Vredeseducatie Werkplan 2017

Het algemene werkplan van het Vredesburo vindt u hier.

Werkplan 2017

Vredeseducatie

Stichting Vredesburo Eindhoven

Grote Berg 41

5611 KH Eindhoven

Inhoud:

  1. Inleiding;
  2. Vraag en aanbod;

3. Projecten in het kader van de gemeentelijke subsidie/activiteiten in 2017:

A. projectenbank

B. informatiebijeenkomsten/netwerken

C. informatieverschaffing aan het onderwijs/werving:

aanbod projecten

informatieve mailings/bezoeken

D. uitvoering educatieve projecten

wat, waar en hoeveel

stage en stageprojecten

E. Fakkeltocht

F. fondswerving en beheer arbeidsplaats;

4. Nawoord.


Door de tekst heen zijn werkbladen weergegeven die gebruikt worden in de klas. Er wordt gebruik gemaakt van teksten uit eerdere werkplannen als deze nog actueel en/of relevant zijn.

1. inleiding

In het kader van Vredeseducatie zal in 2017 de focus verschuiven. In het verleden stonden met name onderwerpen die te maken hadden met ‘pesten’ en vluchtelingen centraal, maar in 2017 zullen het ook de nieuwe VN-doelen zijn die het aanbod en werk gaan bepalen. Dit is in overeenstemming met het door de gemeente Eindhoven gevoerde beleid. Met betrekking tot dit onderwerp zal er intensief worden samengewerkt met andere organisaties. Naast de uitvoering van lessen zal er veel geïnvesteerd moeten worden in het ontwerpen van lesmodules en het opzetten van een stedelijk overleg aangaande mondiale bewustwording en educatie.

terug

2. Vraag en aanbod in 2017

Wij beseffen dat het voor een subsidiërende overheid van het grootste belang is om zoveel mogelijk vraaggericht te werken en de mensen in de stad te “bedienen” in de vragen die zij hebben. Met betrekking tot het werkgebied van het Vredesburo is het in grote mate duidelijk dat er een vraag van de burgers van Eindhoven ligt: pesten/treiteren, geweld in diverse vormen halen continue de pers en er is een constante behoefte van mensen “om er iets tegen te doen”. Campagnes van de overheid, initiatieven van ouders en scholen, activiteiten in buurten en wijken: uit al deze zaken blijkt dat het meer dan ooit leeft. Het Vredesburo vervult daarin de rol van kenniscentrum/projectenbank en uiteraard als uitvoerder/aanbieder van lessen/projecten en ontwerper van materialen.

In aanvulling op bovenstaande uitgangspunten zal er voor het Vredeseducatiebeleid inspanningen worden verricht om meer groepen uit het bedrijfsleven/design te betrekken bij het werk van het Vredesburo. Het streven is om als organisatie ingebed te zijn in de totale samenleving en niet specifiek voor enkele sectoren. Dit streven loopt gelijk op met de opmerkingen die vastgelegd zijn in het nieuwe Eindhovense beleid

Gezien de ontwikkelingen in de wereld en de toenemende vluchtelingenproblematiek is de verwachting dat dit een integraal onderdeel gaat worden van het Vredeswerk/Vredeseducatie in Nederland. In samenwerking met andere organisaties zal het Vredesburo een gericht aanbod formuleren voor de maatschappelijke vraag die aan het ontstaan is.

Naast de bovengenoemde zaken die een meer of minder structureel karakter hebben zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. Aandacht voor de VN-doelen, radicalisering, en ‘leven in de multiculturele samenleving’ . De verwachting is dat in 2017 voor deze onderwerpen door overheid en maatschappelijke instellingen aandacht zal worden gevraagd (mede door de wrijvingen die er zijn ontstaan). Het Vredesburo zal deze onderwerpen aanbieden aan het onderwijs.

rebus Kinderrechten

De oplossing is :

rebus

 

terug

3 A. Projectenbank.

Het Vredesburo zal in 2017, conform de gemeentelijke opdracht, relevant materiaal verzamelen ten behoeve van lessen en projecten. Deze projecten zullen door het Vredesburo zelf gebruikt worden en aangeboden worden aan het onderwijs. De verwachting is dat we in 2017 een aantal nieuwe modules ‘op de markt’ zullen brengen en een gewijzigd projectenbestand ( meer aangepast).

