Jaarverslag 2016

Jaarverslag
Vredeseducatie
2016

01

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel. : 040-2444707
info@vredeseducatieeindhoven.nl
info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl
Bankrekeningnr : NL33TRIO 0784731578
KvK : 41089187

educatie(Latijn:educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming, onderwijs als opvoeding omvat. Vredeseducatie is het streven in vorming, onderwijs en opvoeding

Inhoudsopgave.

Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande Vredeseducatie. Voor andere activiteiten is een algemeen jaarverslag gemaakt.
Daar, waar geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van eerdere jaarverslagen.

Voorwoord.
1. Documentatie/literatuur.
2. Doelgroepenbeleid/vraag en aanbodzijde.
3. Samenwerking op educatiegebied.
4. aanbod aan het onderwijs.
5. Overzicht activiteiten + stages:

A. Lessen in het onderwijs;
B. stages;
C. onderwijsontwikkelingen.

6. Fakkeltocht.
7. Financiële overzichten en bestuursverklaring.
Nawoord.

Voorwoord.

2016 was het jaar van de “onmogelijkheden”. De Brexit, de verkiezing van Donald Trump, de coup in Turkije: het waren verbazingwekkende gebeurtenissen die stof deden opwaaien. Tevens markeerden zij ook een verandering in de internationale situatie. Het begrip desintegratie dook op in de internationale commentaren. De wereld werd voor velen, nog meer als voorafgaande jaren, een plaats van onrust en onzekerheid. In het kielzog van deze ontwikkelingen bleef het conflict in Syrië de aandacht vragen. Naast de onmenselijkheid van de oorlog was er ook het vraagstuk met betrekking tot vluchtelingen en de ‘Nederlandse identiteit’. “Wie zijn wij, en waar staan we voor” waren essentiële vragen in het debat. In deze context heeft het Vredesburo in 2016 veel werk op educatief gebied verricht. Scholen hadden erg veel vragen over vluchtelingen/geweld / en “wat te doen”. We hebben daar, samen met de leerlingen, antwoorden op gezocht. In alle gevallen was het overgrote deel van alle betrokkenen het eens met het gegeven dat medemenselijkheid een groot goed is dat we nooit uit het oog moeten verliezen en dat het streven naar Vrede een opdracht is voor ons allen.

Bestuur en medewerkers Stichting Vredesburo Eindhoven

terug

1. Documentatie/literatuur op het gebied van (Vredes)educatie
Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, NGO’s en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).
In 2016 hebben we in het kader van onze projectenbank:
– uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
– een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen afkomstig van het internet;
– digitale projecten verzameld en opgeslagen;
– informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het projectenaanbod).
Via de website zijn er in 2016 een 30-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief gebied (dit is een significante stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Oorzaak is de maatschappelijke interesse in vluchtelingenproblematiek en de interesse van scholen voor dit onderwerp).
We hebben in 2016 een eigen website beheerd die specifiek gericht is op vredeseducatie: www.vredeseducatieeindhoven.nl. Naast deze website wordt informatie over educatie verstrekt via de facebookpagina van het Vredesburo. De educatieprojectenbank maakt onderdeel uit van de documentatiefunctie van het Vredesburo ( meer hierover in het algemene jaarverslag).


In 2016 hebben we een bijdrage geleverd aan het jaren ‘80 project van het van Abbe: we hebben documentatie beschikbaar gesteld en op deze manier ook onze educatieve doelstelling in het museum naar voren gebracht in het kader van Vredeseducatie van toen naar nu.


02

terug

2. Doelgroepenbeleid/vraag- en aanbodzijde

De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen dat wij jaarlijks krijgen, gekoppeld aan de berichtgeving en de maatschappelijke discussie. In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde: pesten, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders” zijn.

