Jaarverslag 2013

Stichting Vredesburo Eindhoven

 

Vredeseducatie

vrede

Grote Berg 41

5611 KH Eindhoven

tel. + fax: 040-2444707

info@vredesburo.nl

www.vredesburo.nl

www.vredeseducatieeindhoven.nl

 

 

Inhoudsopgave.

Voorwoord
 
1. Documentatie/Literatuur

2. Doelgroepenbeleid/vraag en aanbodzijde

3. Samenwerking/congressen/symposia

4. Informatie ten behoeve van het onderwijs

5. Overzicht activiteiten + (maatschappelijke) stages.

A. Lessen in het onderwijs

B. nieuwjaarsbijeenkomst

C. stages

D. onderwijsontwikkelingen

6. Fakkeltocht

7. Financiën

Nawoord

Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande Vredeseducatie. Voor andere activiteiten is een apart jaarverslag gemaakt. De beide jaarverslagen worden gezamenlijk aangeboden omdat ze met elkaar verbonden en soms overlappend zijn.

Daar waar geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van het jaarverslag 2012.

werkplan2014B

 

Voorwoord.

Het is een goed gebruik om de activiteiten, die een organisatie onderneemt, te definiëren. Het begrip “Vredeseducatie” roept soms vragen op. We willen als Vredesburo daarom proberen daarop een antwoord te geven en dat antwoord te verbinden met de activiteiten die we jaarlijks uitvoeren.

In onze definitie volgen we de zienswijze van de VN en UNICEF:

het proces van aanmoedigen van kennis, vaardigheden, attitudes en waarden, noodzakelijk voor het veranderen van gedrag dat kinderen, jongeren en volwassenen in staat stelt conflict en geweld te voorkomen, zowel openlijk als structureel, en deze conflicten vredig op te lossen en condities te creëren die vrede aansturen op persoonlijk, interpersoonlijk, intergroep, nationaal en internationaal niveau” .

 

Deze definitie legt het verband tussen kennis en vaardigheden, tussen klein en groot, tussen politieke besluitvorming en de eigen persoonlijke omgeving. In 2013 zijn we op allerlei scholen geweest. We hebben met een enorme verscheidenheid aan mensen gewerkt en diverse invalshoeken gehanteerd om altijd weer uit te komen bij het meest significante van alle lessen: “alleen het weten is niet genoeg, anders handelen is een voorwaarde voor verandering”.

Daarnaast hebben we er dit jaar voor gekozen om diverse voorbeelden te laten zien van materiaal en brieven die door ons gehanteerd worden. We hopen dat het jaarverslag daardoor verlevendigt wordt.

 

werkplan2014C
Terug naar boven

1. Documentatie/literatuur.

Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, NGO’s en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).

In 2013 hebben we in het kader van onze projectenbank:
uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen afkomstig van het internet;
digitale projecten verzameld en opgeslagen;
informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het projectenaanbod).
In totaal zijn er in 2013 een 50-tal projecten/studies en rapporten verzameld die betrekking hebben op ons werkveld.

Via de website zijn er in 2013 een 20-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief gebied.
We hebben in 2013 ook een eigen website gemaakt die specifiek gericht is op vredeseducatie : www.vredeseducatieeindhoven.nl. Naast deze website wordt informatie verstrekt via de facebookpagina van het Vredesburo.
Uit het bijhouden van het aantal bezoekers is gebleken dat de webpagina in een behoefte voorziet.

werkplan2014D

 

voorblad van een anti-pestenproject in de provincie Zeeland

Voor het Vredesburo en de projecten die we maken is het van belang om een goed bestand te hebben. Voor docenten is het van belang dat er in de stad een plaats is om materiaal in te zien en om van gedachten te kunnen wisselen over bruikbaarheid en methodische uitgangspunten.. Het is in 2013 nog te weinig gelukt om deze matches te maken. Er is daarom ook een inspanning vereist om dit beter gestalte te geven.
Terug naar boven

2. Doelgroepenbeleid/vraag- en aanbodzijde

Onderstaand stuk is een bewerking van een eerder, in 2013, geschreven stuk over dit onderwerp.

We hebben gemerkt dat de inhoud daarvan nog steeds actueel is.

 

Pesten is op alle scholen een serieus en veelvoorkomend probleem van alle tijden. Er is behoefte aan professionele ondersteuning en advies voor leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders om dit probleem adequaat te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.

Ministerie van O,C & W

 

 

Het Vredesburo richt zich op de lokale Eindhovense situatie. In alle jaren van ons bestaan is dat de voedingsbodem geweest voor ons functioneren. Onze doelgroep is vooral het onderwijs in de stad. Dit zijn, in 2013, ongeveer 110 scholen verdeeld over basisscholen en voortgezet onderwijs (inclusief MBO/HBO). In ons aanbod willen we niet alleen docenten, maar ook bestuurders en ouders betrekken.

