Vredeseducatie werkplan 2019

Vredeseducatie Werkplan 2019

 


Inhoud:

1. Inleiding;
2. Vraag en aanbod;
3. Projecten in het kader van de gemeentelijke subsidie/activiteiten in 2019:

A. projectenbank
B. informatiebijeenkomsten/netwerken
C. informatieverschaffing aan het onderwijs/werving:

aanbod projecten
informatieve mailings/bezoeken

D. uitvoering educatieve projecten

wat, waar en hoeveel
stage en stageprojecten
project ‘New in Nederland’

E. Fakkeltocht
F. fondswerving en beheer arbeidsplaats;

4. Nawoord.

1. inleiding

De afgelopen jaren heeft het Vredesburo een enorme hoeveelheid werk gestopt in haar educatieactiviteiten. We zijn daarmee een van de grootste organisaties op dit gebied geworden en uniek in zuid-Nederland. We hebben een uitgebreid aanbod en jaarlijks zijn er tientallen scholen die daar gebruik van maken. We willen in 2019 dit uiteraard continueren maar we zien ook dat door de hoeveelheid werk er te weinig tijd is om te bezinnen op vorm en inhoud. De maatschappij en het schoolgebeuren veranderen en het aanbod moet daarmee gelijke tred houden. We streven er naar om in 2019 een evaluatie te houden en te kijken waar we een kwalitatieve slag kunnen maken. We gaan in 2019 extra expertise daarvoor binnenhalen. Daarnaast willen we de uitvoering handhaven op het huidige peil.terug

2. Vraag en aanbod in 2019

Wij beseffen dat het voor een subsidiërende overheid van het grootste belang is om zoveel mogelijk vraaggericht te werken en de mensen in de stad te “bedienen” in de vragen die zij hebben. Met betrekking tot het werkgebied van het Vredesburo is het in grote mate duidelijk dat er een vraag van de burgers van Eindhoven ligt: pesten/treiteren, geweld in diverse vormen, vluchtelingen, radicalisering halen continue de pers en er is een constante behoefte van mensen “om er iets tegen te doen” en om er informatie over te krijgen. Campagnes van de overheid, initiatieven van ouders en scholen, activiteiten in buurten en wijken: uit al deze zaken blijkt dat het meer dan ooit leeft. Het Vredesburo vervult daarin de unieke rol van kenniscentrum/projectenbank en uiteraard als uitvoerder/aanbieder van lessen/projecten en ontwerper van materialen.


In 2019 zal het Vredesburo:
het bestaande algemene aanbod handhaven
Er zal meer nadruk komen op educatie gelinkt aan de SDG’s : de VN agenda voor de toekomst (dit in samenhang met Mondiaal-Eindhoven)
Er zal, in samenwerking met deskundigen, geëvalueerd worden (dit is een terugblik op de afgelopen 5 jaren) Daarmee samenhangend kunnen er wijzigingen optreden in het aanbod. Hierin speelt vooral de rol of er een beperking moet komen omdat het aanbod (te) breed geworden is.
Verder zullen in het kader van de structurele activiteiten :
alle scholen in de stad/regio benaderen met ons aanbod (ongeveer 250 instellingen)
de projectenbank Vredeseducatie worden beheerd en uitgebreid
stagiaires actief zijn ( MBO-HBO) op het gebied van educatie en ontwikkeling


terug

3 A. Projectenbank.

Het Vredesburo zal in 2019, conform de gemeentelijke opdracht, relevant materiaal verzamelen ten behoeve van lessen en projecten. Deze projecten zullen door het Vredesburo zelf gebruikt worden en aangeboden worden aan het onderwijs.
Er zal in de toekomst minder tijd aan gespendeerd worden omdat veel zaken gedigitaliseerd aangeboden en bewaard blijven.

3 B. Informatiebijeenkomsten/netwerken.

Voor 2019 zullen een aantal bijeenkomsten opgezet worden die tot doel hebben om het educatief aanbod door te spreken met de diverse aanbiedende organisaties, van gedachten te wisselen met het onderwijs en te komen tot bijstelling en afstemming. Het Vredesburo en Switch/De Twern zullen hier het voortouw voor nemen (conform besluiten binnen het samenwerkingsverband mondiaal Eindhoven). In 2017 en 2018 is geprobeerd om tot samenwerking te komen. Dit proces is stroperiger dan we gedacht hadden. In 2019 willen we daarom ook vooral investeren in de stedelijke structuur: uitgangspunt blijft om een gemeenschappelijk aanbod te hebben op het gebied van mondiale bewustwording gekoppeld aan de SDG’s. Daarnaast zal het Vredesburo uiteraard haar eigen aanbod handhaven.


Informatiebijeenkomsten/netwerken
Het Vredesburo zal, in samenwerking,
3 stedelijke bijeenkomsten organiseren op het gebied van (Vredes)educatie/ methodiek en mondiale bewustwording met de focus op de VN-doelen.
Participeren in landelijk Netwerk Vredeseducatie: 2 bijeenkomsten. (mede-organisator)
* scholing/training: gebruik maken van de expertise die voorhanden is bij de diverse organisaties en deze ‘delen’.
* stedelijk netwerk m.b.t. educatie onderhouden.


3 C. Informatieverschaffing aan het onderwijs/werving.

In 2019 zullen alle scholen in Eindhoven en de regio benaderd worden met het herziene aanbod van het Vredesburo. Daarnaast zullen we scholen benaderen voor speciale projecten
In 2019 zal onze website over vredeseducatie ‘in de lucht blijven’. www.vredeseducatieeindhoven.nl

Informatieverschaffing aan het onderwijs
4x mailing aan alle scholen.
1x telefonische benadering.
Via websites en facebook continu.
Via artikelen in lokale media.

 

Aanbod van het Vredesburo 2018 / 2019

 

Beste school,

Het Vredesburo in Eindhoven heeft een breed aanbod aangaande vraagstukken op het gebied van mondiale bewustwording voor leerlingen / studenten vanaf groep 7.

Een overzicht van het aanbod kunt u hier vinden.

terug

3 D. Uitvoering educatieve projecten.

In 2019 zullen we wederom aanwezig zijn op een aantal scholen in Eindhoven. De verwachting is gerechtvaardigd dat er een aantal structurele contacten blijven bestaan en dat we een kleine groei van het aantal contacten zullen kennen. Dit is een trend die zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd.

De afgelopen jaren is gebleken (en we verwachten dat ook voor 2019) dat er een focus ligt bij een aantal onderwerpen. Van belang zal zijn om de VN agenda (SDG’s) ‘in dit rijtje te krijgen’.

Belangrijkste vragen vanuit het onderwijs in het verleden :
* voornamelijk anti-pestenprojecten / ‘vluchtelingen’ / kinderrechten/2e w.o. voor groep 7 & 8 van de basisvorming.
* middelbaar onderwijs: naast anti-pesten projecten ook multiculturele samenleving en internationale ontwikkelingen (vluchtelingenproblematiek).
Er zal in het kader van de SDG’s (VN agenda voor de toekomst) uitvoerend werk gedaan worden : specifiek gericht op het vervolgonderwijs: dit is in overeenstemming met het gemeentelijke beleid om deze doelen centraal te stellen in het mondiale bewustwordingswerk.


In 2019 zullen wij op 6 – 8 basisscholen actief zijn: bereik is ongeveer 500 kinderen.
In 2019 zullen wij op 4 middelbare scholen actief zijn: bereik is ongeveer 300 leerlingen.
In 2019 zullen wij op 2 vervolginstellingen actief zijn (Summa/Fontys): bereik is ongeveer 200 studenten.
In 2019 zullen we op 6 scholen actief zijn rondom de VN doelen : bereik is ongeveer 500 leerlingen/studenten


Deze lessen zullen in bescheiden mate ook financiële middelen voor het Vredesburo genereren.


Naast het educatieve werk op scholen in Eindhoven is er ook een nieuw educatief project ontstaan dat los staat van het gangbare vraag en aanbod gegeven. Gedurende enkele jaren is het Vredesburo ook actief als het gaat om nieuwkomers/vluchtelingen te helpen om hun weg te vinden in de Eindhovense samenleving. Het project omvat een aantal onderwerpen:

* onderwijs in taal (grammatica / gesprek )
* opzetten van ‘ontmoetingsprojecten’ (gericht op verbetering van contacten)
* bemiddeling richting (vrijwilligers)werk

Het moge duidelijk zijn dat dit een geweldige vorm is om mensen met elkaar in contact te brengen. Het Vredesburo ziet dit project dan ook als een praktische vorm van Vredeseducatie : vanuit een leersituatie komen tot meer begrip voor elkaar en een vergrote participatie in de samenleving. We doen dit in samenhang met het beleid van de gemeente en andere groepen op dit gebied in Eindhoven.


Stageactiviteiten in 2019


 

Via:
MBO:

HBO: Fontys & Avans (2 op jaarbasis);

Middelbare scholen: in het kader van de maatschappelijke stage
(20 op jaarbasis).
Samenwerking via het stagebureau van het Summa college

HBO-stages zijn onderzoeksopdrachten

Maatschappelijke stages voor 15/16 jarigen: uitvoering van de themaweek “Wij en de wereld”.


Voor de stageactiviteiten zijn geen kosten voorzien. Kleine bureaukosten zullen uit de algemene middelen worden betaald. Kosten van activiteiten (los van de begeleiding) zullen in een aparte aanvraag aan de gemeente opgenomen worden (is afhankelijk van de te kiezen werkwijze van de stagiaires).
Het SUMMA college heeft sinds vorig jaar een eigen stagebureau waar wij opdrachten aan kunnen geven. In 2019 zal er met het Summa overleg zijn over mogelijke projecten die uitgevoerd kunnen worden door studenten. Hiertoe zal het Vredesburo een verzoek doen. In dit verzoek zullen de SDG’s centraal staan.

3 E. Fakkeltocht Eindhoven 2019.

In 2019 zal er wederom een fakkeltocht georganiseerd worden. Er is in de loop van 2016 een nieuwe werkstructuur ontstaan. Het Vredesburo heeft daarin een grotere rol omdat wij beschikken over de ervaring en een medewerker, die daarvoor structureel beschikbaar is. Het gevolg zal zijn (ook in 2019) dat het Vredesburo meer belasting zal krijgen en meer verantwoordelijk zal worden voor de tocht.


Fakkeltocht 2019: brede publieksactie voor Vrede en Tolerantie.

Verwachting: 5000 deelnemers.

Mede samenstellen programma.

Praktische uitvoering.

Educatie gekoppeld aan de tocht : werving in het onderwijs


Kosten, die gemaakt worden, komen uit het beschikbare budget van de Fakkeltocht.
terug

3 F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats

In 2019 zal de veranderende subsidiesystematiek van de gemeente een rol blijven spelen.
Kleine subsidies in het kader van het Fonds Mondiale Bewustwording worden gecontinueerd. Daarnaast zal de gemeente een projectmatige aanpak hanteren waarbij het DNA van de stad een rol zal gaan spelen gekoppeld aan de VN-doelen. Daarnaast zal er meer en gerichter moeten worden samengewerkt met alle mogelijke stedelijke partners.


Fondswerving
Crowdfunding
Mecenaatacties
Benefietactiviteiten

Doel: op peil houden van de financiën van het Vredesburo; zorgen voor een borging van de werkplek.


Financieringsbronnen en -mogelijkheden in 2019:

* voor informatiebijeenkomsten, nieuwe projecten en activiteiten die samenhangen met de onderwerpen binnen het takenpakket Vredeseducatie:
gemeente Eindhoven (Fonds Mondiale Bewustwording), Fonds Vredesprojecten, Vredesfonds, Haëlla stichting, stichting Doen en diverse kleinere stichtingen en instellingen (Emmaus, stichting Overall) + inkomsten uit uitgevoerde werkzaamheden;
probleem bij de fondsen is dat de meesten zeer specifiek zijn en/of te kampen hebben met ‘overvraging’;
* voor kosten die samenhangen met de structurele kosten van het Vredesburo:
Donaties en schenkingen (voornamelijk particulieren) + bijdrages van groepen waarvoor wij werk verrichten. Gedeelten van subsidies die daarvoor bestemd mogen worden.
Voor alle organisaties die subsidie aanvragen is het duidelijk dat het moeilijker wordt om de activiteiten financieel onderbouwd te krijgen. We zullen dan ook in 2019 (in het kader van de samenwerking met andere organisaties) bewust op zoek gaan naar andere mogelijkheden om geen financiële problemen te krijgen.


Voor 2019 zien we geen grote verschillen optreden in het werkveld. We verwachten een continuering van besteding van tijd en inkomsten. Zoals eerder aangekondigd is het wel mogelijk dat er, na evaluatie, een verandering zal optreden in het aanbod.


terug

4. Nawoord

In veel maatschappelijke problemen wordt verwezen naar het grote belang van voorlichting. Dit is niet spectaculair maar op de lange termijn soms het beste beleid. We zien b.v. het pesten langzaam verminderen op de scholen die een deugdelijk beleid hebben gevoerd (reductie van 10 naar 5% van de kinderen) het Vredesburo is een van de aanbieders en uitvoerders op dit specifieke gebied. Wij zijn daarom erg blij met dit resultaat waar wij een steentje aan hebben mogen bijdragen. Het is ook een compliment voor degenen die het mogelijk hebben gemaakt dat het Vredesburo op scholen en in de maatschappij dit kan aandragen.
Iedereen (zeker in de politiek) is gevoelig voor succes en maatschappelijke goed en afkeuring. Wij hopen dat iedereen inziet dat inzetten op de langere termijn waarbij politiek en particulier initiatief hand in hand gaan een meerwaarde geeft die zich ongetwijfeld maatschappelijk zal uitbetalen
Wij gaan in 2019 door : omdat het helpt !

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven

,,Ieder kind dat gepest wordt, is er één te veel”, zegt minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. ,,We moeten onverminderd alert zijn, zorgen dat kinderen er gewoon bij horen en niet buitengesloten worden.”