Pesten is op alle scholen een serieus en veelvoorkomend probleem van alle tijden. Er is behoefte aan professionele ondersteuning en advies voor leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders om dit probleem adequaat te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.
Ministerie van O,C & W

In 2016 werd het debat over vluchtelingen (conflict en opvang) het belangrijkste thema. Dit werd soms ook gekoppeld aan andere zaken, die we in de les behandelden (combinatie met pesten/respect en 2e W.O.). Het moge duidelijk zijn dat de vraag vanuit de samenleving enorm was. Dit werd mede aangejaagd door de verschrikkelijke aanslagen die plaatsvonden.

Gezien de problematiek is er over dit onderwerp ook buiten de stad veel werk verricht.

Het werkgebied blijft primair de stad met 110 educatieve instellingen.

03

Vraagzijde:
1. via de inloop in de winkel.
In 2016 zijn een 10-tal docenten/betrokkenen bij het onderwijs binnengelopen in onze winkel om informatie te vragen. Dit getal is al jaren vrij stabiel. Dit persoonlijke ontmoeten is geen regel. Veel contacten ontstaan via website/facebook;
2. via de websites en facebook.
In 2016 waren er 2 webpagina’s en een Facebookpagina die gebruikt werden. Dit leverde een 30-tal aanvragen en reacties op;
3. via bevriende organisaties.
Het Vredesburo heeft in 2016 samengewerkt met het Vredesinformatiecentrum te Groningen. Zij verzorgden de acquisitie voor het project over de 2e W.O. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal organisaties, zowel stedelijk als landelijk. Regelmatig wordt er doorverwezen naar onze organisatie;
4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten.
Regelmatig publiceren wij over ons educatiewerk en vertellen er over op bijeenkomsten. We kunnen niet goed meten wat het effect is, omdat reacties meestal via email/telefoon/bezoek komen;
045. via persoonlijke netwerken.
Veel mensen, die het Vredesburo een warm hart toedragen, zijn actief in het onderwijs en/of andere maatschappelijke organisaties. Een aantal contacten met het onderwijs komen zo tot stand.

De vragen, die gesteld werden in 2016, hadden vooral betrekking op het onderwerp “Vluchtelingen/Vrede”. Daarnaast blijven (met name in het basisonderwijs) pesten/treiteren en de 2e W.O. zeer actueel.
In 2016 was, net als in 2015, de vraagkant overweldigend groot. In de afgelopen jaren was het soms moeilijk om het onderwijs binnen te komen, maar in 2016, aangedreven door de actualiteit, waren er zoveel vragen dat er zelfs geen acquisitie heeft plaatsgevonden en dat er soms ‘nee’ verkocht moest worden.

terug

3. Samenwerking op lokaal en nationaal vlak

In 2016 werden op het gebied van Vredeseducatie contacten onderhouden met diverse organisaties. In Eindhoven is er contact met het samenwerkingsverband van de Hoogstraatgemeenschap/4e kamer, het Vredescentrum en diverse maatschappelijke organisaties. In 2016 zijn er ook stappen gemaakt, doordat het overleg van Mondiaal Eindhoven de ontwikkeling van nieuwe educatieve doelen en projecten als zeer belangrijk heeft aangemerkt. Het Vredesburo zal vanaf 2016/2017 een voortrekkersrol spelen als het gaat om het introduceren van educatieve projecten aangaande de VN agenda 2016-2030 richting Eindhovense onderwijsinstellingen. Deze keuze heeft invloed op ons aanbod omdat wij tijd hebben moeten vrijmaken voor de complexe zaak van :
1. het ontwikkelen van een nieuwe structuur voor mondiale educatie van Eindhovense groepen;
2. het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.
De verwachting is dat de komende jaren veel aandacht aan dit onderwerp besteed gaat worden, In 2016 zijn daarvoor de eerste fundamenten gelegd.

Landelijk.

