Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Vredeseducatie

malala

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH Eindhoven
tel. : 040-2444707
info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl
www.vredeseducatieeindhoven.nl
Bankrekeningnr : NL33TRIO 0784731578
KvK : 41089187

Inhoudsopgave.

Voorwoord.

1. Documentatie/literatuur.

2. Doelgroepenbeleid/vraag en aanbodzijde.

3. Samenwerking/congressen/symposia.

4. Informatie ten behoeve van het onderwijs.

5. Overzicht activiteiten + (maatschappelijke) stages:

A. Lessen in het onderwijs;
B. stages;
C. onderwijsontwikkelingen.

6. Fakkeltocht.

7. Financiën.

Nawoord.

Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande Vredeseducatie. Voor andere activiteiten is een apart jaarverslag gemaakt. De beide jaarverslagen worden gezamenlijk aangeboden, omdat ze met elkaar verbonden en soms overlappend zijn.
Daar waar geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van de jaarverslagen 2012 / 2013.

Voorwoord.

2014 zal in de toekomst vooral herinnerd worden als het jaar van de vliegramp en het menselijke leed dat werd opgeroepen door deze aanslag. De oorlog in de Oekraïne, de voortdurende conflicten in het Midden-Oosten en de dreiging van een nieuwe koude oorlog beheersten veel gesprekken. Op nationale schaal was er de verbijstering dat jonge Nederlanders de kant van I.S. kozen en de normen en waarden van onze samenleving verwierpen.
In het kielzog daarvan ontstond ook de discussie hoe je in het onderwijs daar weerstand aan zou kunnen bieden. Vele scholen lieten al merken dat bepaalde discussies niet meer gevoerd konden worden. De leerlingen waren te fel en de docenten “niet goed onderlegd”. Het moge duidelijk zijn dat het Vredesburo een rol wil gaan spelen in deze discussie, omdat we zowel aan de inhoudelijke kant (kennis van conflicten, contacten met mensen uit de conflictgebieden) als aan de uitvoerende kant (we hebben altijd moeten werken met veel en harde oppositie in de klas) veel ervaring hebben.
Op lokaal niveau was er de verandering van het gemeentelijke beleid. Er komt een nieuwe opzet en er komen nieuwe regels. Deze veranderingen zullen in de toekomst ook het Vredesburo raken. In 2014 zijn er de eerste overleggen geweest over een nieuwe structuur onder de naam “Eindhoven-mondiaal”. Het Vredesburo zal “onderwijs” in de nieuwe plannen gaan stimuleren en daarvoor plannen gaan ontwerpen.

Ehv-mon_voorlopiglogo

 

1. Documentatie/literatuur.

Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, NGO’s en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).

In 2014 hebben we in het kader van onze projectenbank:

uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen afkomstig van het internet;
digitale projecten verzameld en opgeslagen;
informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het projectenaanbod).

Via de website zijn er in 2014 een 30-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief gebied.
We hebben in 2014 ook een eigen website beheerd die specifiek gericht is op vredeseducatie: www.vredeseducatieeindhoven.nl. Naast deze website wordt informatie over educatie verstrekt via de facebookpagina van het Vredesburo. Een andere ontwikkeling is, in 2014, dat een aantal mensen, die met ons sympathiseren, via facebook mensen attenderen op ons bestaan en ons werk. Dit heeft geleid tot een aantal aanvragen in 2014 voor informatie en lessen.

 

4eplaatje

2. Doelgroepenbeleid/vraag- en aanbodzijde.

Onderstaand stuk is een bewerking van een eerder, in 2013, geschreven stuk over dit onderwerp.
We hebben gemerkt dat de inhoud daarvan nog steeds actueel is.
De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen, dat wij jaarlijks krijgen, gekoppeld aan de berichtgeving en de maatschappelijke discussie. In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde:
Pesten, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders”zijn.
Pesten is op alle scholen een serieus en veelvoorkomend probleem van alle tijden. Er is behoefte aan professionele ondersteuning en advies voor leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders om dit probleem adequaat te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.
Ministerie van O,C & W

Het Vredesburo richt zich op de lokale Eindhovense situatie. In alle jaren van ons bestaan is dat de voedingsbodem geweest voor ons functioneren. Onze doelgroep is vooral het onderwijs in de stad. Dit zijn, in 2014, ongeveer 110 scholen verdeeld over basisscholen en voortgezet onderwijs (inclusief MBO/HBO). In ons aanbod willen we niet alleen docenten, maar ook bestuurders en ouders betrekken.
Er is een proces gaande om een afbouw van projecten buiten de stad te combineren met een toename van het werk in de stad. Het moge duidelijk zijn dat de “markt” in Eindhoven beperkt is.
Steun in de rug voor ons werk is wel dat in 2014 zowel op het gebied van pesten en treiteren als op het gebied van respect en tolerantie een wettelijk kader is ontstaan. Het is nu niet alleen aan de school om deze onderwerpen op te nemen, het is een wettelijke verplichting.