Er is een proces gaande om een afbouw van projecten buiten de stad te combineren met een toename van het werk in de stad. Het moge duidelijk zijn dat de “markt” in Eindhoven beperkt is.

De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen, dat wij jaarlijks krijgen, gekoppeld aan de berichtgeving en de maatschappelijke discussie. In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde :

Pesten, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders”zijn.

 

Hoe vond men ons in 2013 en wat werd er gevraagd:

1. via de inloop in de winkel

In 2013 kwamen ongeveer 10 docenten of medewerkers van een school binnen omdat ze getroffen worden door een item/onderwerp in de etalage. Meestal zijn het vragen van algemene aard: “wat doen jullie?“ , “kunnen jullie ook lessen verzorgen over….?“. In 2013 is gebleken dat dit maar in enkele gevallen tot een concreet project leidt.

 

2. via de websites en facebook

Hoewel de websites redelijk bezocht worden is het resultaat niet al te groot. Dit heeft mede te maken met de ongelooflijke hoeveelheid aan informatieve websites en het feit dat veel scholen al contacten hebben: veel docenten zoeken niet willekeurig op het web.Per jaar zijn er ongeveer 20 contacten, die via facebook en de website binnenkomen. Dit leid in ongeveer een kwart van de gevallen tot uitvoering.

 

3. via bevriende organisaties

Het Vredesburo is onderdeel van een grote lappendeken van organisaties. Bij sommige van deze organisaties komen vragen binnen die zij doorschuiven naar het Vredesburo. Meestal weet men waar wij mee bezig zijn of de vragen vallen meer op ons vakgebied. Per jaar krijgen we zo een 20-tal vragen. Probleem hierbij is dat het maar zelden om projecten in Eindhoven gaat en dat het soms “last-minute”is. We proberen middels het samen aangaan van projecten in Eindhoven de krachten te bundelen en zo sterker richting het onderwijs te staan (b.v. het project over vluchtelingen). Organisaties binnen het Eindhovense, waarmee uitwisseling plaats vindt, zijn: Vluchtelingen in de Knel, Humaan Omgaan met Vluchtelingen, Stichting Vredescentrum, Switch, Amnesty, Green Cross Nederland.

4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten

Stukjes in de krant, artikelen in diverse bladen, contacten die na een spreekbeurt gelegd worden. Mensen reageren spontaan op wat ze lezen en horen. Per jaar komen zo een 20-tal vragen bij ons uit. Jammer genoeg leidt dat maar in enkele gevallen tot een concrete les en/of voordracht. Probleem is dat, als de opwelling weg is, er meestal geen vervolg komt. Nieuws is even vlug weg als het gekomen is.

 

5. via persoonlijke netwerken

De medewerkers van het Vredesburo hebben allemaal persoonlijke netwerken en vanuit die netwerken (waarbij relatief veel mensen zijn met een betrekking in het onderwijs) komen vragen. Per jaar zijn dat ongeveer een 10-tal directe vragen. In bijna alle gevallen leid dit ook daadwerkelijk tot lessen/voordrachten/projecten. We beseffen dat we hier voorzichtig mee moeten omgaan i.v.m. de vermenging van functies, werk en privé, maar het is een feit dat deze netwerken “werk” opleveren.

 

6. via gerichte acquisitie

Elk jaar, ook in 2013, brengen we brochure en lesbrieven uit, Elk jaar bellen en mailen we diverse keren het onderwijsveld van Eindhoven. Dit is niet alleen om lessen binnen te halen, maar ook om het contact met het onderwijs een permanent karakter te geven. We beseffen dat het vele werk niet altijd beloond wordt met veel aanvragen. De totale acquisitie levert ongeveer evenveel op als andere bronnen ( een 20-tal vragen). Feit is wel dat je door deze contacten langzamerhand gaat behoren tot de vaste partners van het onderwijs. In principe leiden bijna alle reacties tot lessen (en dat is een groter percentage als bij de andere aanvragen).

 

7. via stages

Elk jaar lopen een aantal studenten stage in het Vredesburo. Het betekent ook dat we gedurende het jaar regelmatig contact hebben met docenten. Vanuit de stagepraktijk verzorgen wij lezingen en gastlessen op regelmatige basis. Wij zouden het vanuit deze optiek ook erg betreuren als de maatschappelijke stages zouden vervallen. Het is een goede manier om direct betrokken te zijn bij het onderwijs.
De vragen die gesteld werden in 2013 hadden vooral betrekking op het onderwerp “pesten en treiteren”, daarnaast waren er een aantal heel specifieke vragen. De concrete werkzaamheden, die voortgekomen zijn uit deze vragen, komen terug onder het hoofdstuk “ activiteiten”.

