Vredeseducatie Werkplan 2020

Inhoud:

 1. Inleiding;
 2. Vraag en aanbod;
 3. Projecten in het kader van de gemeentelijke subsidie/activiteiten in 2019:
  A. projectenbank
  B. informatiebijeenkomsten/netwerken
  C. informatieverschaffing aan het onderwijs/werving:
  aanbod projecten
  informatieve mailings/bezoeken
  D. uitvoering educatieve projecten
  wat, waar en hoeveel
  stage en stageprojecten
  E. Fakkeltocht
  F. fondswerving en beheer arbeidsplaats;
 4. Nawoord.

In het verleden was er een koppeling tussen het werkplan Vredeseducatie en het algemene werkplan en werden beiden aangeboden. Door veranderingen in de subsidiesystematiek bij de gemeente Eindhoven is dit niet langer het geval.

Er wordt gebruik gemaakt van teksten uit eerdere werkplannen als deze nog actueel en/of relevant zijn.

1. Inleiding


De afgelopen jaren heeft het Vredesburo een enorme hoeveelheid werk gestopt in haar educatieactiviteiten. We zijn daarmee een van de grootste organisaties op dit gebied geworden en uniek in Zuid-Nederland. We hebben een uitgebreid aanbod en jaarlijks zijn er tientallen scholen die daar gebruik van maken. We willen in 2020 dit continueren. Er is in de afgelopen jaren een aanbod uitgekristalliseerd dat ingaat op de vragen vanuit het onderwijs en past bij de deskundigheid die aanwezig is in het Vredesburo. Gezien de reacties en de volle agenda zullen we dit aanbod voor de komende jaren vastleggen met als speerpunten : Pesten/treiteren, 2e W.O., vluchtelingen. In 2019 en 2020 zal er ook gewerkt gaan worden om de SDG’s nog meer voor het voetlicht te brengen.

terug

2. Vraag en aanbod in 2020


Wij beseffen dat het voor een subsidiërende overheid van het grootste belang is om zoveel mogelijk vraaggericht te werken en de mensen in de stad te “bedienen” in de vragen, die zij hebben. Met betrekking tot het werkgebied van het Vredesburo is het in grote mate duidelijk dat er een vraag van de burgers van Eindhoven ligt: pesten/treiteren, geweld in diverse vormen, vluchtelingen, 75 jaar bevrijding, radicalisering, halen continu de pers en er is een constante behoefte van mensen “om er iets tegen te doen”. Campagnes van de overheid, initiatieven van ouders en scholen, activiteiten in buurten en wijken: uit al deze zaken blijkt dat het meer dan ooit leeft. Het Vredesburo vervult daarin de unieke rol van kenniscentrum/projectenbank en uiteraard als uitvoerder/aanbieder van lessen/projecten en ontwerper van materialen.


In 2020 zal het Vredesburo:
het bestaande algemene aanbod handhaven;
er zal meer nadruk komen op educatie gelinkt aan de SDG’s : in 2020 zal er een nieuw samenwerkingsverband worden opgezet.
Verder zullen in het kader van de structurele activiteiten:
alle scholen in de stad/regio benaderen met ons aanbod (ongeveer 250 instellingen);
de projectenbank Vredeseducatie worden beheerd en uitgebreid;
stagiaires actief zijn ( MBO-HBO) op het gebied van educatie en ontwikkeling.


terug

3 A. Projectenbank.


Het Vredesburo zal in 2020, conform de gemeentelijke opdracht, relevant materiaal verzamelen ten behoeve van lessen en projecten. Deze projecten zullen door het Vredesburo zelf gebruikt worden en aangeboden worden aan het onderwijs.

Er zal in de toekomst minder tijd aan gespendeerd worden omdat veel zaken gedigitaliseerd aangeboden en bewaard blijven. Steeds meer aangeboden projecten zullen vervangen worden door eigen producties, die meer gericht zijn op de eigen stad en regio.

terug

3 B. Informatiebijeenkomsten/netwerken.


Het is in de afgelopen jaren gebleken dat samenwerken op stedelijke school aangaande educatie lastig is. We hebben daarom besloten om in de komende jaren meer de nadruk te gaan leggen op kleinere samenwerkingsverbanden en contacten met het onderwijs (ook voor vormgeving: er lopen al contacten met de Design Academy).