Hoe vond men ons in 2014 en wat werd er gevraagd:

Deze opsomming is eerder al opgenomen geweest, maar uit bestudering van de gegevens van 2014 is gebleken dat de inhoud nog steeds relevant is. Er zijn aanpassingen (kwantitatieve gegevens) gemaakt waar noodzakelijk.

1. via de inloop in de winkel.

In 2014 kwamen ongeveer 8 docenten of medewerkers van een school binnen omdat ze getroffen werden door een item/onderwerp in de etalage. Meestal zijn het vragen van algemene aard: “wat doen jullie?“ , “kunnen jullie ook lessen verzorgen over….?“. In 2014 is gebleken dat dit maar in enkele gevallen tot een concreet project leidt.

2. via de websites en facebook.

Hoewel de websites redelijk bezocht worden is het resultaat niet al te groot. Dit heeft mede te maken met de ongelooflijke hoeveelheid aan informatieve websites en het feit dat veel scholen al contacten hebben: veel docenten zoeken niet willekeurig op het web.

Per jaar zijn er ongeveer 20 contacten, die via facebook en de website binnenkomen. Dit leidt in ongeveer een kwart van de gevallen tot uitvoering. In 2014 is er ook informatie verschaft via facebook-accounts van privé personen die betrokken zijn bij het Vredesburo.

3. via bevriende organisaties.

Het Vredesburo is onderdeel van een grote lappendeken van organisaties. Bij sommige van deze organisaties komen vragen binnen die zij doorschuiven naar het Vredesburo. Meestal weet men waar wij mee bezig zijn of de vragen vallen meer op ons vakgebied. Per jaar krijgen we zo een 20-tal vragen. Probleem hierbij is dat het maar zelden om projecten in Eindhoven gaat en dat het soms “last-minute”is. We proberen middels het samen aangaan van projecten in Eindhoven de krachten te bundelen en zo sterker richting het onderwijs te staan (b.v. het project over vluchtelingen). Organisaties binnen het Eindhovense, waarmee uitwisseling plaats vindt, zijn: Vluchtelingen in de Knel, Humaan Omgaan met Vluchtelingen, Stichting Vredescentrum, Switch, Amnesty.

Nieuwe ontwikkeling in 2014 is dat het Vredesburo de coördinatorfunctie zal gaan vervullen van alle Eindhovense organisaties die actief willen zijn in het onderwijs (onder de noemer Eindhoven-mondiaal).

4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten.

Stukjes in de krant, artikelen in diverse bladen, contacten die na een spreekbeurt gelegd worden. Mensen reageren spontaan op wat ze lezen en horen. Per jaar komen zo een 20-tal vragen bij ons uit. Jammer genoeg leidt dat maar in enkele gevallen tot een concrete les en/of voordracht. Probleem is dat, als de opwelling weg is, er meestal geen vervolg komt. Nieuws is even vlug weg als het gekomen is.

5. via persoonlijke netwerken.

De medewerkers van het Vredesburo hebben allemaal persoonlijke netwerken en vanuit die netwerken (waarbij relatief veel mensen zijn met een betrekking in het onderwijs) komen vragen. Per jaar zijn dat ongeveer een 10-tal directe vragen. In bijna alle gevallen leid dit ook daadwerkelijk tot lessen/voordrachten/projecten. We beseffen dat we hier voorzichtig mee moeten omgaan i.v.m. de vermenging van functies, werk en privé, maar het is een feit dat deze netwerken “werk” opleveren.

6. via gerichte acquisitie.

Elk jaar, ook in 2014, brengen we een brochure en lesbrieven uit, Elk jaar bellen en mailen we diverse keren het onderwijsveld van Eindhoven. Dit is niet alleen om lessen binnen te halen, maar ook om het contact met het onderwijs een permanent karakter te geven. We beseffen dat het vele werk niet altijd beloond wordt met veel aanvragen. De totale acquisitie levert ongeveer evenveel op als andere bronnen (een 20-tal vragen). Feit is wel dat je door deze contacten langzamerhand gaat behoren tot de vaste partners van het onderwijs. In principe leiden bijna alle reacties tot lessen (en dat is een groter percentage als bij de andere aanvragen).

7. via stages.

Elk jaar lopen een aantal studenten stage in het Vredesburo. Het betekent ook dat we gedurende het jaar regelmatig contact hebben met docenten. Vanuit de stagepraktijk verzorgen wij lezingen en gastlessen op regelmatige basis. Wij zouden het vanuit deze optiek ook erg betreuren als de maatschappelijke stages zouden vervallen. Het is een goede manier om direct betrokken te zijn bij het onderwijs. Inmiddels is gebleken dat vele scholen willen doorgaan met een vorm van maatschappelijke stage en de contacten met het Vredesburo willen voortzetten.