We zijn een lokale organisatie, maar zeker op het gebied van Vredeseducatie is er een belang om ook landelijk actief te zijn. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid (anti-pestbeleid en genderspecifieke voorlichting zijn landelijk “aangezet”), het ontwikkelen van expertise, het verdelen van werkzaamheden. Het Vredesburo is onderdeel en actief lid van de landelijke Vredesbeweging.
In 2016 waren er de volgende contacten en activiteiten:
– structurele contacten met onze zusterorganisatie in Groningen;
– contacten met de universiteiten van Nijmegen en Utrecht m.b.t. Vredeseducatie; waaraan gekoppeld
– een aantal workshops voor studenten ( ongeveer 40 studenten).

terug

4. Informatie ten behoeve van het onderwijs.

In 2016 zijn er erg veel lessen verzorgd en is er weinig geworven omdat de agenda vol was. We hebben voor het onderwijs wel een heel scala aan nieuwe werkbladen gemaakt en met succes daarmee gewerkt.

05

Stel dat je moet vluchten omdat de situatie erg gevaarlijk is geworden voor jou en je familie!
’s Avonds zitten jullie rond de tafel en de vraag is: “wat zullen wij meenemen”. De weg is lang, veel stukken moet je lopen, en de weg is vol gevaar. Iedereen mag meepraten en meebeslissen maar het mogen maar 5 dingen zijn in totaal en er is haast bij. Probeer goed na te denken wat je nodig zult hebben en denk niet alleen aan jezelf maar ook aan de anderen !

Bespreek met je groepje dit probleem en maak een keuze.
–———————————————————————————————————

06

Anne Frank: elk jaar (ook een aantal keren in 2016) is er een specifieke vraag naar het leven en overlijden van Anne Frank.

terug

5. Overzicht educatieve activiteiten + stages.

In 2016 zijn in het kader van educatie de volgende activiteiten uitgevoerd (buiten directe lessen om):
* In het kader van “De Dag van de Dialoog” is er een gesprekstafel verzorgd. Wij participeren elk jaar en zullen dat in de toekomst blijven doen. We ondersteunen ook de organisatie zelf. We vinden het aangaan van een dialoog in de stad ( vanuit de filosofie van Vredeseducatie) een prima voorbeeld van ‘hoe het kan’;
* de tentoonstelling ‘Verbinding’ heeft op een 3-tal plaatsen gestaan. Ettelijke duizenden mensen hebben hem bekeken, vragen daarover beantwoord en zijn daarover met elkaar in discussie gegaan;

* er zijn in samenwerking met de Fransiscaanse beweging een 2-tal bijeenkomsten geweest waarbij Vredeseducatie centraal stond. Er zijn een 4-tal workshops verzorgd. De bijeenkomsten zijn in Eindhoven en Den Bosch geweest. Aantal aanwezigen: 250;
in samenwerking met het stageburo 040-productions van het SUMMA-college hebben we een educatieproject aangaande vluchtelingenproblematiek opgezet. Ongeveer 10 stagiaires van het MBO hebben daaraan meegedaan en er zijn een 6-tal lessen verzorgd: bereikt aantal leerlingen 200;

* In het kader van eerdere activiteiten in het kader van ‘nieuwe Nederlanders’ is er een project opgezet i.s.m. het ‘globaal dorp’/stichting 80 vragen/stichting ‘Het Spoelhuis’ Het is een combinatie van taallessen en ontmoetingen. Het Vredesburo ‘levert’ voor het project coördinatie en begeleiding middels een HBO stagiaire.
In het kader daarvan is uitgevoerd in 2016:


24 taallessen                                                                    Kleine groepen van 4 tot 6 deelnemers


9 conversatielessen                                                        Kleine groepen met gasten


3 bijeenkomsten over Nederlandse cultuur             Aantal deelnemers 50 (totaal)


Toeleiding naar vrijwilligerswerk                               Vanuit het programma zijn 5 mensen                                                                                                   vrijwilligerswerk gaan doen als opstapje


kookworkshops                                                              15 deelnemers


Project AZC: speciale vermelding in 2016 is er voor het opgezette project met twee Eindhovense kunstenaars. Door de maatschappelijke commotie aangaande de vluchtelingen leek het ons van belang om een daadwerkelijk gebaar te maken richting mensen in het AZC. Dit heeft geleid tot twee mooie uitvoeringen voor kinderen in Eindhoven en Budel. Ondanks het feit dat daardoor een aantal zaken bleven liggen binnen het Afrika project (film + adressengids) vonden wij dit op het gegeven moment belangrijker.
2 uitvoeringen: 150 aanwezigen.