3 B. Informatiebijeenkomsten/netwerken.

Voor 2017 zullen er een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn die vooral ingegeven worden door de verandering in het beleid aangaande mondiale bewustwording van de gemeente Eindhoven. We zullen meer moeten denken vanuit de gedachte dat wij, samen met anderen, een kwalitatief en kwantitatief stedelijk aanbod verzorgen. Het Vredesburo zal hierin een coördinerende en uitvoerende rol spelen. Samen met Switch/Contour de Twern zullen we in 2017 een Eindhovense structuur ontwerpen voor het aanbieden van programma’s van groepen op het gebied van educatie/mondiaal bewustzijn in het kader van de nieuwe VN-doelen.

Naast deze structuur is het Vredesburo ook betrokken bij het opzetten van een nieuwe landelijke structuur voor Vredeseducatie. We verwachten dat we in 2017 daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Deze bijdrage zal vallen binnen de bestaande uren. We proberen door deze opzet ook meer interesse te kweken om als educatief medewerker bij het Vredesburo aan de slag te gaan.

filosoferen

 

schrijfopdrachten

filosoferen1Als mijn beste vriend/vriendin verdrietig is ben ik dat ook

O ja

O nee

 

ik ben verdrietig als :…………………………………………………………………………………………………….

filosoferen2

regels zijn nodig omdat………………………………………………………………………………………………….

filosoferen3ik voel me gelukkig als ……………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 

 

filosoferen4ik werk liever

O alleen

O in een groep

O maakt me niet uit

de reden hiervoor is …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

De school krijgt van mij een :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

terug

3 C. Informatieverschaffing aan het onderwijs/werving.

In 2017 zullen alle scholen in Eindhoven benaderd worden met het herziene aanbod van het Vredesburo. Voor 2017 zal dit aangevuld gaan worden met een nieuw thema:

  • De nieuwe VN-doelen. Hiervoor zal een totaal nieuw aanbod worden opgezet.

Daarnaast zal (in overleg met andere groepen) gewerkt gaan worden aan specifieke onderwerpen die door de overheid als zeer belangrijk worden aangemerkt: radicalisering, begrip in de multiculturele samenleving en daaraan verwante ‘topics’.

Uit diverse gesprekken met het onderwijs is gebleken dat men snel overvoerd raakt met aanbod. Het Vredesburo zal daarom met andere groepen proberen te komen tot een gemeenschappelijk strategie en een gemeenschappelijke coördinatie.

In 2017 zal onze website over vredeseducatie ‘in de lucht blijven’. www.vredeseducatieeindhoven.nl

Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van de website www.eindhoven-mondiaal.nl (deze wordt in opdracht van de Eindhovense groepen beheerd door het Vredesburo).

Hieronder staan een aantal opmerkingen die je vaak hoort : wat vind jij hiervan?

1: ja, sorry, maar ook op onze school worden leerlingen gepest

1 Oneens 10 eens

 

2: pesten zit in de mensen en dat krijg je er niet uit

3: door duidelijke regels te stellen verminder je pesten

4: pestgedrag is de schuld van de ouders/slechte opvoeding

5: pestgedrag is bij jongens anders dan bij meisjes

terug

3 D. Uitvoering educatieve projecten.

wat, waar en hoeveel

stage en stageprojecten

In 2017 zullen we aanwezig zijn op een aantal scholen in Eindhoven. De verwachting is gerechtvaardigd dat er een aantal structurele contacten blijven bestaan en dat we een kleine groei van het aantal contacten zullen kennen. We gaan ervan uit dat de inspanningen richting basisschool – VMBO – MBO vruchten zullen afwerpen.

Wat:

* voornamelijk anti-pestenprojecten voor groep 7 & 8 van de basisvorming;

* middelbaar onderwijs: naast anti-pestenprojecten ook multiculturele samenleving en internationale ontwikkelingen (vluchtelingenproblematiek).

In 2017 zullen wij op 6 basisscholen actief zijn: bereik is ongeveer 300 kinderen.In 2017 zullen wij op 4 middelbare scholen actief zijn: bereik is ongeveer 300 leerlingen.In 2017 zullen wij op 2 vervolginstellingen actief zijn (Summa/Fontys): bereik is ongeveer 200 studenten.In 2017 zullen we op 10 scholen actief zijn rondom de VN doelen

 

Deze lessen zullen in bescheiden mate ook financiële middelen voor het Vredesburo genereren.

Stageactiviteiten in 2017

Via:MBO: (2 op jaarbasis); MBO-stages zijn gericht op educatieve projecten en organiseren van bijeenkomsten.HBO: Fontys & Avans (2 op jaarbasis); HBO-stages zijn onderzoeksopdrachten; in 2017 zal er een stagiaire specifiek van de sector pedagogiek actief zijn.Middelbare scholen: in het kader van de maatschappelijke stage (20 op jaarbasis). Maatschappelijke stages voor 15/16 jarigen: uitvoering van de themaweek “Wij en de wereld”

 

Voor de stageactiviteiten zijn geen kosten voorzien. Kleine bureaukosten zullen uit de algemene middelen worden betaald. Kosten van activiteiten (los van de begeleiding) zullen in een aparte aanvraag aan de gemeente opgenomen worden (is afhankelijk van de te kiezen werkwijze van de stagiaires).

vluchten1vluchten2

Vluchten

Soms moeten mensen vluchten. Vluchten is alles achterlaten. Vluchten is niet weten wat je te wachten staat, vluchten is geen ‘thuis’ meer hebben

maar…………………………

waarom vluchten mensen?

Denk even goed na en geef 4 redenen :

1………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………………..

terug

3 E. Fakkeltocht Eindhoven 2017.

In 2017 zal er wederom een fakkeltocht georganiseerd worden. Er is in de loop van 2016 een nieuwe werkstructuur ontstaan. Het Vredesburo heeft daarin een grotere rol omdat wij beschikken over de ervaring en een medewerker, die daarvoor structureel beschikbaar is.

Fakkeltocht 2017: brede publieksactie voor Vrede en Tolerantie.

Verwachting: 5000 deelnemers.

Benaderen van het onderwijs.

Mede samenstellen programma.

Praktische uitvoering.

Kosten die gemaakt worden komen uit het beschikbare budget van de fakkeltocht.

3 F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats.

Voor 2017 is er een nieuwe verordening van de gemeente die direct op ons werk van invloed is. Kleine subsidies in het kader van het Fonds Mondiale Bewustwording worden gecontinueerd. Daarnaast zal de gemeente een projectmatige aanpak gaan hanteren waarbij het DNA van de stad een rol zal gaan spelen gekoppeld aan de VN-doelen. Daarnaast zal er meer en gerichter moeten worden samengewerkt met alle mogelijke stedelijke partners.

Financieringsbronnen en -mogelijkheden in 2017:

Van belang is het gegeven dat de gemeente een andere subsidiesystematiek heeft ingevoerd in 2016. Voor 2017 betekent dit dat wij (nog meer dan vroeger) ons vastleggen op een beperkt aantal projecten. Vredeseducatie is in deze opzet een onderdeel van de vaste structurele taken van het Vredesburo en komt terug in de projecten waarvoor wij subsidie vragen.

Financieringsbronnen :

* voor informatiebijeenkomsten, nieuwe projecten en activiteiten die samenhangen met de onderwerpen binnen het takenpakket Vredeseducatie:

gemeente Eindhoven (Fonds Mondiale Bewustwording), Fonds Vredesprojecten, Vredesfonds, Haëlla stichting, stichting Doen en diverse kleinere stichtingen en instellingen (Emmaus, stichting Overall) + inkomsten uit uitgevoerde werkzaamheden;

* voor kosten die samenhangen met de structurele kosten van het Vredesburo:

Donaties en schenkingen (voornamelijk particulieren) + bijdrages van groepen waarvoor wij werk verrichten. Gedeelten van subsidies die daarvoor bestemd mogen worden.

Voor alle organisaties die subsidie aanvragen is het duidelijk dat het moeilijker wordt om de activiteiten financieel onderbouwd te krijgen. We zullen dan ook in 2017 (in het kader van de samenwerking met andere organisaties) bewust op zoek gaan naar andere mogelijkheden om geen financiële problemen te krijgen.

pesten1pesten2pesten3pesten4

Op welke manieren kun je pesten ?

……………………………………………………………..pesten5

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

welke kinderen worden het meest gepest

………………………………………………………………pesten6

………………………………………………………………

………………………………………………………………

wat gebeurt er met kinderen die veel gepest worden ?

………………………………………………………………pesten7

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Ik wil kinderen die gepest worden een goede raad geven zodat het niet meer gebeurt !

………………………………………………………………………………………………pesten8

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

 

terug

4. Nawoord

We verwachten in 2017 een wereld vol onzekerheden. Er is een transitie gaande waarvan men op dit moment niet goed weet hoe het zich zal ontwikkelen. De problemen in het Midden-Oosten zullen, naar verwachting, blijven bestaan. De verhouding met Rusland zal gespannen blijven. In ons land zal de vluchtelingenproblematiek blijven spelen en de vraag naar identiteit, waarden en normen groter worden. Wij zullen in 2017 (zeer zeker ook met het oog op de nieuwe VN-doelen) altijd proberen te communiceren, om vragen te blijven stellen en een luisterend oor te hebben.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

vblogoondereinstein

terug