5eplaatjeDe vragen, die gesteld werden in 2014, hadden vooral betrekking op het onderwerp “pesten en treiteren”. Daarnaast waren er een aantal heel specifieke vragen die te maken hadden met de situatie in Syrië en de Oekraïne. De concrete werkzaamheden, die voortgekomen zijn uit deze vragen, komen terug onder het hoofdstuk “ activiteiten”.

In 2014 hebben we geprobeerd een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod. Het is duidelijk dat in de maatschappij vragen leven, maar ook zelf hebben we als organisatie denkbeelden die we graag willen delen. In deze willen we, omdat we daarvoor gemeenschapsgeld ontvangen, het belang van de vrager (onderwijsinstelling/maatschappelijke organisatie/burger) vooropstellen. Bindende voorwaarde is uiteraard dat de vraag uitgevoerd kan worden binnen de doelstelling en mogelijkheden van het Vredesburo.

Naast “het voor de klas staan” in het onderwijs zijn er natuurlijk ook andere vormen van kennisoverdracht die gericht zijn op gedragsverandering. In allerlei bijeenkomsten (die in wezen dezelfde functie hebben als een les op school) dragen we informatie aan en proberen we met mensen samen te leren en te zoeken naar veranderingsperspectieven.

3. Samenwerking/informatieve bijeenkomsten/symposia.

6eplaatje

A. Algemeen

In 2014 werden op het gebied van Vredeseducatie contacten onderhouden met diverse organisaties. In Eindhoven is er contact met het samenwerkingsverband van de Hoogstraatgemeenschap/4e kamer. In het kader hiervan wordt er meegewerkt aan bijeenkomsten met een informatief karakter. Het zijn bijeenkomsten in een informele sfeer die primair gericht zijn op inhoudelijke verdieping en het aangaan van discussie om te komen tot verandering en als zodanig ook gezien worden als educatieve/informatieve bijeenkomsten. Onderwerp in 2014 was:
“Tussen democratie en kalifaat”, een informatieve avond over de ontwikkelingen in Syrië, Irak en Turkije.

Op deze informatieavond waren ongeveer 80 mensen aanwezig.

Naast de samenwerking met de Hoogstraatgemeenschap was er in 2014 ook een samenwerkingsverband met Milieudefensie, wat resulteerde in een bijeenkomst in het stadhuis, waar het klimaat en de veranderingen daarin centraal stonden.

Op deze informatiebijeenkomst waren ongeveer 100 mensen aanwezig.

Daarnaast heeft het Vredesburo in 2014 ook (samen met diverse Eindhovense organisaties) deelgenomen en inbreng gehad in een aantal bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente rondom het thema Respect. Van belang waren, naast een zinvolle uitwisseling, ook het aangaan van contacten en het leggen van een stedelijk fundament.

B. Samenwerking met het Vredescentrum.

Vredesburo en Vredescentrum zijn al gedurende een aantal jaren “partners”. Samen met het Vredescentrum werd er in 2014 georganiseerd:

1. Symposium “Drones”, een nieuwe ontwikkeling in de wapenwedloop;

2. Symposium “De Verenigde Naties en Vredesmissies”.

Nederland, Den Haag, 2013 Bram van Ojik, fractievoorzitter van GroenLinks Foto Bob Bronshoff

Bram van Ojik (fractieleider Groen Links) was een van de inleiders bij het symposium over de VN

Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op mensen die vanuit een wetenschappelijke manier naar ontwikkelingen kijken en banden hebben met wetenschappelijk onderwijs.

Gemiddeld bezoeken ongeveer 50 mensen de symposia.

C. Landelijk.

We zijn een lokale organisatie, maar zeker op het gebied van Vredeseducatie is er een belang om ook landelijk actief te zijn. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid (anti-pestbeleid en genderspecifieke voorlichting zijn landelijk “aangezet”), het ontwikkelen van expertise, het verdelen van werkzaamheden. Het Vredesburo is onderdeel en actief lid van de landelijke Vredesbeweging.
In 2014 waren er de volgende contacten en activiteiten:

-samenwerking met onze partner in Groningen (Vredesinformatiecentrum);
-landelijke bijeenkomsten van Vredesvoorlichters in Utrecht (juni). Hierbij zijn ook workshops verzorgd over educatie en anti-pestbeleid voor ongeveer 30 aankomende Vredesvoorlichters;
-bijeenkomsten op de universiteiten van Nijmegen en Utrecht rondom de implementatie van pestprotocollen en de wetgeving daaromheen. Hierbij waren ongeveer 150 studenten aanwezig.