A. Lessen in het onderwijs.
In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de les-activiteiten in 2016, zowel buiten als binnen Eindhoven.
We werken ook buiten de stad. De redenen hiervoor zijn:
* afspraken voor de langere termijn met scholen vanuit het verleden;
* opbouw expertise;
* verbeteren financiële positie;
* uiteraard als er ruimte in de agenda is!

Primair richten we ons op de stad (ook in verband met de aangegane subsidierelatie met de gemeente). Probleem hierbij is dat we niet altijd verzekerd zijn van voldoende vraag. Sommige scholen slaan een jaartje over, anderen maken gebruik van andere aanbieders.

In 2016 is er verder gewerkt aan de totstandkoming van een educatie werkgroep “mondiale bewustwording”. Deze groep moet in de toekomst gemeenschappelijk aanbod verzorgen met betrekking tot de nieuwe VN doelstellingen. Deze opzet heeft in 2016 ten dele stil gelegen. Samen met Switch/contour de Twern is er in 2016 een subsidieverzoek ingediend om in 2017 verdere stappen te kunnen maken.

Overzicht van de uitgevoerde lessen: bij welke school, welke klassen, het aantal leerlingen. We streven in de lessen om onderwerpen bij elkaar te brengen zodat er een historische context ontstaat en leerlingen (terecht) het gevoel krijgen dat zaken samenhangen: respect en vluchtelingen/2e w.o. en Syrië.


Veldvest in Hoogeloon            Oorlog & Vrede/vluchtelingen    8 lessen voor groep 8
225 leerlingen


Jan van Brabant in Helmond      Groepsdynamica/pesten        Middagprogramma voor                                                                                                                         Havo3
25 leerlingen


Jan van Brabant in Helmond   Vluchtelingen/respect/pesten  Middagprogramma VWO
3 lessen
75 leerlingen


Tariq in Eindhoven                  Vluchtelingen/respect/pesten    Groep 7 en 8
3 lessen
80 leerlingen


Weekendschool in Eindhoven          respect                                 Dagprogramma
ondersteunend onderwijs                                                               25 kinderen ( 10 – 12 jaar)


De Zandberg in Breda               Respect/vluchtelingen              Groep 7 en 8
8 lessen
110 leerlingen


Pantha Rhei in Baarlo               pesten                                            Groep 8
25 leerlingen


Eckart college in Eindhoven    vluchtelingen                               4 lessen voor HAVO/VWO
100 leerlingen


Marimba in Uden                       vluchtelingen                               Groep 8
25 leerlingen


De Bolleberg in Baarlo              vluchtelingen                               Groep 7 & 8
3 lessen
80 leerlingen


De Fonkeling in Oirschot          2e wereldoorlog                         Groep 7 & 8
4 lessen
110 leerlingen


De Vossenberg in Schijndel     Vluchtelingen/oorlog                Groep 8
4 lessen
120 leerlingen


Het Karregat te Eindhoven      Kinderrechten/respect            Groep 5,6,7,8
4 lessen
100 leerlingen


De kleine kapitein in Bakel       Vluchtelingen/respect             Groep 7 & 8
2 lessen
55 leerlingen


Casimir in Veldhoven                  Pesten/respect                          Groep 7 & 8
2 lessen
60 leerlingen


Casimir in Veldhoven                    kinderrechten                          Groep 7 & 8
2 lessen
60 leerlingen


Hasselbraam in Eindhoven           Vluchtelingen                         Groep 8
30 leerlingen


Triolier in Budel                             kinderrechten                         Groep 6,7 & 8
80 leerlingen


Tariq in Eindhoven  Respect/2e w.o /Anne Frank/vluchtelingen  Groep 6,7 & 8
5 lessen
125 leerlingen


Kleinerf in De Mortel                       Vluchtelingen/respect         Groep 6,7 & 8
3 lessen
80 leerlingen


Korenaar in Eindhoven                   Vluchtelingen/respect          Groep 6 & 7
4 lessen
110 leerlingen


Gunterslaer in Eindhoven               kinderrechten                        Groep 7 & 8
3 lessen
80 leerlingen


B. Stages bij het Vredesburo
In 2016 hebben mensen uit verschillende opleidingen stage gelopen bij het Vredesburo. Het aanbieden van stageplaatsen is belangrijk voor de contacten met het onderwijsveld, maar ook om direct te maken te hebben met jongeren en hun belevingswereld. Het is wat dat betreft een “win-win”situatie.
Stages in 2016 zijn te verdelen in :
* MBO sociaal-cultureel werk. De stagiaires worden geacht te leren om met groepen te werken. Zij hebben daarvoor nog steun en aanwijzingen nodig. Naast een eigen opdracht draaien zij mee in de activiteiten die al bestaan. In 2016 hebben 3 stagiaires van het Eindhovense SUMMA college stage gelopen rondom het thema “methodisch werken in het onderwijs”. Zij hebben mede het educatieproject ‘vluchtelingenproblematiek’ opgezet;
* HBO: cultureel maatschappelijke vorming/‘Social Work’ : Er is een stagiaire geweest in 2016 met als hoofdtaak het opzetten van programma’s voor ‘nieuwe Nederlanders’ (zie ook het overzicht onder 5 );
Maatschappelijke stages voor 15 – 16 jarigen: zij moeten in een week een programma uitvoeren dat de naam “Wij en de Wereld” draagt. Het programma bestaat uit: fotoreportage/interviews/ facebookpagina/presentatie. Het programma duurt een week en het verkregen materiaal wordt gebruikt op de websites van het Vredesburo. In 2016 hebben 12 maatschappelijke stagiaires bij ons gewerkt (variërend van een aantal dagen tot een week).

C. onderwijsontwikkeling

In 2016 is er wederom veel discussie geweest over de rol van het onderwijs als het gaat om allerlei maatschappelijke zaken. Van opvoedingsproblemen tot burgerschap, van pest problematiek tot seksualiteitsvraagstukken. Vanuit het Vredesburo begrijpen we maar al te goed hoe ongelooflijk veel druk er is richting het onderwijs om al deze zaken aan te pakken. Het is daarom ook dat we in Eindhoven voorstander zijn van een gemeenschappelijk aanbod van groepen in hetzelfde werkveld. We gaan dit gestalte geven binnen ‘Mondiaal Eindhoven’. Daarnaast willen we in de komende jaren structurele contacten aangaan met het onderwijs. Het moet mogelijk zijn om gezamenlijk op te trekken: het belang is wederzijds. Dit kwam het best tot uitdrukking in de bijeenkomst van 2015 in het gemeentehuis waarbij vertegenwoordigers uit het onderwijs zeiden: “ maak het ons makkelijk, zorg dat we ontlast worden !”

terug

6. Fakkeltocht 2016
In 2016 is voor de 25e keer de traditionele fakkeltocht gehouden. Om dit jubileum luister bij te zetten is er een boek gemaakt dat verspreid zal worden in Eindhoven. De uitvoering en opkomst waren uitstekend. Ten dele werd opkomst en sfeer bepaald door de aanslag in Berlijn die zijn schaduw vooruit wierp. We zijn een tocht voor verdraagzaamheid en respect we zullen daarom ook geen zware beveiligingsmaatregelen nemen. Ook in 2016 kwam de tocht tot stand door het samenwerken van Eindhovense organisaties waarbij de coördinatie in handen was van ‘het depot’.
Voor programma : zie onderstaand persbericht.

Persbericht
Op 24 december (Kerstavond) vindt voor de 25e keer de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt met een muzikaal programma op het Wilhelminaplein.

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten. Gezien de recente gebeurtenissen in de samenleving is het thema nog steeds heel actueel.