In 2020 zullen we een 2-tal kleine
werkverbanden aangaande educatie
opzetten.
In dit kader zullen participeren:
studenten/docenten en groepen uit het
mondiale bewustwordingswerk.
stedelijk netwerk
m.b.t. educatie
onderhouden.
participeren in landelijk Netwerk Vredeseducatie:
2 bijeenkomsten (medeorganisator).

terug

3 C. Informatieverschaffing aan het onderwijs/werving.

In 2020 zullen alle scholen in Eindhoven en de regio benaderd worden met het aanbod van het Vredesburo. Daarnaast zullen we scholen benaderen voor speciale projecten en zal er een extra campagne opgezet worden in het kader van SDG’s – Mondiale educatie.
In 2020 zal onze website over vredeseducatie ‘in de lucht blijven’. www.vredeseducatieeindhoven.nl

Informatieverschaffing
aan het onderwijs.
4x mailing aan alle scholen.
1x telefonische benadering.
Via websites en facebook continu.
Via artikelen in lokale media.

Speciale aandacht in 2020
voor SDG’s: extra mailing, affiche en flyer

Aanbod van het Vredesburo 2019 / 2020

onafhankelijke organisatie op het gebied van Vrede en geweldvraagstukken

www.vredesburo.nl www.vredeseducatieeindhoven.nl,
info@vredesburo.nl
Grote Berg 41, 5611 KH Eindhoven
tel: 040-2444707

Beste school,

Het Vredesburo in Eindhoven heeft een breed aanbod aangaande vraagstukken op het gebied van mondiale bewustwording voor leerlingen/studenten vanaf groep 7.

Dit aanbod omvat :

 1. (cyber)pesten en treiteren;
 2. 2e W.O./Anne Frank;
 3. vluchtelingenproblematiek;
 4. radicalisering;
 5. Global goals (VN programma 2016 – 2030);
 6. respect en tolerantie;
 7. project ‘Het Cultuurbeest’ over cultuur en cultuurverschillen;
 8. filosoferen met kinderen (project ‘wereldwijs’);
 9. Vredespad Eindhoven.

Op verzoek maken wij ook projecten naar aanleiding van gebeurtenissen op school en/of in de samenleving. Al de projecten zijn gebaseerd op 60 – 90 minuten maar kunnen naar wens ingekort of verlengd worden.

 1. pesten
  Het Vredesburo heeft een uitgebreid pakket aan materialen over pestproblematiek. In de lessen zoeken we samen naar manieren om het te verklaren en tegen te gaan. Onderdeel van ‘de beste start in je leven’is een klas waar je met plezier naar toe gaat.
 2. 2e W.O./Anne Frank/4 en 5 mei
  De 2e wereldoorlog is nog steeds erg actueel. Waarom heeft het ooit zover kunnen komen? Wat kunnen we leren van die verschrikkelijke tijd? Wat is de huidige betekenis van Anne Frank?
 3. vluchtelingen
  Vreselijke beelden in de krant. Verhalen die bijna niet te geloven zijn. Moeten vluchten en alles achter laten is verschrikkelijk. Wat gebeurt er als je moet vluchten? waar krijg je mee te maken? In de les proberen we ons voor te stellen hoe dat moet zijn. We nemen iemand mee die uit eigen ervaring kan vertellen.
 4. radicalisering.
  In deze les bespreken we vooral hoe het komt dat mensen onze maatschappij afwijzen. Door middel van beelden en gesprek proberen we in het hoofd van iemand te kijken: kun je het zien aankomen? Kun je mensen behoeden en/of helpen ?
 5. Global Goals
  Bijna alle landen ter wereld hebben afgesproken dat ze een aantal problemen gaan aanpakken tussen nu en 2030. Welke zijn die punten? Wat kun je doen op school en/of thuis. Hoe houden we de wereld leefbaar en rechtvaardig?
 6. respect en tolerantie
  We leven in Nederland met heel veel verschillende mensen. Verschillen in kleur, cultuur en religie. Toch moeten we het samen zien te rooien. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe gaan we met elkaar om? Welke ‘waarden en normen’ vinden we van belang voor iedereen?
 7. ‘het cultuurbeest’
  In deze les gaan we zelf een ‘nieuw beest’ maken. Een beest dat nog nooit heeft bestaan. Het is samengesteld uit een heleboel verschillende objecten. Door het een naam en een achtergrond te geven leren we na te denken over onze gebruiken.
 8. wereldwijs: filosoferen met kinderen
  Wat is waar? Waarom maken we ruzie met mensen waar we van houden? Wat is een ik? Wat is normaal en waarom? Vragen houden ons bezig. Samen met de klas gaan we op zoek naar (mogelijke) antwoorden.
 9. Vredespad Eindhoven
  In Eindhoven is een pad gewijd aan Vrede en duurzaamheid. Daar kun je met de hele klas aan de slag in de tuin en langs het pad. We kunnen ook in de klas vertellen waarom dit pad belangrijk is. En als je goed luistert kun je heel veel vogels horen zingen!