4. Informatie ten behoeve van het onderwijs.

In 2014 is het onderwijs in Eindhoven 2 keer benaderd met het aanbod van het Vredesburo. Wij hebben uit ervaring gemerkt dat dit de beste modus is: teveel aanbod leid tot irritatie, te weinig tot “het niet weten”. Verbonden met deze informatie is het nabellen (alle scholen) en het nasturen van materiaal c.q. bezoeken van scholen om het programma toe te lichten (ongeveer 20 contacten).
Naast deze algemene benaderingswijze zijn er ook 2 andere momenten in 2014 geweest dat het Vredesburo contact opnam met het onderwijs namelijk:

* Als educatieve instelling m.b.t. informatie over de fakkeltocht en het verzorgen van gastlessen in het kader van de doelstelling van de fakkeltocht (voor meer info zie hoofdstuk 6 “fakkeltocht”);
* Als onderdeel van de jaarlijkse Vredesweek in het kader van de activiteiten als Vredesambassade.

Deze activiteiten zijn structureel geworden binnen het educatieaanbod van het Vredesburo.

In 2014 is er een nieuwe brochure gemaakt over het aanbod en zijn er diverse nieuwe werkbladen gemaakt. Hieronder is een selectie opgenomen.

Programmaschets met betrekking tot de lessen

uitgangspunten:

we willen dicht bij de belevingswereld van de kinderen blijven
we willen in elk uur een aantal verschillende werkvormen hebben
we willen een veilige sfeer in de klas creëren
we houden rekening met de identiteit van de school
we houden rekening met gebeurtenissen op school

Het project “oorlog en vrede”, “pesten en vriendschap” is in de loop der jaren uitgegroeid tot 2 onderdelen die ook los van elkaar te hanteren zijn. Ik zal hieronder van beide onderwerpen weergeven wat een uur/anderhalf uur les inhoud.

1. gericht op de 2e w.o.

Dit uur bestaat uit:
afspreken van spelregels voor de les;
ingaan op wat we nodig hebben om het verhaal te begrijpen: ik doe dit aan de hand van voorbeelden en vragen;
fantasie: wat kun je je voorstellen;
empathie: kun je verdriet en blijdschap van anderen voelen;
historiciteit: toen waren er geen…..probeer je in te leven in de tijd van toen;
1e element:het verhaal van een man die meegezogen wordt in de gebeurtenissen van de jaren ’30: in een eenmans-toneelstukje laat ik (in samenspraak met de kinderen) zien welke beslissingen en invloeden er bestaan;
2e element: een toneelstukje met 5 kinderen uit de klas. Uitgangspunt hierbij is de vraag “wat zou jij doen”? Het gaat over een Joodse familie die vlucht en onderdak zoekt.
Na het stukje moeten de kinderen in de klas beslissen wat ze zouden doen: in interviewvorm vraag ik naar de motieven;
Als laatste laat ik ze een korte wens opschrijven ter nagedachtenis aan Anne Frank.

2. gericht op pesten en vriendschap

Dit uur bestaat uit:
We starten met een kleine vertrouwensoefening (achterover vallen en opgevangen worden, “crowd surfing”, iedereen begroet iedereen);
afspraken over de spelregels die gaan gelden in de les.
Ik verbind dit met het nut van spelregels in het algemeen: thuis, op school, in de wereld. Ik werk met een eigen formulier hiervoor:

plaatjeA

thuis gelden de volgende regels:
1
2
3

 

 

plaatjeBop school gelden de volgende regels:
1
2
3

 

plaatjeCin de wereld gelden de volgende regels
1
2
3

 

Naast deze schrijfoefening werk ik ook met een sprookje waarin de kinderen moeten aangeven “ wiens schuld is het”;

we gaan in op ruzie en pesten:
ruzie met “broertjes en zusjes“: hoe gaan ouders daar mee om
ruzie op het schoolplein;

wie en waarom wordt er gepest: kleding ?, uiterlijk ?, of…….. Ik doe dit meestal in een kringgesprek: dicht bij elkaar;

ik probeer de geuite voorbeelden om te zetten in een klein rollenspelletjes;

We sluiten het uur af met een kleine oefening met als titel “we laten elkaar letterlijk en figuurlijk niet los”.

Bovenstaande zijn schetsen. Ik werk met wat er uit de groep komt. Onderdelen zijn groter en kleiner te maken. De kinderen en wat zij aandragen staan voorop. Verder vind ik het van groot belang dat de school wensen en ideeën aandraagt omdat zij de leerlingen beter kent.

Ik probeer in elke les minstens 3 werkvormen te hanteren:

praten
(toneel)spelen
schrijven/tekenen

Ik vind het fijn als je aangeeft wat er wel of niet kan. Van school tot school zijn er verschillen en ik ga er vanuit dat de les moet aansluiten bij de sfeer en werkvormen die ze gewend zijn (al is iets totaal anders meestal wel leuk).