In 2013 hebben we geprobeerd een evenwicht te vinden tussen vraag en aanbod. Het is duidelijk dat in de maatschappij vragen leven, maar ook zelf hebben we als organisatie denkbeelden die we graag willen delen. In deze willen we, omdat we daarvoor gemeenschapsgeld ontvangen, het belang van de vrager (onderwijsinstelling/maatschappelijke organisatie/burger )vooropstellen. Bindende voorwaarde is uiteraard dat de vraag uitgevoerd kan worden binnen de doelstelling en mogelijkheden van het Vredesburo.

 

Naast “het voor de klas staan” in het onderwijs zijn er natuurlijk ook andere vormen van kennisoverdracht die gericht zijn op gedragsverandering. In allerlei bijeenkomsten (die in wezen dezelfde functie hebben als een les op school) dragen we informatie aan en proberen we met mensen samen te leren en te zoeken naar veranderingsperspectieven.

werkplan2014E
Terug naar boven


3. Samenwerking/congressen/symposia

 

A. algemeen

 

In 2013 werden op het gebied van Vredeseducatie contacten onderhouden met diverse organisaties. In Eindhoven is er contact met het samenwerkingsverband van de Hoogstraatgemeenschap/4e kamer. In het kader hiervan wordt er meegewerkt aan bijeenkomsten met een informatief karakter. Het zijn bijeenkomsten in een informele sfeer die primair gericht zijn op inhoudelijke verdieping en het aangaan van discussie om te komen tot verandering. Onderwerpen in 2013 waren:

 • waarom kies je ervoor om je in te zetten voor verandering? Dit was met name gericht op mensen die maatschappelijk actief zijn;
 • op weg naar een duurzame economie. Hoe kunnen we anders omgaan met de economische “wetmatigheden”, wat weten we eigenlijk van de mechanismen van de economie.

in 2013 waren er ongeveer 100 mensen betrokken bij deze bijeenkomsten.

Naast deze contacten is er in 2013 verder overleg geweest over het project “vluchtelingen” ( Vluchtelingenwerk, Vluchtelingen in de Knel, Humaan omgaan met vluchtelingen, Amnesty International). Jammer genoeg heeft dit in 2013 niet geleid tot een gezamenlijk en concreet onderwijsaanbod. Ook met Stichting Kleurrijke Stad is een samenwerking aangegaan, maar ook daar zijn in 2013 nog geen activiteiten uit voortgekomen.

Met de Indonesische kunstenares Shelley lapré is samenwerking aangegaan op het gebied van voorlichting over de 2e w.o. en de effecten daarvan op “ons” toenmalig Indonesië.

In 2013 waren we niet alleen onderdeel van de brede mondiale bewustwordingsbeweging in Eindhoven, maar we hebben ook zaken geïnitieerd omdat we samenwerken van eminent belang vinden.

 

B. samenwerking met het Vredescentrum.

werkplan2014F

Caecilia van Peski is vaste voorzitster van de symposia. Zij is vertegenwoordigster van Nederland bij de VN aangaande vrouwenzaken. Zij is verder betrokken bij de Stichting Vredeswetenschappen en de NVVN. Tevens is zij internationaal geaccrediteerd waarneemster bij verkiezingen.

 

 

De activiteiten die voortkomen uit het samenwerkingsverband met het Vredescentrum komen in dit jaarverslag aan de orde, omdat het symposia zijn die specifiek bedoeld zijn voor een wetenschappelijk publiek en als dusdanigeen voortzetting beogen van de colleges op de Technische Universiteit. We zien het als een vorm van “Open Universiteit”: niet voor iedereen weggelegd maar uiterst belangrijk voor mensen die zich maatschappelijk willen ontwikkelen en oriënteren.

De inleiders worden gekozen op basis van hun professionele status en hebben over het algemeen hoog aanzien in de wetenschappelijke wereld. Aan de symposia wordt verder meegewerkt door “De 4e Kamer” en de bestuurscommissie van de Technische Universiteit.

 

Samen met het Vredescentrum zijn in 2013 twee symposia verzorgd :

 • de relatie tussen ontwikkeling en bewapening;
 • de relatie tussen democratische rechtsbeginselen en het bewaren van de Vrede.

Het Vredesburo draagt mede zorg voor de totstandkoming en verzorgt naast inhoudelijke bijdrages ook de P.R.

Aan deze bijeenkomsten deden ongeveer 100 mensen mee.

 

C. landelijk

 

We zijn een lokale organisatie, maar zeker op het gebied van Vredeseducatie is er een belang om ook landelijk actief te zijn. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid ( anti-pestbeleid en genderspecifieke voorlichting zijn landelijk “aangezet”), het ontwikkelen van expertise, het verdelen van werkzaamheden. Het Vredesburo is onderdeel en actief lid van de landelijke Vredesbeweging.

In 2013 waren er de volgende contacten en activiteiten:

 • samenwerking met onze partner in Groningen (Vredesinformatiecentrum);
 • landelijke bijeenkomsten van Vredesvoorlichters en docenten in Amsterdam (febr.) en Utrecht (juni). Hierbij zijn ook workshops verzorgd over educatie en anti-pestbeleid;
 • samenwerking met een aantal landelijke organisaties (NFI, Vrouwen voor Vrede, HVB) ten behoeve van een filmproject over jongeren en hun (moderne) “kijk op Vrede”.