Wij proberen in de klas informatie aan te dragen,leerlingen aan het denken te zetten over hun eigen gedrag, samen op zoek te gaan en in te gaan op vragen die er leven. Dit alles in een sfeer van veiligheid en wederzijds respect.
De door ons gebruikte methode kenmerkt zich door het gebruik van toneel, simulatie en rollenspel, en het (selectieve) gebruik van audiovisueel materiaal. Daarnaast voeren we kringgesprekken en werken we aan de hand van stellingen met daarbij horende opdrachten (“over de streep” methode). Methodes kunnen in overeenstemming gebracht worden met de door de school gehanteerde manieren van les geven.

De lessen kunnen aangepast worden aan de beschikbare tijd en uiteraard aan de leeftijd en het niveau van de groep.
Voor het verzorgen van lessen beschikt het Vredesburo over medewerkers met een professionele onderwijs/didactische achtergrond.

Voor meer informatie en aanvragen van lessen kunt u zich wenden tot
Hans Matheeuwsen, coördinator van stichting Vredesburo (zie adresgegevens aanhef)
Informatie over de organisatie en haar werkzaamheden zijn te vinden op de websites www.vredesburo.nl en/of www.vredeseducatieeindhoven.nl.

terug

3 D. Uitvoering educatieve projecten.


In 2020 zullen we wederom aanwezig zijn op een aantal scholen in Eindhoven. De verwachting is gerechtvaardigd dat er een aantal structurele contacten blijven bestaan en dat we een kleine groei van het aantal contacten zullen kennen. Dit is een trend die zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd. De bovengrens van wat het Vredesburo ‘aan kan’ is ongeveer 30 scholen op jaarbasis. We hebben jammer genoeg geen middelen en mensen genoeg om hoger te gaan.
De afgelopen jaren is gebleken (en we verwachten dat ook voor 2020) dat er een focus ligt bij een aantal onderwerpen. Van belang zal zijn om de VN agenda (SDG’s) ‘in dit rijtje te krijgen’. Daarnaast is duidelijk dat er aandacht zal zijn voor 75 jaar bevrijding: voor veel scholen is dat een aanleiding om ons te vragen. Nadrukkelijk zetten wij de informatie over de Tweede Wereldoorlog in het perspectief van conflicten in de wereld op dit moment. Gezien de ontwikkelingen zal het Vredesburo in 2020 voornamelijk een organisatie zijn die in het basisonderwijs actief is. Acquisitie in het vervolgonderwijs zal beperkt zijn.

In 2020 zullen wij op 10 basisscholen in de stad actief zijn: bereik is ongeveer 700 kinderen.
In 2020 zullen we op 15 scholen in de regio actief zijn : bereik is ongeveer 1000 kinderen
In 2020 zullen we op 2 scholen on het voortgezet onderwijs actief zijn (incl MBO/HBO: bereik is ongeveer 250 studenten
We zullen ook bij andere maatschappelijke instellingen en groepen gastlessen verzorgen: van vakbond tot congregatie en filosofische kring: bereik is ongeveer 100 cursisten

Deze lessen zullen in bescheiden mate ook financiële middelen voor het Vredesburo genereren. Gezien de financiële positie van veel scholen zal dit beperkt zijn. We zullen er wel meer voor moeten zorgen dat het geen kostenpost wordt. Scholen zullen zich dat moeten realiseren

