Jaarverslag Vredeseducatie 2015

Jaarverslag
Vredeseducatie
2015

vluchteling

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel. : 040-2444707
info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl
Bankrekeningnr : NL33TRIO 0784731578
KvK : 41089187

Inhoudsopgave.

Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande  Vredeseducatie. Voor andere activiteiten is een algemeen jaarverslag gemaakt. Daar, waar  geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van eerdere jaarverslagen.

Voorwoord.
1. Documentatie/literatuur.
2. Doelgroepenbeleid/vraag en aanbodzijde.
3. Samenwerking op educatiegebied.
4. Informatie ten behoeve van het onderwijs.
5. Overzicht activiteiten + stages:

A. Lessen in het onderwijs;
B. stages;
C. onderwijsontwikkelingen.

6. Fakkeltocht.
7. Financiële overzichten en bestuursverklaring.
Nawoord.

Voorwoord.

2015 was het jaar van de vluchteling. We hebben als Vredesburo een enorme stijging van het aantal vragen vanuit het onderwijs gekregen. Voor het eerst overtrof de vraag het aanbod. Het was uiteraard niet alleen in de klas, maar ook in de hele maatschappij een discussie. Een discussie niet alleen over wel of niet toelaten, maar tegelijkertijd ook een discussie over waarden en normen, identiteit, solidariteit en de contouren van de wereld, waarin men wil leven.
Het Vredesburo heeft in 2015 geprobeerd om op deze vragen niet een antwoord te geven, maar een aantal andere vragen te stellen. Zeker in de klas is het van belang om leerlingen zich te laten uitspreken zonder angst en met begrip voor elkaars standpunt. We hebben een bijdrage geleverd aan een breed maatschappelijk gesprek en we zijn voor de toekomst nog niet uitgepraat.

Bestuur en medewerkers Stichting Vredesburo Eindhoven

terug

1. Documentatie/literatuur.
Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, NGO’s en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).
In 2015 hebben we in het kader van onze projectenbank:
– uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
– een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen afkomstig van het internet;
– digitale projecten verzameld en opgeslagen;
– informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het projectenaanbod).
Via de website zijn er in 2015 een 50-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief gebied (dit is een significante stijging ten aanzien van de afgelopen jaren. Oorzaak is de maatschappelijke interesse in vluchtelingenproblematiek).
We hebben in 2015 een eigen website beheerd die specifiek gericht is op vredeseducatie: www.vredeseducatieeindhoven.nl. Naast deze website wordt informatie over educatie verstrekt via de facebookpagina van het Vredesburo. Een blijvende ontwikkeling is, dat een aantal mensen, die met ons sympathiseren, via facebook mensen attenderen op ons bestaan en ons werk. Dit heeft geleid tot een aantal aanvragen in 2015 voor informatie en lessen.

vredesmozaik

terug

2. Doelgroepenbeleid/vraag- en aanbodzijde.
De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen, dat wij jaarlijks krijgen, gekoppeld aan de berichtgeving en de maatschappelijke discussie. In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde: pesten, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders” zijn.
Pesten is op alle scholen een serieus en veelvoorkomend probleem van alle tijden. Er is behoefte aan professionele ondersteuning en advies voor leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders om dit probleem adequaat te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.
Ministerie van O,C & W

In 2015 werd het debat over vluchtelingen (conflict en opvang) het belangrijkste thema. Dit werd soms ook gekoppeld aan andere zaken, die we in de les behandelden (combinatie met pesten/respect en 2e Wereldoorlog). Het moge duidelijk zijn dat de vraag vanuit de samenleving enorm was. Gezien de problematiek is er over dit onderwerp ook buiten de stad veel werk verricht.

Het Vredesburo richt zich op de lokale Eindhovense situatie. In alle jaren van ons bestaan is dat de voedingsbodem geweest voor ons functioneren. Onze doelgroep is vooral het onderwijs in de stad. Dit zijn, in 2015, ongeveer 110 scholen verdeeld over basisscholen en voortgezet onderwijs (inclusief MBO/HBO).

Vraagzijde:
vraag-en-antwoord1. via de inloop in de winkel.
In 2015 zijn een 10-tal docenten/betrokkenen bij het onderwijs binnengelopen in onze winkel om informatie te vragen. Dit getal is al jaren vrij stabiel. Dit persoonlijke ontmoeten is geen regel. Veel contacten ontstaan via website/facebook;
2. via de websites en facebook.
In 2015 waren er 2 webpagina’s en een Facebookpagina die gebruikt werden. Dit leverde een 30-tal aanvragen en reacties op;
3. via bevriende organisaties.
Het Vredesburo heeft in 2015 samengewerkt met het Vredesinformatiecentrum te Groningen. Zij verzorgden de acquisitie voor het project over de 2e Wereldoorlog. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal organisaties, zowel stedelijk als landelijk. Regelmatig wordt er doorverwezen naar onze organisatie;
4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten.
Regelmatig publiceren wij over ons educatiewerk en vertellen er over op bijeenkomsten. We kunnen niet goed meten wat het effect is, omdat reacties meestal via e-mail/telefoon/bezoek komen;
5. via persoonlijke netwerken.
Veel mensen, die het Vredesburo een warm hart toedragen, zijn actief in het onderwijs en/of andere maatschappelijke organisaties. Een aantal contacten met het onderwijs komen zo tot stand.

