Jaarverslag Vredeseducatie 2017

Jaarverslag
Vredeseducatie
2017

Stichting Vredesburo Eindhoven

Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel. : 040-2444707
info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl
www.vredeseducatieeindhoven.nl
Bankrekeningnr : NL33TRIO 0784731578
KvK : 41089187

educatie(Latijn:educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming,onderwijs als opvoeding omvat. Vredeseducatie is het streven in vorming, onderwijs en opvoeding naar een kritisch wereldburgerschap.

 

Inhoudsopgave.

Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande (Vredes)educatie. Dit jaarverslag is tevens de verantwoording voor de ontvangen subsidie
Voor andere activiteiten is een algemeen jaarverslag gemaakt.
Daar, waar geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van eerdere jaarverslagen.

Voorwoord.
1. Documentatie/literatuur.
2. Doelgroepenbeleid/vraag en aanbodzijde.
3. Samenwerking op educatiegebied.
4. Aanbod aan het onderwijs.
5. Overzicht activiteiten + stages:

A. Lessen in het onderwijs;
B. stages;
C. onderwijsontwikkelingen.

6. Educatieproject ‘New in NL’
7. Fakkeltocht.
8. Financiële overzichten.
Nawoord.

Vredeseducatie is een mondiale activiteit! Vredesproject van de 12 jarige Divina in Kameroen’

Voorwoord:
“Lelijk, Homo, Vies, Heks, Kutkind.” Dat zeggen kinderen op de basisschool tegen elkaar, en dat doen ze steeds jonger. Dit is de uitkomst van de PestThermometer onder kinderen. De PestThermometer, een initiatief van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, is een peiling onder leerlingen waarmee de dagelijkse ervaring met pesten wordt blootgelegd. Dit meldt de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.
Vredeseducatie is geen luxeproduct. Het stelt vragen bij menselijk gedrag. Het probeert iedereen een goede start te geven. Dit streven zien we ook terug in het project ‘New in NL’. Door taallessen te koppelen aan kennismaking met organisaties en de Eindhovense maatschappij geven we mensen een zetje in de rug om te komen tot participerende burgers en vermijden we dat mensen vanuit de zijlijn alleen maar toekijken. Druppels op een gloeiende plaat laten het wel degelijk langzaam afkoelen.

Cursusgroep op bezoek bij de gemeente onder leiding van Ljiljana en Hans

terug

1. Documentatie/literatuur op het gebied van (Vredes)educatie.
Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, NGO’s en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).
In 2017 hebben we in het kader van onze projectenbank:
– uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
– een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen afkomstig van het internet;
– digitale projecten verzameld en opgeslagen;
– informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het projectenaanbod);
– aan een aantal scholen voor voortgezet onderwijs, in navolging van eerdere jaren (Eckart, van Maerlant), zijn een aantal jaargangen tijdschriften met een educatieve inhoud ter beschikking gesteld.
Via de website zijn er in 2017 een 40-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief gebied (dit is een significante stijging ten aanzien van de afgelopen jaren). Oorzaak was de maatschappelijke interesse in vluchtelingenproblematiek, en de interesse van scholen voor dit onderwerp.
We hebben in 2017 een eigen website beheerd die specifiek gericht is op vredeseducatie: www.vredeseducatieeindhoven.nl. Naast deze website wordt informatie over educatie verstrekt via de facebookpagina van het Vredesburo. De educatieprojectenbank maakt onderdeel uit van de documentatiefunctie van het Vredesburo (meer hierover in het algemene jaarverslag).

terug

2. Doelgroepenbeleid/vraag- en aanbodzijde.
De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen, dat wij jaarlijks krijgen. Daarnaast is ‘wat gebeurt er in de samenleving’ van groot belang.
In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde: pesten, vluchtelingen, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders” zijn.

Pesten is op alle scholen een serieus en veelvoorkomend probleem van alle tijden. Er is behoefte aan professionele ondersteuning en advies voor leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders om dit probleem adequaat te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.
Ministerie van O,C & W.

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving, onder andere op de arbeidsmarkt. Participatie van toegelaten vluchtelingen op de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren netwerken, een baan zoeken, een culturele kloof overbruggen.
Stg. Vluchtelingenwerk

In 2017 werd het debat over vluchtelingen (conflict en opvang) het belangrijkste thema. Dit werd soms ook gekoppeld aan andere zaken die we in de les behandelden (combinatie met pesten/respect en de tweede wereldoorlog). Het moge duidelijk zijn dat de vraag vanuit de samenleving enorm was.

