeker zouden rechtvaardigen.

 

De activiteiten die in het werkplan 2015 naar voren worden gebracht zijn de rubrieken/activiteiten zoals die vermeld staan in de beschikking (van 04-04-2011 /11uit05091) die ten grondslag liggen aan de verstrekte subsidie.

 

Hoe bereikt ons een vraag:

 

1. via de inloop in de winkel;

2. via de websites en facebook;

3. via bevriende organisaties;

4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten;

5. via persoonlijke netwerken;

6. via gerichte acquisitie;

7. via stages.

 

Samenvatting: via bovenbenoemde kanalen bereiken ons op jaarbasis ongeveer 100 vragen die betrekking hebben op het uitvoeren van lessen en projecten in het kader van Vredeseducatie. Van deze aanvragen wordt ongeveer 30% omgezet in lessen en projecten. Dit percentage zou hoger zijn als het Vredesburo meer onderwijsmede-werkers zou hebben en als de scholen gespreid door het jaar lessen zouden aanvragen. Op dit moment zijn er pieken in het begin en einde van het schooljaar, omdat daar (binnen het rooster) nog open plekken zijn (veel scholen gebruiken de eindexamentijd om extra lessen met een maatschappelijke inhoud te geven, omdat er anders veel vrije uren zijn). Dit leid soms tot nee-verkopen omdat de vragen elkaar overlappen.

 

We verwachten voor 2015 geen al te grote verschuivingen in deze cijfers. Zowel de werkzaamheden als de verwachte lessen zullen ongeveer gelijk blijven. De capaciteit van het Vredesburo is ook beperkt: als er meer groei is zullen we het ook moeten kunnen invullen.

Er zal waarschijnlijk wel een verschuiving plaatsvinden als het gaat om de inhouden. We verwachten voor 2015 ook een aantal aanvragen die betrekking hebben op de veranderende situatie in de wereld (conflict Oekraïne/IS/Syrië/Irak).

 

We constateren een verschuiving als het gaat om de vraag “hoe bereikt men ons”. Er is een duidelijke tendens dat facebook de plaats gaat innemen van de meer conventionele methodes. Er is voor 2015 voorzien dat we meer acquisitie zullen doen en manieren zullen ontwikkelen om dat echt “ aan te laten komen” . We zullen dat ook in gerichte informatiebijeenkomsten met andere aanbieders en het onderwijs bepraten.

Terug naar de inhoudsopgave