De vragen, die gesteld werden in 2015, hadden vooral betrekking op het onderwerp “vluchtelingen/Vrede”. Daarnaast blijft (met name in het basisonderwijs) pesten/treiteren en de 2e Wereldoorlog zeer actueel.
In 2015 was de vraagkant overweldigend groot. In de afgelopen jaren was het soms moeilijk om het onderwijs binnen te komen, maar in 2015, aangedreven door de actualiteit, waren er zoveel vragen dat er zelfs geen sprake was van een aanbod.

terug

3. Samenwerking/informatieve bijeenkomsten.

educatie(Latijn:educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming,onderwijs als opvoeding omvat.
Methoden van onderwijzen en leren binnen én buiten schoolse omgevingen; leerprocessen die plaatsvinden binnen een schoolse omgeving (formele educatie) of daarbuiten (informeel), in de wereld als zodanig; de overdracht van de waarden en verzamelde kennis van een samenleving en haar componenten.

Naast het “voor de klas staan” waren wij in 2015 ook op andere manieren actief om mensen voor te lichten.

verbindingen-e1326463150110-595x390

A. Algemeen
In 2015 werden op het gebied van Vredeseducatie contacten onderhouden met diverse organisaties. In Eindhoven is er contact met het samenwerkingsverband van de Hoogstraatgemeenschap/4e kamer. In het kader hiervan wordt er meegewerkt aan bijeenkomsten met een informatief karakter. Het zijn bijeenkomsten in een informele sfeer die primair gericht zijn op inhoudelijke verdieping en het aangaan van discussie om te komen tot verandering en als zodanig ook gezien worden als educatieve/informatieve bijeenkomsten. Onderwerpen in 2015 waren :
* de ontwikkelingen in Oekraïne en de politieke betekenis voor het westen daarvan;
* de ontwikkelingen in Syrië ; aanzetten tot politieke veranderingen.


Tevens werd er in 2015 een tentoonstelling gemaakt met als thema “verbinding in de Eindhovense samenleving” in de tentoonstelling wordt tot uitdrukking gebracht hoe belangrijk het is om samen de stad te zijn. Deze tentoonstelling zal een jaar rouleren door de stad. De eerste plaats waar de tentoonstelling te zien was, was in het gemeentehuis in het kader van de 18 september herdenking.


B. Samenwerking met Stichting Vredescentrum
Vredesburo en Vredescentrum zijn al gedurende een aantal jaren “partners”. In het verleden is er op diverse manieren met elkaar samengewerkt (o.a. met het organiseren van lezingen en symposia).
Samen met het Vredescentrum zijn wij al geruime tijd bezig met het realiseren van een Vredespad. Hier is in 2015 hard aan gewerkt. Het Vredespad zal een educatieve functie krijgen en we hopen in de toekomst daar gebruik van te gaan maken.

images

Planten van de eerste boom in het Vredespad

C. Landelijk.
We zijn een lokale organisatie, maar zeker op het gebied van Vredeseducatie is er een belang om ook landelijk actief te zijn. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid (anti-pestbeleid en genderspecifieke voorlichting zijn landelijk “aangezet”), het ontwikkelen van expertise, het verdelen van werkzaamheden. Het Vredesburo is onderdeel en actief lid van de landelijke Vredesbeweging.
In 2015 waren er de volgende contacten en activiteiten:
– samenwerking met onze partner in Groningen (Vredesinformatiecentrum);
– landelijke bijeenkomsten van Vredesvoorlichters in Utrecht (juni);
– expertisebijeenkomsten en workshops op de universiteit van Utrecht.

terug

4. Informatie ten behoeve van het onderwijs.

In 2015 is er betrekkelijk weinig gedaan aan werving richting het onderwijs vanwege het simpele feit dat er dusdanig veel aanvragen waren dat meer lessen automatisch zou betekenen dat er problemen in de uitvoering zouden komen. Er is wel meer tijd gestoken in de ontwikkeling van lesmateriaal wat zich specifiek richt op de relatie oorlog – vluchtelingen.
Naast onze eigen wervingsactiviteiten zijn er ook activiteiten richting het onderwijs, die gekoppeld zijn aan samenwerkingsverbanden :
* informatie over de fakkeltocht en het verzorgen van gastlessen in het kader van de doelstelling van de fakkeltocht;
* Als onderdeel van de jaarlijkse Vredesweek in het kader van de activiteiten als Vredesambassade.
Deze activiteiten zijn structureel geworden binnen het educatieaanbod van het Vredesburo.