Groeten van het Vredesburo.

plaatjeD

Kijk even naar deze foto.

Wat gebeurt hier?

Als je haar raad zou willen geven. Wat zou je dan zeggen?

Als je haar zou willen helpen, wat zou je doen?

5. Overzicht educatieve activiteiten + (maatschappelijke) stages.

In 2014 zijn in het kader van educatie de volgende activiteiten uitgevoerd (buiten directe lessen om):

In het kader van “De Dag van de Dialoog” is er een gesprekstafel verzorgd, waarbij het Vredesburo ook de gespreksleider leverde (wij doen structureel mee aan deze activiteiten en betrekken mensen van Eindhoven in Dialoog ook bij andere projecten).
Aantal deelnemers: 8 (maximale van een dialoogtafel)

In het kader van de inburgering zijn 2 groepen op bezoek geweest en is er een les verzorgd over de relevantie van maatschappelijke participatie
aantal deelnemers: 20

plaatjeE

A. Lessen in het onderwijs.

In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de lesactiviteiten in 2014 buiten Eindhoven. De reden, dat deze uitgevoerd zijn:

  • bestaande verplichtingen;
  • landelijke afspraken en werving;
  • vergroten eigen inkomsten;
  • niet in conflict met ander werk;
  • vergroten netwerk, dat ook “in het Eindhovense gebruikt kan worden”.

De afspraken zijn gemaakt in het licht van: afspraken in Eindhoven hebben voorrang. We willen in dit kader er naartoe werken dat we voornamelijk stedelijk actief zijn. Al eerder hebben we aangegeven dat het moeilijk is om exclusief binnen de gemeente te werken. In 2014 is er de aanzet gegeven tot een mondiaal educatief aanbod onder coördinatie van het Vredesburo. Deze invalshoek betekent dat in de toekomst het Vredesburo qua beleid en uitvoering primair gericht zal zijn op het onderwijs in Eindhoven, omdat er werkzaamheden bijkomen in het kader van de coördinatie van het aanbod en het verzorgen van bijeenkomsten voor het onderwijs en het particulier initiatief.

Overzicht activiteiten buiten Eindhoven

Het Palet, basisschool

Hapert

4 X 2 lessen

thema: pesten / 2e w.o

100 leerlingen

St Pieter, basisschool

Ommel

2 groepen

thema: pesten

40 leerlingen

Elkerlieck, Basisschool

Gennip

3 groepen

thema: 2e w.o

75 leerlingen

De Bolderik, basisschool

Heeswijk

1 groep

thema: 2e w.o.

25 leerlingen

St-Jan Baptist Basisschool

Oerle-Veldhoven

Thema: pesten

4 groepen

120 deelnemers

Islamitische school Tilburg

thema: pesten

3 groepen

80 leerlingen

St Willibrordus

basisschool

Eersel

thema: 2e w.o.

2 groepen

60 leerlingen

Budel,

basisschool

3 groepen

75 leerlingen

thema: kinderrechten

Heiakkers, basisschool

Deurne

Thema: 2e w.o

2 groepen

50 deelnemers

Koning Willem I college

Den Bosch

thema: respect

6 groepen

150 studenten

 

In Eindhoven zijn 4 grotere projecten in het onderwijs in 2013 uitgevoerd:

Augustinianum: VWO
Summa college: MBO / school 23
Tarieq Ibnoe Ziyad: basisschool
van Maerlant : HAVO/VWO (onderbouw)

pic4pic3

pic2 pic1

Tarieq Ibnoe Ziyad

Voor het 2e jaar zijn we met een speciaal project op deze school aanwezig

Inzet op de school is om (binnen de gegevenheden van het Islamitisch onderwijs) kinderen na te laten denken over: respect, multiculturele samenleving en tolerantie. Het moge duidelijk zijn dat bij deze groep de ontwikkelingen in het Midden-Oosten een belangrijke rol spelen.
Aantal lessen: 6
Deelnemers: ongeveer 100
Leeftijdsgroep: 10 – 12 jaar

Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep krijgt de opdracht om gedragsregels op te stellen, respectievelijk op de terreinen thuis, school, samenleving, en sport. Voor elk bijvoorbeeld vijf. Misschien kunnen de leerlingen ook sancties bedenken voor overtreders.
Deze activiteit is uit te breiden met een schoolbrede wedstrijd: organiseer een verkiezing van de Top 5 van gedragsregels. De groep die de winnende gedragsregel heeft opgesteld, krijgt een prijs. Ouders mogen ook meestemmen.
Voorbeeld van een werkopdracht in de klas.