Programma
Vanaf 18.30 start het programma met o.a. stadsdichteres Nynke Esther Grooten en een toespraak van burgemeester John Jorritsma. Om 19.00 uur wordt het eerste exemplaar van het boek “25e Fakkeltocht, Lopend Vuur” aangeboden aan de Burgemeester, daarna wordt de eerste fakkel aangestoken waarna de tocht begint. Muzikaal wordt het eerste gedeelte van het programma ingevuld door “Stefka” met het muzikale project “Eerst was er thuis”.
Bij terugkomst op het plein is er een optreden van “De BigBang” : percussiemuziek uit alle delen van de wereld.
Op het Wilhelminaplein zal een groot scherm staan met interviews met de organisatoren van de Fakkeltocht en reacties van jongeren rondom het thema “wat is respect voor jou”
Na afloop van het programma is er de mogelijkheid van een rondleiding in de Fatih Moskee op de Willemstraat.
Om 18.00 uur is de kinderkerstnacht in de ESK Kapel, Kanaalstraat 6 en om 22.00 uur is daar een oecumenische viering. Tevens is er voorafgaande aan de tocht een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, aanvang 18.00, met een Pastor en een Imam.

Voorverkoop Fakkels
Net als vorige jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl
Het jubileumboek ”25e Fakkeltocht, Lopend Vuur”, is ter plekke te verkrijgen voor 2 munten

De Fakkeltocht zou niet plaats kunnen vinden zonder Café Wilhelmina, Catharinakerk, COC, Eindhoven365, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven, OVAA, Scouting Johannes Vianney, Stichting Vredesburo Eindhoven, TINT/ESK, TPN-E, World Peace Flame, Het Depot Eindhoven, en vele vrijwilligers.
———————————————————————————————————-

Het Vredesburo verzorgde in het kader van de fakkeltocht 2016:
* participatie in het organisatiecomité;
* praktische uitvoering (van catering tot websitebeheer);
* mede-realisatie van het boek ‘lopend vuur’ (25 jaar fakkeltocht Eindhoven). We hebben zorg gedragen voor de grafische uitwerking en meegeholpen aan het verzamelen van materiaal;

* in het kader van de fakkeltocht heeft het Vredesburo ook 3 andere initiatieven in het land ondersteunt die Eindhoven als voorbeeld hebben genomen voor hun eigen fakkeltocht.

terug
7. Financiële overzichten en bestuursverklaring

Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed.
In 2016 is ook voor het eerst de nieuwe subsidiesystematiek van de gemeente gehanteerd waarbij het uitgangspunt is dat er projectmatig gewerkt wordt; dat er een connectie wordt gemaakt met de nieuwe VN agenda en dat men samenwerkt. Dit zijn uitgangspunten waar het Vredesburo zich in kan vinden, al blijft het lastig om dit uitgangspunt te plaatsen in een wereld die voortdurend op drift is.
Het Vredesburo zal ‘educatie’ als speerpunt binnen haar beleid blijven hanteren en waar mogelijk uitbreiden.

terug

Nawoord.

(Foto verwijderd vanwege copyright redenen)

Deze iconische foto uit 2016 belichaamt vele aspecten die in 2016 een rol speelden in het nationale en internationale debat. Centraal staat daarin de menselijke waardigheid. Telt elk menselijk leven in dezelfde mate of speelt kleur en maatschappelijke positie een fundamentele rol? Dit gaat op zowel voor de “black lives matter”-beweging, als voor de discussie over het lot en leven van vluchtelingen. Deze discussie is ook onderdeel van de Brexit en de verkiezing van Donald Trump. Mensen voelen zich ondergewaardeerd en gaan op zoek naar zondebokken: het establishment of ‘de ander’. Voor het werk van het Vredesburo betekent het dat we met iedereen op basis van gelijkwaardigheid willen werken. De ander zien als medemens is een voorwaarde voor Vrede
Bij deze willen we iedereen bedanken die ons werk in 2016 mogelijk hebben gemaakt.
We wensen iedereen Vrede en alle goeds.
Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo

terug