terug

5. Overzicht educatieve activiteiten + stages.
In 2015 zijn in het kader van educatie de volgende activiteiten uitgevoerd (buiten directe lessen om):
In het kader van “De Dag van de Dialoog” is er een gesprekstafel verzorgd, waarbij het Vredesburo ook de gespreksleider leverde (wij doen structureel mee aan deze activiteiten en betrekken mensen van Eindhoven in Dialoog ook bij andere projecten).
Aantal deelnemers: 8 (maximale van een dialoogtafel).
Er is door een aantal vrijwilligers vorm en inhoud gegeven aan de “burendag” in Genderhof: dit is een speciaal samenwoningsproject waarbij de interactie tussen bewoners centraal staat.

CHouvNvUYAAxE2u

Er is een begin gemaakt met het opzetten van een taal/inburgeringscursus voor M.O.E – landers. We hopen zo educatieve doelstellingen te koppelen aan praktische hulp bij het vinden van je weg in de Nederlandse samenleving.

A. Lessen in het onderwijs.
In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de les-activiteiten in 2015, zowel buiten als binnen Eindhoven.
We werken ook buiten de stad. De redenen hiervoor zijn:
* afspraken voor de langere termijn met scholen vanuit het verleden;
* opbouw expertise;
* verbeteren financiële positie;
* uiteraard als er ruimte in de agenda is!

Primair richten we ons op de stad (ook in verband met de aangegane subsidierelatie met de gemeente). Probleem hierbij is dat we niet altijd verzekerd zijn van voldoende vraag. Sommige scholen slaan een jaartje over, anderen maken gebruik van andere aanbieders.

In 2015 is er verder gewerkt aan de totstandkoming van een educatie werkgroep “mondiale bewustwording”. Deze groep moet in de toekomst gemeenschappelijk aanbod verzorgen met betrekking tot de nieuwe VN doelstellingen. In het kader hiervan is er een informatieavond gehouden in het gemeentehuis met ongeveer 50 deelnemers uit het onderwijs en particulier initiatief.

globalgoals

Overzicht van de uitgevoerde lessen: bij welke school, welke klassen en het aantal leerlingen

Schermafdruk van 2016-05-12 14:54:05

Schermafdruk van 2016-05-12 14:54:28

B. Stages bij het Vredesburo
In 2015 hebben mensen uit verschillende opleidingen stage gelopen bij het Vredesburo. Het aanbieden van stageplaatsen is belangrijk voor de contacten met het onderwijsveld, maar ook om direct te maken te hebben met jongeren en hun belevingswereld. Het is wat dat betreft een “win-win”situatie.
Stages zijn te verdelen in een aantal hoofdgroepen:
MBO sociaal-cultureel werk. De stagiaires worden geacht te leren om met groepen te werken. Zij hebben daarvoor nog steun en aanwijzingen nodig. Naast een eigen opdracht draaien zij mee in de activiteiten die al bestaan. In 2015 hebben 3 stagiaires van het Eindhovense SUMMA college stage gelopen rondom het thema “methodisch werken in het onderwijs”.
HBO: cultureel maatschappelijke vorming ; “Social Work” : in 2015 heeft een stagiaire van de HAN bij ons stage gelopen met een project over cultuur en herinnering (gericht op de relatie Nederland – Indonesië) de stage is een voortzetting van 2014 en heeft in 2015 geleid tot een aantal ontmoetingsbijeenkomsten (4) waarbij “herinneren voor de toekomst” centraal stond.
Maatschappelijke stages voor 15 – 16 jarigen: zij moeten in een week een programma uitvoeren dat de naam “Wij en de Wereld” draagt. Het programma bestaat uit: fotoreportage/interviews/facebookpagina/presentatie. Het programma duurt een week en het verkregen materiaal wordt gebruikt op de websites van het Vredesburo. In 2015 hebben 9 maatschappelijke stagiaires bij ons gewerkt (variërend van een aantal dagen tot een week).


In 2015 is er ook een samenwerkingsverband met het SUMMA-college (040 – productions) ontstaan. Samen met de opleiding zal het Vredesburo een educatief project gaan ontwikkelen waarbij de nieuwe VN doelen uitgangspunt zullen zijn.