 

 

Vermeldenswaardig: het Vredesburo heeft, samen met een aantal andere organisaties, een cursus opgezet en verzorgd voor suppoosten van het verzetsmuseum Gouda, met als doel om jongeren beter te kunnen benaderen en van informatie te voorzien over de 2e W.O. en de tijd daarna.

Terug naar boven
4. Informatie ten behoeve van het onderwijs

 

In 2013 is het onderwijs in Eindhoven 2 keer benaderd met het aanbod van het Vredesburo. Wij hebben uit ervaring gemerkt dat dit de beste modus is: teveel aanbod leid tot irritatie, te weinig tot “het niet weten”. Verbonden met deze informatie is het nabellen (alle scholen) en het nasturen van materiaal c.q. bezoeken van scholen om het programma toe te lichten (ongeveer 20 contacten).

Naast deze algemene benaderingswijze zijn er ook 2 andere momenten in 2013 geweest dat het Vredesburo contact opnam met het onderwijs namelijk :

* Als educatieve instelling m.b.t. de fakkeltocht (voor meer info zie hoofdstuk 6 “fakkeltocht”);

* Als onderdeel van de jaarlijkse Vredesweek in het kader van de activiteiten als Vredesambassade.

 

Onderstaand zijn de projecten vermeld die we in 2013 hebben aangeboden. Daarnaast de speciale brief die we gemaakt hebben aangaande pesten en treiteren (dit, omdat dat zowel in de vraag als in de maatschappelijke discussie het onderwerp prominent aanwezig was).

Per school maken we soms unieke projecten met eigen verhalen foto’s en werkvormen. De foto’s uit het Oorlog en Vrede project van 2013 (4 & 5 mei) zijn daar een voorbeeld van. Een aantal andere voorbeelden komen terug bij het activiteitenoverzicht. Werkvormen die hun waarde bewezen hebben worden daarna meegenomen in de standaarduitvoeringen die we elk jaar aanbieden.

werkplan2014G

Projectenaanbod Stichting Vredesburo Eindhoven

 

Het Vredesburo in Eindhoven is een plaatselijke, onafhankelijke organisatie op het gebied van Vredesvraagstukken en mondiale bewustwording.

Voor het schooljaar 2013/2014 willen wij aandacht vragen voor het lesaanbod, dat wij hebben ontwikkeld.

Voor groep 7 & 8.

1. lesaanbod over pesten en treiteren: “dèh kunde nie makuh”. Informatie, toneelspel, opdrachten, met als inzet : iedereen in de klas hoort erbij. Hierbij ook aandacht voor nieuwe vormen van pestgedrag (cyberpesten);

2. lesaanbod 2e wereldoorlog/Anne Frank : aan de hand van een verhaal kijken we naar de oorzaken en gevolgen van de 2e W.O. Speciale aandacht is er voor Anne Frank: een verhaal over vervolging en angst, maar ook een geloof in een betere wereld;

3 : Wereldwijs : filosofische kringgesprekken met kinderen over vertrouwen, waarheid, vriendschap en alle andere essentiële vragen en begrippen die ons bezig houden

4 : kinderrechten : in 1989 is het kinderrechtenverdrag afgesloten (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) wat betekent dat en hoe zit het wereldwijd met de rechten en plichten van kinderen

Daarnaast verzorgen wij ook creatieve workshops ( schilderen / tekenen ) rondom deze thema’s en maken projecten “op maat” als er een specifieke vraag is.

Voor kleinere groepen is het ook mogelijk om een culinaire workshop te organiseren onder de titel “ De wereldmaaltijd”. We vertellen aan de hand van kruiden, specerijen en gerechten over de wereldvoedselsituatie

 

Voor het voortgezet onderwijs :* elk project wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen/studenten1 : een aangepast versie van het pesten en treiteraanbod maar nu geënt op de belevingswereld van 12 – 18 jarigen ( met extra aandacht voor de rol van sociale media) In dit project is ook aandacht voor vragen die te maken hebben met seksuele identiteit, respect en tolerantie2 : Vluchtelingen : “een verhaal” : in samenwerking met andere Eindhovense groepen geven wij voorlichting over dit vraagstuk aan de hand van persoonlijke verhalen, filmfragmenten, lesbrieven en theateropdrachten. Wij proberen het vraagstuk een persoonlijke dimensie te geven en dicht bij de leerlingen te leggen3 : Het Midden-Oosten en de Arabische lente : wie is wie, en waarom zijn de ontwikkelingen daar van groot belang in de hele wereld. We doen dit aan de hand van een spel in de klas

Naast deze specifieke projecten zijn er uiteraard ook andere onderwerpen waarop wij aanspreekbaar zijn en waarover we lessen verzorgen :

 

Zinloos geweld & geweld in het uitgaansleven

Internationale verhoudingen & ontwikkelingssamenwerking

Geweldloos communiceren

Conflicten en conflictbeheersing

Op aanvraag zal het Vredesburo een voorstel doen voor de lesin­houd en desgewenst ook zorg dragen voor ondersteunend materiaal ( dvd / werkbladen / websiteverwijzingen ).

Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat we willen dat mensen met elkaar in gesprek gaan, argumenten uitwisselen en proberen te komen tot een eigen mening. Wij zien het als onze taak om er zorg voor te dragen dat iedereen een stukje van de puzzel kan aandragen.

 

Mocht U geïnteresseerd zijn in een project dat bedoeld is voor een andere leeftijdsgroep, dan is het altijd mogelijk om het aan te passen.

 

Met vriendelijke groeten

Medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

 

 

Hans Matheeuwsen, coördinatorlogo

 

 

 

werkplan2014I

………………………en daar sta je weer alleen op de speelplaats. Waarom loopt iedereen aan mij voorbij ? , waarom behandelen ze mij anders ? ik hoor er toch ook gewoon bij.

 

Voor een aantal kinderen is school helemaal niet fijn. Sterker nog, ze zijn bang om naar school te moeten omdat ze weten wat er gaat gebeuren. Elke dag weer zijn ze het slachtoffer van pesterijen. De school moet een veilige en fijne plaats zijn en op school wordt veel aandacht besteed aan “ hoe ga je met elkaar om” maar toch wordt nog steeds 10% van alle kinderen gepest. Soms weet iedereen welke jongens en meisjes het moeilijk hebben maar soms merk je het niet van elkaar.

 

School is belangrijk om een goede start te kunnen maken in je verdere leven. Je brengt heel veel tijd door met je klasgenoten en als dat niet goed gaat hebben veel mensen daar in hun verdere leven problemen mee.

 

Het Vredesburo in Eindhoven geeft voorlichting op scholen over dit onderwerp. Samen met de klas gaan we aan de slag : we praten erover, we maken toneel, we schilderen over wat we voelen en we doen spelletjes. We doen dit om te laten zien dat het ook anders kan en om te laten zien dat je op een leuke manier kunt werken aan een fijne klas voor iedereen.

 

Voor informatie of het aanvragen van een of meerdere lessen :

Stichting Vredesburo Eindhoven

Grote Berg 41, 5611 KH

Tel : 040-2444707

www.vredeseducatieeindhoven.nl werkplan2014J

info@vredeseducatieeindhoven.nl

werkplan2014Kwerkplan2014Lwerkplan2014Mwerkplan2014N

foto’s uit het project “oorlog en Vrede” dat samen met Vredesinformatiecentrum Groningen wordt uitgebracht en wat vooral in het kader van 4 & 5 Mei wordt aangevraagd
Terug naar boven

5. Overzicht activiteiten + (maatschappelijke) stages.

In 2013 zijn in het kader van educatie de volgende activiteiten uitgevoerd (buiten directe lessen om) :

In het kader van “De Dag van de Dialoog” is er een gesprekstafel verzorgd, waarbij het Vredesburo ook de gespreksleider leverde.
Aantal deelnemers: 8.

In het kader van “stagelopen bij het Vredesburo” zijn 4 groepen vanuit het onderwijs op bezoek geweest om te kijken wat wij doen en te informeren naar eventuele stageplaatsen en/of ondersteuning
Aantal deelnemers : 40;

A. Lessen in het onderwijs.

In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de lesactiviteiten in 2013 buiten Eindhoven. De reden, dat deze uitgevoerd zijn:
bestaande verplichtingen;
landelijke afspraken en werving;
vergroten eigen inkomsten;
niet in conflict met ander werk;
vergroten netwerk, dat ook “in het Eindhovense gebruikt kan worden”.

De afspraken zijn gemaakt in het licht van: afspraken in Eindhoven hebben voorrang. We willen in dit kader ernaar toe werken dat we voornamelijk stedelijk actief zijn.

Koning Willem I college

Den Bosch

MBO

Thema : respect

8 groepen

250 deelnemers

Hooghuiscollege OssVMBOThema : “Anders zijn is oké” 4 groepen100 deelnemers De HofsteeEtten LeurThema : pesten4 groepen100 deelnemers Hooghuiscollege afdeling RavensteijnThema : oorlog en bevrijding4 groepen110 deelnemers
BasisschoolOerle-VeldhovenThema : pesten4 groepen120 deelnemers BasisschoolBeek en DonkThema : oorlog en Vrede2 groepen50 deelnemers Basisschool WintelreThema oorlog en Vrede2 groepen60 deelnemers BasisschoolRiethovenThema oorlog en Vrede2 groepen60 deelnemers
BasisschoolKaatsheuvelThema : oorlog en Vrede2 groepen60 deelnemers BasisschoolDeurneThema : kinderrechten / Arabische wereld2 groepen40 deelnemers