Stage

In het verleden was er de zekerheid dat er elk jaar een aantal stagiaires werkzaam waren in het Vredesburo. Door veranderingen in het onderwijs is dat niet langer het geval. We vinden het zeer belangrijk om de relatie met opleidingsinstituten in stand te houden. Er is besloten om in het schooljaar 2019/2020 een extra inspanning te doen om een stagiaire pedagogiek/social work op HBO niveau aan te trekken om onderzoek te doen en mede nieuwe materialen te ontwikkelen (met name voor het complexe SDG & basisonderwijs).
Daarnaast zullen er in 2020 een 5-tal groepjes (25 leerlingen) actief zijn in het kader van de maatschappelijke stage: onder begeleiding zijn zij in het Vredesburo een week actief onder de noemer ‘Wij en de wereld’


terug

3E. Fakkeltocht 2020


De fakkeltocht op de 24e december is een vast onderdeel van de ‘stadsagenda’ geworden. Het Vredesburo is een van de organisatoren en vervult een belangrijke rol in het comité. De opzet van de tocht zal niet veel veranderen in de toekomst, omdat het concept ‘werkt!’. Er zal wel meer dan voorheen de nadruk gaan liggen op het betrekken van jongeren en groepen uit de samenleving die moeilijk(er) bereikbaar zijn. Er zal, in het kader van educatie door het Vredesburo, voor de komende jaren een concept worden ontwikkeld om niet alleen op de 24e maar ook daarom heen actief te zijn met lessen en voorlichtingsactiviteiten.

Fakkeltocht 2020:
brede publieksactie voor Vrede en Tolerantie.

Verwachting: 5000 deelnemers.

Mede samenstellen programma.

Praktische uitvoering.

Educatie gekoppeld aan de tocht: werving in het onderwijs: educatieconcept voor de komende jaren.

terug

3 F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats


In 2020 zal de veranderende subsidiesystematiek van de gemeente een rol blijven spelen.
Kleine subsidies in het kader van het Fonds Mondiale Bewustwording worden gecontinueerd. Hoe de subsidieregeling aangaande educatie en mondiale bewustwording er op termijn uit gaat zien is op dit moment onduidelijk.

Fondswerving
Crowdfunding
Mecenaatacties
Benefietactiviteiten

Doel: op peil houden van de financiën van het Vredesburo; zorgen voor een borging van de werkplek.

Financieringsbronnen in 2020:

 • voor informatiebijeenkomsten, nieuwe projecten en activiteiten die samenhangen met de onderwerpen binnen het takenpakket Vredeseducatie:
  gemeente Eindhoven (Fonds Mondiale Bewustwording), Fonds Vredesprojecten, Vredesfonds, Haëlla stichting, stichting Doen en diverse kleinere stichtingen en instellingen (Emmaus, stichting Overall) + inkomsten uit uitgevoerde werkzaamheden;
  probleem bij de fondsen is dat de meesten zeer specifiek zijn en/of te kampen hebben met ‘overvraging’;
 • voor kosten die samenhangen met de structurele kosten van het Vredesburo:
  Donaties en schenkingen (voornamelijk particulieren) + bijdrages van groepen waarvoor wij werk verrichten. Gedeelten van subsidies die daarvoor bestemd mogen worden.
  Voor alle organisaties die subsidie aanvragen is het duidelijk dat het moeilijker wordt om de activiteiten financieel onderbouwd te krijgen.

terug

4. Nawoord


Het feit dat we dit en volgend jaar de bevrijding vieren, en dat 75 jaar een speciale betekenis heeft, is nu al duidelijk in de aanvragen die we binnenkrijgen. Educatie op dit gebied is meer dan een historische les. We herinneren voor de toekomst. De verschrikkingen van de 2e W.O. moeten ons tot inzicht brengen dat het instrument ‘oorlog’ geen optie is. Gelijkertijd zitten er de klas kinderen die gevlucht zijn uit Syrië: voor hen is het een bittere realiteit en een herinnering die actueel is. Vredeseducatie heeft altijd een langetermijndoel: mensen laten inzien dat conflicten ook op andere manieren kunnen worden opgelost, zowel in het groot als in het klein. Vredeseducatie geeft handvatten om het probleem anders te benaderen en daardoor ook andere wegen te bewandelen die de menselijke waardigheid recht doen.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

kinderen vieren, op de markt, de bevrijding van Eindhoven

terug