C. onderwijsontwikkeling
In het onderwijsveld speelden in 2015 met betrekking tot Vredeseducatie een aantal zaken die samenhingen met het maatschappelijke klimaat: hoe kunnen we op een zinvolle en respectvolle manier met elkaar praten over de toestroom van vluchtelingen. Hoe kunnen we kinderen uitleggen wat het allemaal inhoud. In 2015 hebben we met veel kinderen hierover van gedachten gewisseld. Hartverwarmend is de wens om solidair te zijn en ‘het Goede’ te doen. We verwachten dat het thema van ‘ik en de ander’ een centrale plaats zal gaan innemen in de toekomst van de Vredeseducatie in Nederland. Daarnaast waren in 2015 pesten en seksuele identiteit thema’s waarop veel lesmateriaal ontwikkeld werd (vanwege de verplichting opgelegd door de overheid).

terug

6. Fakkeltocht 2015
fakkeltocht2015-2Na de buitengewoon frustrerende ervaring in 2014 ( door het noodweer een zeer lage opkomst) was 2015 weer ‘als vanouds’. Naar schatting hebben 5500 mensen de tocht bezocht. Er was een uitgebreid programma. We waren blij met de deelname van het CKE en verheugd dat ook de burgemeester aanwezig was. In 2015 is bekend gemaakt dat Switch niet langer de coördinatie zal verzorgen. Er is een begin gemaakt met de discussie hoe de fakkeltocht in 2016 (25 jaar!) en daarna begeleid zal gaan worden.
Het Vredesburo verzorgde in het kader van de fakkeltocht 2015:
* participatie in het organisatiecomité;
* praktische uitvoering (van catering tot website beheer);
* activiteiten richting het onderwijs: lesbrief/contacten met scholen over een mogelijke inbreng

imagesPersbericht

Consul-generaal Sadin Ayyildiz aanwezig bij 24e Fakkeltocht

Op 24 december (Kerstavond) vindt voor de 24e keer de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt met een muzikaal programma op het Wilhelminaplein.

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de recente gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds heel actueel.

Programma
Vanaf 18.30 start het programma met o.a. stadsdichteres Nienke Esther Grooten, een praatje van de Turkse Consul-generaal Sadin Ayyildez en een toespraak van burgemeester van Gijzel. Om 19.00 uur wordt de eerste fakkel aangestoken waarna de tocht begint.
Bij terugkomst op het plein is er een programma door leerlingen en docenten van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven, met liedjes, voordrachten en dans.
Op het Wilhelminaplein zal een groot scherm staan waarop fragmenten van de interreligieuze dienst in de Catharinakerk te zien zullen zijn, afgewisseld met interviews met de organisatoren van de Fakkeltocht.
Na afloop van het programma is er de mogelijkheid van een rondleiding in de Fatih Moskee op de Willemstraat.
Om 18.00 uur is de kinderkerstnacht in de ESK Kapel, Kanaalstraat 6 en om 22.00 uur is daar een oecumenische viering.

Voorverkoop Fakkels
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl

De Fakkeltocht zou niet plaats kunnen vinden zonder Café Wilhelmina, Catharinakerk, COC, Eindhoven365, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven, OVAA, Scouting Johannes Vianney, Stichting Vredesburo Eindhoven, Switch, TINT/ESK, TPN-E, World Peace Flame, Dela, en vele vrijwilligers.

terug

7. Financiële overzichten

Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed. Voor een aantal andere activiteiten in 2015 is subsidie aangevraagd via het fonds Mondiale Bewustwording of zijn wij voor werkzaamheden betaald door andere groepen.
In 2015 werd ook bekend dat de subsidiesystematiek van de gemeente m.b.t. het werkveld mondiale bewustwording/internationale betrekkingen gaat veranderen. Deze veranderingen zullen betrekking hebben op de manier van subsidiëring van projecten in de toekomst.
Het Vredesburo zal ‘educatie’ als speerpunt binnen haar beleid blijven hanteren en waar mogelijk uitbreiden.

terug

Nawoord.
2015 was een jaar waarin de internationale situatie door velen als bedreigend en instabiel werd ervaren. Conflicten, koude-oorlogsretoriek en het gegeven dat ons plekje op de aarde misschien niet zo veilig is als we dachten. Reden te meer om te blijven werken in de stad (en daarbuiten) aan een wezenlijke discussie over een vreedzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen. Het Vredesburo doet dit via onderwijs en informatieve activiteiten. Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat ook ons denken moet veranderen willen wij aan de wereld werken zoals die bepleit wordt in de nieuwe langetermijndoelstellingen van de VN. Think global, act local blijft ons motto en we zijn ontzettend blij dat we in 2015 daar vorm en inhoud aan hebben kunnen geven.
Bij deze willen we iedereen bedanken die ons werk in 2015 mogelijk hebben gemaakt. We wensen iedereen Vrede en alle goeds.
Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo

peace_drawing

terug