Dit werd mede aangejaagd door de verschrikkelijke aanslagen die plaatsvonden. Gezien de problematiek is er over dit onderwerp ook buiten de stad veel werk verricht.Het werkgebied blijft primair de stad met 110 educatieve instellingen.

Vraagzijde/aanbodzijde:
Hoe weten scholen ons te vinden:

1. via de inloop in de winkel.
In 2017 zijn een 10-tal docenten/betrokkenen bij het onderwijs binnengelopen in onze winkel om informatie te vragen. Dit getal is al jaren vrij stabiel. Dit persoonlijke ontmoeten is geen regel. Veel contacten ontstaan via website/facebook;
2. via de websites en facebook.
In 2017 waren er 2 webpagina’s en een Facebookpagina de gebruikt werden. Dit leverde een 50-tal aanvragen en reacties op;
3. via bevriende organisaties.
Het Vredesburo heeft in 2017 samengewerkt met het Vredesinformatiecentrum te Groningen. Zij verzorgden de acquisitie voor het project over de 2e W.O. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal organisaties, zowel stedelijk als landelijk. Regelmatig wordt er doorverwezen naar onze organisatie;
4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten.
Regelmatig publiceren wij over ons educatiewerk en vertellen er over op bijeenkomsten. We kunnen niet goed meten wat het effect is, omdat reacties meestal via email/telefoon/bezoek komen;
5. via persoonlijke netwerken.
Veel mensen, die het Vredesburo een warm hart toedragen, zijn actief in het onderwijs en/of andere maatschappelijke organisaties. Een aantal contacten met het onderwijs worden daardoor tot stand gebracht.
6. door structurele relaties met scholen aan te knopen: op een gedeelte van de scholen komen we al gedurende enkele jaren : zij ‘plannen’ ons in als onderdeel van het jaarprogramma.

De vragen, die gesteld werden in 2017, hadden vooral betrekking op het onderwerp “vluchtelingen/Vrede”. Daarnaast blijft (met name in het basisonderwijs) pesten/treiteren en de 2e W.O. zeer actueel.
In 2017 was, in navolging van 2016, de vraagkant overweldigend groot. In de afgelopen jaren was het soms moeilijk om het onderwijs binnen te komen, maar in 2017, aangedreven door de actualiteit, waren er zoveel vragen dat er zelfs geen acquisitie heeft plaatsgevonden en dat er soms ‘nee’ verkocht moest worden.

In het kielzog van de ontwikkelingen is er in 2017 begonnen met het samenstellen van een geactualiseerd aanbod dat in 2018 aangeboden zal worden. Het aanbod zal ongeveer 10 onderwerpen bevatten. In 2018 en verder zal er ook een extra inspanning gedaan gaan worden m.b.t. het aanbieden van projecten in het kader van de SDG’s.
1: (cyber)Pesten en treiteren;
2 : 2e W.O./Anne Frank
3: Vluchtelingenproblematiek
4: Radicalisering
5: Global goals (VN programma 2016 – 2030)
6: Respect en tolerantie
7: Project ‘Het Cultuurbeest’ over cultuur en cultuurverschillen
8: Filosoferen met kinderen (project ‘wereldwijs’)
9: Vredespad Eindhoven

terug

3. Samenwerking op lokaal en nationaal vlak

In 2017 werden op het gebied van Vredeseducatie contacten onderhouden met diverse organisaties. Deze maatschappelijke organisaties zijn verenigd binnen Mondiaal Eindhoven. In 2017 hebben wij gepoogd om, in het kader van mondiaal Eindhoven, een werkbare structuur voor educatief werk (vooral gericht op de Global Goals) op te zetten. Dat is niet helemaal gelukt. Redenen hiervoor waren de onduidelijkheid over de identiteit van het overleg, het gegeven dat vele groepen beperkt zijn in de mogelijkheden en de al reeds bestaande werkdruk. Soms wordt vergeten dat juist in deze sector weinig betaalde banen zijn; het overgrote deel is vrijwilligerswerk.
Binnen het samenwerkingsverband zijn een 15-tal organisaties actief richting het onderwijs.