Summa college

Op het Summa college hebben we in 2014 een uitgebreid project gehouden voor de afdeling “school 23” . Deze opleiding is specifiek voor jongeren die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen. Kansen op de arbeidsmarkt zijn gering. Criminaliteit lokt. Het is daarom van groot belang om deze jongeren te stimuleren om hun weg in de samenleving te vinden. Het thema was “keuzes, drempels en de toekomst”. In de klas waren diverse organisaties aanwezig om met de leerlingen van gedachten te wisselen

aantal lessen: 12
Deelnemers: 100
leeftijden: 16 – 25

s.g. Augustinianum

Vanuit het Augustinianum kwam in 2014 het verzoek om voor de 2e keer mee te werken aan een uitgebreid project omtrent “democratie en dictatuur”. Het project heeft een boeiende opzet: gedurende een hele week waren klassen van de bovenbouw bezig om zich te verdiepen in de wezenlijke kenmerken van democratieën en dictaturen (in de vorm van symbolen, muziek, tekst, dans en enscenering), gebaseerd ten dele op de situatie in Syrië. De week werd afgesloten met een presentatie van alle klassen in de aula. Het Vredesburo heeft in het kader van het project de “dictators” begeleid, gejureerd en informatie aangedragen. We willen mede dit project apart vermelden omdat het een goed voorbeeld is van hoe je met dergelijke onderwerpen kunt werken. Het is dan ook een compliment voor de school om het zo aan te pakken en niet te vervallen in een aantal lessen die niet kunnen ingaan op alle facetten die te maken hebben met onderdrukking en bevrijding

aantal groepen: 10
deelnemers: 200
leeftijden: 16 -17

Onderstaand is het programma dat gehanteerd is in de bijeenkomsten van “hoe wordt ik een goed dictator/vrijheidsstrijder”.

Tijdschema: drie uur.

1. Introductie.

Wie zijn wij en waarom zijn wij meer dan geschikt om een cursus “dictator/ oppositieleider te geven”

Wie zijn jullie: waarom hiervoor gekozen?

2. Urgentie aanzetten: het moet duidelijk zijn dat er keihard en serieus gewerkt moet worden. Dit is je enige kans op eeuwigdurende roem!

3. Introductie en definiëring van mens en probleem: charisma, houding en uitstraling, de kracht van het woord en de bijpassende entourage, beeldmerk en “branding”;
verschillen tussen dictator en uitstraling en oppositieleider en uitstraling.

Specifieke kenmerken die een rol spelen in het Midden-Oosten
Revanche
Angst
Religie
Leiden de achtergrond tot een andere stijl?

 

Wat is je doel?

foto2foto1

 

 

4. We kijken naar beelden van hun “voorgangers” en hoe zij de techniek hanteerden die wij gaan vervolmaken.

foto5 foto4 foto3

 

 

 

 

 

wat valt jou op?
wat is je eigen stijl? Je moet “authentiek” zijn.
verpakking van de boodschap
inzet van randverschijnselen: waar sta je, wat omringt je

we herhalen een aantal fragmenten om nader te bestuderen
5. De principes van leiderschap

Waarom zou iemand jou als leider willen hebben?

Geef 5 keiharde argumenten waarom jij geschikt bent om het land of de oppositie aan te voeren

foto6foto7

Aansluitend kort debat en elkaar bevragen over de punten die genoemd worden.

6. Elevator pitch.

6a. Uitleg Elevator pitch (10 minuten.)
6b. Tijd geven op elevator pitch in elkaar te zetten. Ook hoe de elevator pitch de start is van de speech van komende vrijdag. (10 minuten)
6c. Oefenen en presentatie

foto8

7. Dictators in de 21e eeuw: nieuwe fenomenen.

Onze moderne tijd kenmerkt zich door de snelheid en het effect van het principe “everyone can be a journalist”.

Wat zijn die nieuwe communicatievormen en hoe kunnen we ze voor ons doel gebruiken.

Van Maerlant

Onderstaande is de instructiebrief voor deze dag. Op verzoek van de school is er een programma gemaakt met vertegenwoordigers van groepen uit de Eindhovense samenleving die zich richten op mensen die uit de maatschappelijke boot vallen.