plaatje

10 Kinderrechten : als uitgangspunt voor de les gebruikt in Deurne
1. Het recht op een naam en nationaliteit : paspoorten maken
2. Het recht op een eerlijk proces : klassikaal debat met gastspreker
3. Het recht om op te groeien in een familie : schilderactiviteit met stamboom
4. Het recht om je mening te geven : website
5. Het recht op onderwijs : video/schrijfopdracht
6. Het recht op een veilig en gezond leven : brood bakken o.i.d.
7. Het recht op bijzondere zorg gehandicapten : gym “beleef” activiteit
8. Het recht op bescherming tegen kinderarbeid : spelletjes
9. Het recht op bescherming tegen mishandeling : rollenspel/boek/verhaal
10. Het recht op spel en ontspanning

 

In Eindhoven zijn 4 grotere projecten in het onderwijs in 2013 uitgevoerd :

Aloysius VMBO

Augustinianum : VWO

Summa college : MBO

Tarieq Ibnoe Ziyad : basisschool

 

werkplan2014O werkplan2014P werkplan2014Q werkplan2014R

Aloysius

Op het Aloysius VMBO is in 2013 een cyclus van 3 lessen aan 4 groepen gegeven met als thema “respect”. Op speciaal verzoek van de school is er ook een gedeelte filosofie en theologie in verweven. Het waren erg interessante en intensieve bijeenkomsten. De leerlingen waren druk en soms erg emotioneel.

De methodische opzet die gekozen was ging uit van de invalshoeken waar je mee te maken hebt in je directe leven

 • ik- en mijn thuissituatie
 • ik- en de schoolsituatie
 • ik- en mijn vriendschapsrelaties

 

aantal lessen : 12

deelnemers : ongeveer 110

leeftijdsgroep : 14 – 15

werkplan2014S

Tarieq Ibnoe Ziyad

Op de Islamitische basisschool is een project gerealiseerd wat vooral inging op de vraag : “hoe gaan we om met elkaar”. Het was voor het eerst dat het Vredesburo in een Islamitische context les gaf. We hebben daarom ook gekeken naar de pedagogische principes en de religieuze inbedding. Het was erg verrijkend om de lessen te geven en we hopen op een structureel contact.

 

Aantal lessen : 6

Deelnemers : ongeveer 100

Leeftijdsgroep : 10 – 12

 

Summa college

Het Vredesburo heeft een dag lang workshops verzorgd die te maken hadden met “ het vluchtelingen verhaal”. Speciaal voor deze dag hebben we een uitgebreid rollenspel dat ontworpen is door de VN teruggebracht tot een werkbare vorm voor groepen in het onderwijs

De bedoeling van het spel is om mensen een klein beetje te laten ondervinden wat het is om te moeten vluchten. De obstakels en stress die daarbij een rol spelen. We weten dat we niet in de buurt komen van wat het voor mensen inhoud maar het is beter als in de banken zitten en het alleen maar aan te horen

 

Aantal workshops : 4

Deelnemers : 50

Leeftijdsgroep :18 – 20

werkplan2014T

 

s.g. Augustinianum

 

Vanuit het Augustinianum kwam in 2013 het verzoek om mee te werken aan een uitgebreid project omtrent “ democratie en dictatuur “. Het project had een verrassende opzet : gedurende een hele week waren klassen bezig om zich te verdiepen in de wezenlijke kenmerken van democratieën en dictaturen (in de vorm van symbolen, muziek, tekst, dans en enscenering) gebaseerd ten dele op de situatie in Syrië. De week werd afgesloten met een presentatie van alle klassen in de aula. Het Vredesburo heeft in het kader van het project de “dictators” begeleid, gejureerd en informatie aangedragen. We willen dit project apart vermelden omdat het een goed voorbeeld is van hoe je met dergelijke onderwerpen kunt werken. Het is dan ook een compliment voor de school om het zo aan te pakken en niet te vervallen in een aantal lessen die niet kunnen ingaan op alle facetten die te maken hebben met onderdrukking en bevrijding

 

Onderstaand is het programma wat gehanteerd is in de bijeenkomsten van “ hoe wordt ik een goed dictator / vrijheidsstrijder

 

 

Tijdschema drie uur

 

1 Introductie.

 

Wie zijn wij en waarom zijn wij meer dan geschikt om een cursus “dictator / oppositieleider te geven”

Wie zijn jullie : waarom hiervoor gekozen ?

 

2 : urgentie aanzetten : het moet duidelijk zijn dat er keihard en serieus gewerkt moet worden : dit is je enige kans op eeuwigdurende roem !

 

3 : introductie en definiëring van mens en probleem : charisma, houding en uitstraling, de kracht van het woord en de bijpassende entourage, beeldmerk en “branding”

verschillen tussen dictator en uitstraling en oppositieleider en uitstraling

 

Specifieke kenmerken die een rol spelen in het Midden-Oosten

Revanche

Angst

Religie

Leiden de achtergrond tot een andere stijl ?