We zijn een lokale organisatie, maar zeker op het gebied van Vredeseducatie is er een belang om ook landelijk actief te zijn. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid (anti-pestbeleid en gender-specifieke voorlichting zijn landelijk ‘aangezet’), het ontwikkelen van expertise, het verdelen van werkzaamheden. Het Vredesburo is onderdeel en actief lid van de landelijke Vredesbeweging. Daarnaast worden contacten onderhouden met universiteiten en expertisecentra.

terug

4. Aanbod aan het onderwijs.
In 2017 (een trend die ook in 2016 zichtbaar was) zijn er erg veel lessen verzorgd en is er weinig geworven omdat de agenda vol was. We hebben voor het onderwijs wel een heel scala aan nieuwe werkbladen gemaakt en met succes daarmee gewerkt. Daarnaast is er uiteraard bij alle scholen ons aanbod ‘bezorgd’.

Foto uit het project wereldwijs : wat is ‘normaal’?

Getuigschrift

Hierbij verklaren K.B.S. ‘De Bolster’ in Gilze en Stichting Vredesburo Eindhoven dat

Getahun Teklehaimanot

met goed gevolg heeft deelgenomen
aan de voorlichtingslessen en daarbij blijk heeft gegeven van beheersing van de Nederlandse taal.
namens ‘De Bolster’

……………………………………………….

namens stichting Vredesburo Eindhoven

………………………………………………..

In het kader van onze lessen werken wij ook met ervaringsdeskundigen uit voornamelijk Eritrea en Syrie: als herinnering hieraan geven we de participanten een getuigschrift.

terug

5. Overzicht educatieve activiteiten + stages.
Door de grote hoeveelheid lessen en aanvragen zijn er betrekkelijk weinig nevenactiviteiten gedaan in 2017. De focus lag op de vragen uit het onderwijs en de invulling van de lessen.

A. Lessen in het onderwijs.

In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de les-activiteiten in 2017, zowel buiten als binnen Eindhoven.

We werken ook buiten de stad. De redenen hiervoor zijn:
* afspraken voor de langere termijn met scholen vanuit het verleden;
* opbouw expertise;
* verbeteren financiële positie;
* uiteraard als er ruimte in de agenda is!

Primair richten we ons op de stad (ook in verband met de aangegane subsidierelatie met de gemeente). Probleem hierbij is dat we niet altijd verzekerd zijn van voldoende vraag. Sommige scholen slaan een jaartje over, anderen maken gebruik van andere aanbieders.

In 2017 is er verder gewerkt aan de totstandkoming van een educatie werkgroep “mondiale bewustwording”.
Vermeldenswaardig in 2017:

In 2017 is er een contact tot stand gekomen met een studente van de Design academy over de ontwikkeling van een project wat de multiculturele samenleving als onderwerp heeft. De werktitel is ‘Het Cultuurbeest’. Dit project zal in de komende jaren door het Vredesburo worden geïntroduceerd in het onderwijs. Daarnaast waren er ook twee bijeenkomsten met de ‘weekendschool’ in Eindhoven. Dit is een ‘bijspijkerklas’ op de zondag voor kinderen die gemotiveerd zijn om vanuit een achterstand te werken aan hun toekomst ( 10 – 12 jarigen).
Huygens Lyceum : deze school wil een project gaan opzetten waarbij ‘de wereld de school in komt en de school de samenleving in gaat’ Dit binnen de context van de Global Goals. Het project zal starten in 2018.

Overzicht van de uitgevoerde lessen: bij welke school, welke klassen, het aantal leerlingen
We streven in de lessen om onderwerpen bij elkaar te brengen zodat er een historische context ontstaat en leerlingen (terecht) het gevoel krijgen dat zaken samenhangen: respect en vluchtelingen/ 2e w.o. en Syrië.
Ter informatie: de lengte van de lessen worden in onderling overleg bepaald. Standaard bieden wij lessen aan van 90 minuten. Voor sommige lessen moeten aparte inhouden worden gemaakt.


School
onderwerp
Groepen en aantallen


St Willibrordus Diessen
2 X in 2017
Vluchtelingen/respect/ pestgedrag
Groepen 6,7 en 8
in totaal 12 lessen
aantal leerlingen: 175


De weekendschool
Eindhoven
Pesten/respect
2 dagen
40 leerlingen


De Touwladder
Kaatsheuvel
Vluchtelingen/oorlog
Groepen 7 & 8
in totaal 4 lessen
aantal leerlingen: 80


De Uilenbrink
Veghel
2e wereldoorlog
Groepen 7 & 8
2 lessen
aantal leerlingen: 50


Wilhelmina
Helmond
Vluchtelingen/oorlog/Anne Frank/kinderrechten
Groepen 7 & 8
6 lessen
aantal leerlingen: 175