Onderbouw ( Havo , Atheneum , Gymnasium)
8 groepen
220 leerlingen

Aan de deelnemers van de bijeenkomst op het “van Maerlant”
datum: 19 december
aanvang: 9:30u, we bespreken even de gang van zaken
aanvang lessen: 10:00u
contactpersonen: Hans Matheeuwsen (Vredesburo / Roos van Ijzendoorn (v. Maerlant))
locatie: Jacob van Maerlantlaan 11 in Eindhoven

doelgroep: onderbouw 13/14 jarigen
Gezien de verdeling van de klassen kan het zijn dat je met 2 organisaties telkens een klas “doet”: we bespreken even de mogelijke combinaties om 9:30u

De leerlingen krijgen ook een documentaire te zien waarbij armoede en uitsluiting centraal staan; ze krijgen een werkblad met stellingen die ze die dag moeten invullen en toelichten

foto9

08:30 – 10:00: activiteit 1 voor groep a en groep b; totaal 5 klassen (groep c doet de speurtocht)
10:00 – 11:30: activiteit 1 voor groep c en activiteit 2 voor groep b; totaal 6 klassen (groep a doet de speurtocht)
11:30 – 13:00: activiteit 2 voor groep a en groep c; totaal; totaal 5 klassen (groep b doet de speurtocht)

groep a bestaat uit klas g2a en v2a (totaal 63 lln)
groep b bestaat uit h2a, h2b en h2c (totaal 77 lln)
groep c bestaat uit a2a, a2b en a2c (totaal 88 lln)

activiteit 1 = film & bijbehorende opdrachten: documentaire die het Vredesburo heeft gemaakt bestaande uit beelden van de tv en het internet over de probleemgebieden die worden toegelicht/ingeleid door de sprekers van activiteit 2.
acitiviteit 2 = 6 sprekers van maatschappelijke organisaties, verzorgen een korte inleiding over:
– voedselbank;
– opvang dak en thuislozen ( Catharinakerk);
– stichting leergeld: zorgen ervoor dat ouders geen financiele drempels
ondervinden m.b.t. het naar school gaan van hun kinderen;
– een stichting van mensen uit Sierra Leone (foundation “don’t forget the
children);
– vluchtelingen in de knel;
– stichting respect: zorg voor tienermoeders en “moeilijke jongeren”.
Concreet betekent alles dus dat de sprekers (activiteit 2) vanaf 10:00 worden ingezet
De bedoeling is dat je niet alleen verteld over je organisatie ( tijd is al kort ), maar ook over je eigen persoonlijke drijfveren: waarom vind je het belangrijk dat…
Kenwoorden voor de bijeenkomst : armoede, uitsluiting, vreemdeling, dak-/thuisloosheid

Thematiek: wat is er overgebleven van de kerstgedachte: wie staat er aan de kant en wat kunnen we daaraan doen.

B. Stages bij het Vredesburo

In 2014 hebben mensen uit verschillende opleidingen stage gelopen bij het Vredesburo. Het aanbieden van stageplaatsen is belangrijk voor de contacten met het onderwijsveld, maar ook om direct te maken te hebben met jongeren en hun belevingswereld. Het is wat dat betreft een “win-win”situatie.
Stages zijn te verdelen in een aantal hoofdgroepen:
MBO sociaal-cultureel werk. De stagiaires worden geacht te leren om met groepen te werken. Zij hebben daarvoor nog steun en aanwijzingen nodig. Naast een eigen opdracht draaien zij mee in de activiteiten die al bestaan.
HBO: studenten kunnen zelfstandig werken en onderzoeken opzetten. Voor de stagiaires van Avans gold dat zij moeten voldoen aan een professionele opdracht van het Vredesburo. Dit is voor ons van belang omdat wij zo ook onderzoek kunnen laten doen in het onderwijsveld.
Maatschappelijke stages voor 15 – 16 jarigen: zij moeten in een week een programma uitvoeren dat de naam “Wij en de Wereld” draagt. Het programma bestaat uit: fotoreportage/interviews/facebookpagina/presentatie. Het programma duurt een week en het verkregen materiaal wordt gebruikt op de websites van het Vredesburo.

In overzicht:

MBO ( Ter AA college)

HBO H.A.N.

HBO Avans

Maatschappelijke stages

1 stagiair

opdracht : ontwikkelen van lessen in het basis-onderwijs en het opzetten van activiteiten

1 stagiair

takenpakket :

beleidsontwikkeling

organiseren interculturele dialoog

stage loopt door in 2015

2 stagiaires

onderzoek in het onderwijs,

respect & seksualiteit: afgerond in 2014

16 deelnemers aan het project “Wij en de Wereld”

VMBO-Montessori

Joris college

Novalis

Aloysius

 

D. onderwijsontwikkeling

In het onderwijsveld speelden in 2014 met betrekking tot Vredeseducatie een aantal zaken:

  • verplichting om “iets” tegen pesten en agressie te doen ( waarbij het onderwijs ook gewezen werd op het verplichtende karakter daarvan). De actualiteit speelde hierbij ook een grote rol. In 2014 is er ook een discussie ontstaan over de resultaten. Onderzoek geeft weinig uitsluitsel. In 2014 werd bekend dat het onderwijs uit ongeveer 70 methodes kan kiezen! Het Vredesburo bied geen totale methodes aan maar is meer les en project-gericht ( wij maken gebruik van elementen van diverse methodes);