 

Wat is je doel ?

Democratic presidential hopeful U.S. Senator Barack Obama on the campaign trail in Dallas, Texas.werkplan2014U

 

3 : we kijken naar beelden van hun “voorgangers en hoe zij de techniek hanteerden die wij gaan vervolmaken

werkplan2014W werkplan2014X werkplan2014Y

wat valt jou op

wat is je eigen stijl : je moet “authentiek” zijn

verpakking van de boodschap

inzet van randverschijnselen : waar sta je, wat omringt je

 

we herhalen een aantal fragmenten om nader te bestuderen

 

4 : de principes van leiderschap

 

Waarom zou iemand jou als leider willen hebben?Geef 5 keiharde argumenten waarom jij geschikt bent om het land of de oppositie aan te voeren

werkplan2014Z werkplan2014A1

aansluitend kort debat en elkaar bevragen over de punten die genoemd worden

 

5 Elevator pitch.

4a : Uitleg Elevator pitch (10 minuten.)

4b : Tijd geven op elevator pitch in elkaar te zetten. Ook hoe de elevator pitch de start is van de speech van komende vrijdag. (10 minuten)

4c : oefenen en presentatie

werkplan2014B1

5 Dictators in de 21e eeuw : nieuwe fenomenen

 

Onze moderne tijd kenmerkt zich door de snelheid en het effect van het principe “everyone can be a journalist”.

Wat zijn die nieuwe communicatievormen en hoe kunnen we ze voor ons doel gebruiken.

B. nieuwjaarsbijeenkomst.

 

Zoals in alle voorafgaande jaren is er ook in 2013 een onderwerp aangesneden dat specifiek met Vredeseducatie te maken heeft. In 2013 is tijd ingeruimd voor de KIVA methode met een voordracht van Jannie Bolink (KIVA trainster voor het Jenaplan onderwijs) en Tiemen van Santvoort ( over voorlichting in het onderwijs m.b.t. seksualiteit)

Daarna werd er gediscussieerd over het nut van voorlichting, de wildgroei in de projecten en de moeilijkheid van gedragsverandering.

Er waren ongeveer 100 bezoekers tijdens de bijeenkomst die zeer geïnteresseerd waren. ( onder de bezoekers waren ook diverse vertegenwoordigers uit het onderwijs en van diverse maatschappelijke organisaties die voorlichting verzorgen

werkplan2014C1

C. stages bij het Vredesburo

 

In 2013 hebben mensen uit verschillende opleidingen stage gelopen bij het Vredesburo. Het aanbieden van stageplaatsen is belangrijk voor de contacten met het onderwijsveld maar ook om direct te maken te hebben met jongeren en hun belevingswereld. Het is wat dat betreft een “ win-win” situatie.

Stages zijn te verdelen in een aantal hoofdgroepen :

MBO : sociaal-cultureel werk. De stagiaires worden geacht te leren om met groepen te werken. Zij hebben daarvoor nog steun en aanwijzingen nodig. Naast een eigen opdracht draaien zij mee in de activiteiten die al bestaan.

HBO : studenten kunnen zelfstandig werken en onderzoeken opzetten. Voor de stagiaires van Avans gold dat zij moeten voldoen aan een professionele opdracht van het Vredesburo. Dit is voor ons van belang omdat wij zo ook onderzoek kunnen laten doen in het onderwijsveld.

Maatschappelijke stages voor 15 – 16 jarigen : zij moeten in een week een programma uitvoeren wat de naam “ wij en de wereld” draagt. Het programma bestaat uit : fotoreportage / interviews / facebookpagina / presentatie. Het programma duurt een week en het verkregen materiaal wordt gebruikt op de websites van het Vredesburo.

 

 

In overzicht:

 

MBO HBO Fontys HBO Avans Maatschappelijke stages
3 stagiairesopdracht : ontwikkelen van lessen in het basisonderwijs en het opzetten van activiteiten 1 stagiair, toegepaste psychologie: onderzoek naar welzijn in buurten en wijken en de rol van het Vredesburo daarin 3 stagiaires,onderzoek in het onderwijs,respect & seksualiteit : loopt door in 2014 16 deelnemers aan het project “Wij en de Wereld”

Augustinianum

Joris

Novalis

Aloysius

 

D. onderwijsontwikkeling

 

In het onderwijsveld speelde in 2013 met betrekking tot Vredeseducatie een aantal zaken :

 • verplichting om “iets” tegen pesten en agressie te doen ( waarbij het onderwijs ook gewezen werd op het verplichtende karakter daarvan) de actualiteit speelde hierbij ook een grote rol
 • het zoeken naar methodes die daarvoor geschikt zijn ( KIVA-Kanjer methode)
 • de verplichting om zaken aangaande seksualiteit bespreekbaar te maken onder de noemer “respect voor ieders keuze” en de identiteit van de school
 • het overweldigende aanbod op de Nederlandse onderwijsmarkt van projecten in het kader van o.a. pesten en geweld

werkplan2014D1

Het Vredesburo is betrokken bij deze discussies omdat wij een aanbieder zijn van projecten op dit gebied. In 2013 hebben we ook bewust ingespeeld op deze vragen. We hopen dat in de toekomst het mogelijk is om met een aantal partners in het onderwijs vaste en structurele relaties aan te gaan. Dit is voor ons van belang m.b.t. het inrichten van onze activiteitenkalender
Terug naar boven

6.Fakkeltocht.

Zoals al eerder omschreven is de taak van het Vredesburo tweeledig :

 • meedraaien in de algehele organisatie (zie hiervoor ook het algemene jaarverslag);
 • een eigen werkgebied: richting het onderwijs activiteiten ondernemen om jongeren meer te betrekken bij de tocht en haar thema;

 

In 2013 is er door het Vredesburo wederom een aanbod aan het onderwijs gedaan om lessen en informatie te verzorgen omtrent de doelen van de fakkeltocht en het belang van scholieren en studenten hierbij. We hebben moeten constateren dat ( vergelijkbaar met andere jaren) het erg moeilijk is om dit onderwerp te doen landen in het onderwijs. Er zijn een 5-tal vragen geweest en er zijn op het Summa college een 2-tal lessen verzorgd maar daar bleef het bij. Het moge duidelijk zijn dat op basis van deze gegevenheden in 2014 een andere aanpak zal moeten worden gekozen. Uitgangspunt blijft dat de fakkeltocht een belangrijke manifestatie is die de brede lagen van de bevolking moet bereiken

 

Onderstaand : brief namens het comité die naar het onderwijs is gegaan

werkplan2014E1

Dinsdag 24 december 2013 werkplan2014E1

De Eindhovense Fakkeltocht

 

 

 

werkplan2014F1

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk zal ook in 2013 de Eindhovense Fakkeltocht op Kerstavond georganiseerd worden.
Het thema van de tocht is:
“Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid”
Elk jaar lopen duizenden mensen mee: een moment van bezinning en saamhorigheid; een moment waarbij “de ander” centraal staat.
In het kader van de tocht in 2013 willen we een extra appèl doen op het onderwijs in Eindhoven om medewerking te verlenen aan de tocht.
Mogelijke invullingen:

 • aandacht schenken in een les aan de tocht en de onderliggende thema’s, hiervoor zijn mensen uit het organisatiecomité beschikbaar;
 • een oproep doen, richting alle betrokkenen bij de school, middels de eigen  informatiekanalen (website,nieuwsbrief) om mee te doen aan de tocht;
 • Materiaal van de fakkeltocht een herkenbare plaats geven op school;
 • een gezamenlijke “acte de présence”. Laat zien waar je als school voor staat.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

SWITCH:        info@maakdeswitch.nl
Vredesburo:        info@vredesburo.nl

Voor algemene informatie over de fakkeltocht kunt u ook de website raadplegen:

www.fakkeltochteindhoven.nl

met vriendelijke groeten
organisatiecomité Fakkeltocht
Terug naar boven

7. Financiën

Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed. Voor een aantal andere activiteiten in 2013 is subsidie aangevraagd via het fonds Mondiale Bewustwording of wij zijn voor werkzaamheden betaald door andere groepen
2013 was een moeizaam jaar qua financiën. Onze bestaande subsidies zijn  “bevroren” en dat leid er toe dat elk jaar met het geld minder kan worden gedaan. Het laten groeien van het saldo door donaties en fondswerving is erg moeilijk. Zeker als je kijkt in 2013 naar de financiële positie van onze traditionele achterban en de vermogenspositie van vele fondsen. Al eerder is gebleken dat crowd-funding en mecenaat geen oplossing bieden. Vanuit de problematiek van 2013 zullen we naar de toekomst toe moeten kijken hoe we voldoende middelen kunnen genereren zodat er sprake is van een solide financieel fundament.

werkplan2014G1

Terug naar boven
Nawoord.

 

2013 was een jaar met een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. Ten eerste waren er een aantal erg verrassende projecten op educatie gebied, en daarnaast een breed assortiment van activiteiten die allemaal raakvlakken met educatie hebben. Van het project “democratie en dictatuur” van het Augustinianum tot een boekpresentatie van een journaliste in de Syrië regio. Van lessen aan hoogbegaafde kinderen in Deurne tot de familiekoffers van de kunstenares Shelley lapré. We zijn er van overtuigd dat we met de activiteiten een bijdrage hebben kunnen leveren aan een “ klimaat van vrede en rechtvaardigheid” (VN-titel van de millennium doelen)

Wij willen iedereen bedanken, die er voor gezorgd heeft, dat het Vredesburo ook in 2013 haar boodschap heeft kunnen uitdragen.

Vrede en alle goeds.

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

werkplan2014H1
Terug naar boven