St. Caecilia
Berkel – Enschot
2e wereldoorlog/Anne Frank
Groepen 8
2 lessen
aantal leerlingen: 50


Eckart college
Eindhoven
vluchtelingen
HAVO – VWO
2 lessen
aantal leerlingen: 50


De Rendierhof
Tilburg
Pesten
Groepen 7 & 8
3 lessen
aantal leerlingen: 80


Augustinianum
Eindhoven
Midden-Oosten/vluchtelingen
VWO
2 klassen
aantal leerlingen: 50


De Bunders
Oisterwijk
vluchtelingen
Groepen 6,7 & 8
5 lessen
aantal leerlingen: 130


De Boogaard
Ravensteijn
Pesten/cyberpesten
Groepen 6, 7 & 8
3 lessen
aantal leerlingen: 75


Internationale School
Eindhoven
Wereldwijs/filosofie
Groep 7
1 les
aantal leerlingen: 25


De Hasselbraam
Eindhoven
Vluchtelingen/het cultuurbeest
Groep 7 & 8
2 lessen
aantal leerlingen: 50


Het Karregat
Eindhoven
kinderrechten
Groepen 6,7 & 8
3 lessen
aantal leerlingen: 75


De Triolier
Budel
kinderrechten
Groepen 6,7 & 8
3 lessen
aantal leerlingen: 90


Het Baken
Helmond
kinderrechten
Groepen 5 & 6
2 lessen
aantal leerlingen: 50


Louis Buelens
Eindhoven
Vluchtelingen/ kinderrechten
Groepen 7 & 8
2 lessen
aantal leerlingen: 40


We vinden het zeer spijtig dat we ook ‘nee’ hebben moeten verkopen in 2017. Dat was vooral te wijten aan het feit dat er maar een paar professionele voorlichters beschikbaar zijn. Uiteraard zouden we meer mensen willen hebben die voor de klas willen staan maar we willen niet de kwaliteit van de lessen in gevaar brengen. Daarnaast werken we met vrijwilligers die gedurende kantooruren (waar de meeste aanvragen zijn) moeilijk beschikbaar zijn. Dat we dit volume aan voorlichtingswerk kunnen geven is te danken aan het feit dat we een professionele kracht in dienst hebben voor dit werkgebied.

terug

B. Stages bij het Vredesburo

In 2017 hebben mensen uit verschillende opleidingen stage gelopen bij het Vredesburo. Het aanbieden van stageplaatsen is belangrijk voor de contacten met het onderwijsveld, maar ook om direct te maken te hebben met jongeren en hun belevingswereld. Het is wat dat betreft een “win-win”situatie.
Stages in 2017 zijn te verdelen in:

HBO: cultureel maatschappelijke vorming ; ‘Social Work’ : Er is een stagiaire geweest in 2017 met als hoofdtaak het opzetten van programma’s voor ‘nieuwe Nederlanders’ (zie ook het overzicht onder 6)

HBO: pedagogiek; afstudeer stage gericht op projecten in het onderwijs. Speciale aandacht voor projecten voor groep 7 & 8 aangaande de Global Goals. Activiteiten 2017:
Notulist bijeenkomsten Platform Mondiaal Eindhoven

* Begeleiden van maatschappelijke stagiaires

* Co-docent bij de gastlessen

* (Meedenken aan) verbetering van de gastlessen

* Opzet project ‘Think Global, Act Local’, Huygens Lyceum.
Op verzoek van de rector van de onderwijsinstelling is het Vredesburo betrokken bij een onderwijshervorming, waarvan uit projectmatig onderwijs volgt.
Het Vredesburo is gevraagd hierbij betrokken te zijn, vanwege haar kennis over het onderwerp van het project dat in maart 2018 zal plaatsvinden: ‘mondiaal burgerschap’. De school wilde hier graag groepen die aandacht besteden aan mondiale bewustwording bij betrekken, zodat de maatschappij als het ware de school binnenkomt.

Maatschappelijke stages voor 15 – 16 jarigen: zij moeten in een week een programma uitvoeren dat de naam “Wij en de Wereld” draagt. Het programma bestaat uit: fotoreportage/interviews/ facebookpagina/presentatie. Het programma duurt een week en het verkregen materiaal wordt gebruikt op de websites van het Vredesburo. In 2017 hebben 18 maatschappelijke stagiaires bij ons gewerkt (variërend van een aantal dagen tot een week)

terug

C. onderwijsontwikkeling.6.1 Analyse toekomst : uit onderzoek door Veugelers, Derricks, en de Kat: mondiale vorming en wereldburgerschap:

De docenten pleiten voor een verdere intensivering van de aandacht voor wereldburgerschap. Wereldburgerschap zou landelijk een duidelijkere plaats in de curricula moeten krijgen. In de school zelf zou er meer afstemming en samenwerking moeten komen. Daarnaast moet de pedagogisch-didactische aanpak van de docenten nog dialogischer worden; er moet ruimte komen om met de leerlingen in gesprek te gaan over de wereld om hen heen, er samen over na te denken en om de grotere wereld te verkennen. Aandacht voor de persoonlijke betekenisverlening van elk individu is daarbij noodzakelijk. Kennis verwerven, onderzoeksmatig denken en handelen en
attitude-ontwikkeling verdienen allemaal aandacht.

De wereld komt de school binnen en binnen de schoolwereld is er de overtuiging dat kinderen hiermee aan de slag moeten. Het Vredesburo zal daarin als partner kunnen en willen functioneren. Voor de toekomst zal de druk op het onderwijs groot zijn om in velerlei disciplines actief te zijn:
van ontbijtprojecten tot duurzaamheidsactiviteiten, van vluchtelingen tot justitie. De school zal in de toekomst ook meer te maken krijgen met nieuwe virtuele omgevingen.

terug

6 : Educatief project ‘New in NL’
Gedurende enkele jaren draait er een vast project aangaande taal/inburgering. In de loop van 2016/2017 kreeg dit de naam ‘find your way around in the Netherlands’/‘New in Nl ‘. De opzet is om mensen die taal leren ook kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en instituties. Daarnaast worden er kleine activiteiten georganiseerd. We vinden dit een geweldige aanvulling op ons projectenbestand en met name op de educatiepoot omdat het leren verbind met maatschappelijke vragen. Vrede is ook dat mensen participeren in de stad; dat ze volwaardig burger zijn. Dit project laat dat zien.
In 2017 is in het kader van dit project georganiseerd :
* taallessen: elke week ! in kleine groepjes van 5 à 10 mensen;
* er is individuele begeleiding voor mensen die met problemen kampen. Er is duidelijk te constateren dat het integreren in onze maatschappij niet altijd makkelijk is!;
* er zijn een 10 tal bijeenkomsten geweest om mensen wegwijs in de stad te maken en kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties: hierbij zijn diverse organisaties uit Eindhoven betrokken geweest: Gemeente, Vrijwilligerspunt, Ik Wil. Jongerenhuis;
* Er zijn 17 mensen doorgestroomd van les naar vrijwilligerswerk;
* er zijn een tiental mensen geslaagd voor de inburgering;
* er zijn ongeveer 10 vrijwilligers voor het project actief;
* Er zijn ongeveer 50 deelnemers aan conversatielessen. In deze lessen praten we, in het Nederlands, over allerlei zaken. Van grote maatschappelijke problemen tot kleine huishoudelijke zaken.

In 2017 zijn er ook meerdere contacten geweest met andere ‘aanbieders’ op dit gebied en is een begin gemaakt met werken in buurten en wijken.

terug

7. Fakkeltocht 2017

Het Vredesburo verzorgde in het kader van de fakkeltocht 2017:
* participatie in het organisatiecomité;
* praktische uitvoering (van catering tot website beheer);
* het verzorgen van p.r.;
* een gedeelte van de algehele coördinatie.

Door het wegvallen van Switch en het implementeren van een nieuwe structuur is er er meer werk van coördinerende aard richting het Vredesburo gekomen. De uitvoering van 2017 was een succes. Ongeveer 6000 deelnemers en als extra een groots opgezette musical na de beëindiging. Dit past in het streven om Eindhovense organisaties en projecten te betrekken bij de tocht. Tevens bereiken we zo groepen die anders buiten beeld blijven. De inzet was en is om het tot een omvattend Eindhovens geheel te maken. Door de samenwerking met ontwerpbureau ‘Lidewij Spitshuis’ is er ook een duidelijke koers ingezet richting sociale media en het gebruik van videomateriaal. Per jaar heeft het Vredesburo ongeveer 150 uur werk aan de fakkeltocht.

een van de participanten in het comité
 city beacons in de stad

In 2017 hebben we nieuwe participanten in de organisatie mogen begroeten (Jongerenhuis, Vluchtelingen In de Knel).

Persbericht fakkeltocht 2017

Op 24 december (Kerstavond) vindt de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt op het Wilhelminaplein. Na de tocht is er vanaf 20:15 een speciaal muziekprogramma verzorgd door het Lampegats gemengd mannenkoor.
De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen en incidenten met een racistisch motief in Nederland. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de recente gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds erg actueel.
Programma :
Vanaf 18:30u tot 19:00u is er een kort programma waarin aan het woord komen :
– een wethouder van de gemeente Eindhoven
– een delegatie van de scouting over het ‘Vredeslicht’ en gedachten over Vrede
– de stadsdichter van Eindhoven
Om 19:00 uur wordt de eerst Fakkel aangestoken.
Het vuur daarvoor komt van de Wereldvredesvlam en het Vredeslicht.
De Wereldvredesvlam ontstond doordat in 1999 vredesambassadeurs op alle continenten vlammen aanstaken, die in Wales bijeen kwamen. Vandaar wordt het vuur verspreid en gebruikt in monumenten, lampen en kaarsen. Zo ook bij de eerste vlam van de Fakkeltocht op 24 december.
Het Vredeslicht wordt door Scoutinggroep Johannes Vianney brandend vanuit Wenen naar Eindhoven gebracht. In Bethlehem wordt al meer dan 25 jaar het licht ontstoken, waarnaar het naar Wenen wordt vervoerd en tijdens een ceremonie in ontvangst wordt genomen door duizenden scouts uit 20 verschillende landen.
Dit jaar kunnen alle bezoekers van de Fakkeltocht het Vredeslicht mee naar huis nemen.
Er is een stand waarbij je een eigen meegebrachte lantaarn met dit Vredeslicht kunt aansteken.
Tevens worden op het plein filmbeelden vertoond van organisaties en personen die een
speciale band hebben met de fakkeltocht.
Naast het programma op het Wilhelminaplein organiseert De Kapel om 17:00 uur een kinderkerstnacht in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1C, en om 22.00 uur een oecumenische kerstnacht viering.
Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00 uur.
(Voor)verkoop Fakkels & fotoboeken
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Er is ook een mogelijkheid om de muntjes in de voorverkoop aan te schaffen.
Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl Op de website is ook meer informatie te verkrijgen (route / uitgebreider programma / fotomateriaal)
Het jubileumboek ”25e Fakkeltocht, Lopend Vuur” geeft een beeld van de geschiedenis van de fakkeltocht en de beweegredenen van mensen om mee te lopen Het is vorig jaar gemaakt. Het boek is ter plekke te verkrijgen voor 2 munten of in de voorverkoop voor 5 euro bij het Vredesburo op de Grote Berg 41(Voor)verkoop Fakkels & fotoboeken
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Er is ook een mogelijkheid om de muntjes in de voorverkoop aan te schaffen.
Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl Op de website is ook meer informatie te verkrijgen (route / uitgebreider programma / fotomateriaal)
Het jubileumboek ”25e Fakkeltocht, Lopend Vuur” geeft een beeld van de geschiedenis van de fakkeltocht en de beweegredenen van mensen om mee te lopen Het is vorig jaar gemaakt. Het boek is ter plekke te verkrijgen voor 2 munten of in de voorverkoop voor 5 euro bij het Vredesburo op de Grote Berg 41.

terug

7. Financiële overzichten

Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed.
Het Vredesburo zal ‘educatie’ als speerpunt binnen haar beleid blijven hanteren en waar mogelijk uitbreiden.

terug

Nawoord.
Het zou goed zijn voor alle mensen in dit land om ten minste een keer voor de klas te staan en met kinderen te praten over oorlog en Vrede, over vluchtelingen en het behoud van de aarde. Je zult tot de ontdekking komen dat zij soms scherper zien dan de door belangen en macht gekenmerkte ‘grote mensen’maatschappij. Uiteraard wordt er snel het stempel naïef opgedrukt, maar misschien is het goed om stil te staan bij de vraag wie er naïef is. Het geloven in geweld als middel om conflicten op te lossen, het onvermogen om tot samenwerking te komen, de intolerantie ten opzichte van ‘de andere’. In 2017 werden mensen wederom opgeschrikt door aanslagen, door het geweld in het Midden Oosten. Kenmerkend is de world-press foto 2017 : www.worldpressphoto.org/collection/photo/2017 alles wat wij als Vredesburo niet willen, samengebald in een foto. Het geeft ons extra motivatie om door te gaan en met de ‘toekomstige grote mensen’, in de klas en elders, het gesprek te voeren.

Bestuur en medewerkers bedanken iedereen die ons werk in 2017 hebben mogelijk gemaakt.

Vrede en alle Goeds

terug