  • de verplichting om zaken aangaande seksualiteit bespreekbaar te maken onder de noemer “respect voor ieders keuze” en de identiteit van de school. In 2014 hebben wij geprobeerd deze “verplichting” vorm te geven voor het onderwijs. Jammer genoeg was het resultaat mager: de meeste scholen kiezen er voor om specifieke groepen ( COC ) daarvoor te vragen.

foto10

6. Fakkeltocht 2014
Zoals al eerder omschreven is de taak van het Vredesburo tweeledig:

  • meedraaien in de algehele organisatie (zie hiervoor ook het algemene jaarverslag);

  • een eigen werkgebied. Richting het onderwijs activiteiten ondernemen om jongeren meer te betrekken bij de tocht en haar thema.

In 2014 is er door het Vredesburo wederom een aanbod aan het onderwijs gedaan om lessen en informatie te verzorgen omtrent de doelen van de fakkeltocht en het belang van scholieren en studenten hierbij. In 2014 is er aan basisscholen gevraagd om kinderen rondom het thema van de fakkeltocht tekeningen te laten maken. De respons was gering. Het blijft zoeken naar een goede manier om het onderwijs te betrekken bij de fakkeltocht. In de evaluatie zullen we hier op terug komen en kijken welke alternatieven er zijn.
In 2014 waren er ongeveer 20 contacten met het onderwijs over de fakkeltocht. Er zijn 2 lessen verzorgd in dit kader en met 3 basisscholen is er contact geweest over de tekeningen actie.

foto11 foto12

Teken voor verdraagzaamheid

Het organisatiecomité van de Fakkeltocht Eindhoven vraagt alle basisscholen in Eindhoven om tekeningen van kinderen rondom het thema “Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid” beschikbaar te stellen.
De tekeningen komen op de website van de Fakkeltocht te staan en de mooiste worden als A0 affiche langs de route opgehangen. De tekeningen zullen daardoor het “gezicht” van de fakkeltocht mede bepalen.
Per school kunnen 3 tekeningen ingezonden worden.
Uiteraard zullen we de namen van leerlingen en scholen meenemen in de publiciteit rondom de tocht.
Voor informatie over dit project kunt U zich wenden tot:

Werkgroep Educatie Fakkeltocht Eindhoven
P/a Grote Berg 41, 5611 KH Eindhoven
Email: info@vredeseducatieeindhoven.nl
Tel: 040-2444707
Contactpersoon: Hans Matheeuwsen

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk zal ook in 2014 de Eindhovense Fakkeltocht op Kerstavond georganiseerd worden.
Het thema van de tocht is:

“Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid”

Elk jaar lopen duizenden mensen mee: een moment van bezinning en saamhorigheid, een moment waarbij “de ander” centraal staat.

In het kader van de tocht in 2014 willen we een appèl doen op het onderwijs in Eindhoven om medewerking te verlenen aan de tocht en activiteiten op te zetten in het kader van het thema.

6. Financiën

foto13

Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed. Voor een aantal andere activiteiten in 2014 is subsidie aangevraagd via het fonds Mondiale Bewustwording of zijn wij voor werkzaamheden betaald door andere groepen.
In 2014 werd ook bekend dat subsidies van de gemeente m.b.t. het werkveld mondiale bewustwording gaan veranderen. Voor de komende tijd zal dat nog geen gevolgen hebben voor het Vredesburo, maar in de toekomst zal de structurele subsidie vervallen en plaats maken voor projectvoorstellen die jaarlijks moeten worden aangevraagd. Van belang voor de toekomst is dat het Vredesburo de sector “educatie” zal gaan coördineren en daarvoor ook de middelen zal aanvragen om dit mogelijk te maken.

Bijgevoegd zijn in het kader van de financiële verplichtingen :
Balans
Verlies- en winstrekening
Journaalposten van de Hr. Matheeuwsen
Overzicht salarisbetalingen

Nawoord.

2014 was een jaar waarin de internationale situatie dreigend was. Velen begonnen zich te realiseren dat “Vrede” niet vanzelfsprekend is. Zowel in het groot als in het klein vraagt het Vredesburo in de klas om een andere manier van denken over conflicten. Het is een lange weg, maar we voelen ons gesteund door mensen als Malala die educatie de weg vindt om tot een betere wereld te komen. In 2014 waren we in vele klaslokalen en hebben we aan diverse projecten gewerkt om mensen met elkaar in contact te laten komen. Het is geen vorm van “bezigheidstherapie”, maar een noodzaak om de toekomst veilig te stellen.

Wij willen iedereen bedanken, die er voor gezorgd heeft, dat het Vredesburo ook in 2014 haar boodschap heeft kunnen uitdragen.

Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven